Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Brno:Travaux de construction de lignes électriques

2022/S 149-425395  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2022 S149 Tchéquie-Brno: Travaux de construction de lignes électriques 2022/S 149-425395 Avis d'attribution de marché ? secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: EG.D, a.s.
Numéro national d'identification: 28085400 Adresse postale: Lidická 1873/36 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 602 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Blanka Hor?i?ková Courriel: blanka.horcickova@egd.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.egd.cz Adresse du profil d?acheteur: https://ezak.eon.cz
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Stavby na klí? v období 2019 - 2021
II.1.2) Code CPV principal 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem poskytovaného pln?ní bude realizace tzv. staveb na klí? na elektrických za?ízeních DS Zadavatele, co? p?edstavuje p?edev?ím zaji?t?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? motá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností. Plánovaným výsledkem zadání sektorové ve?ejné zakázky, kterou zadavatel rozd?lil na 22 ?ástí, a jejím formálním ú?elem je uzav?ení 22 samostatných rámcových dohod na zaji?t?ní stavebních prací pro ú?ely rozvoje DS zadavatele, s tím, ?e pro ka?dý z 11 region? budou uzav?eny 2 rámcové dohody.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 23 315 165.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 1 Brno SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj - okres Brno, ?ást okresu Brno-venkov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací v souvislosti se zaji?t?ním staveb na klí? v?etn? dodávky vybraného materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností s tím souvisejících. P?edm?t ve?ejné zakázky se, jak je patrné z rozd?lení této ve?ejné zakázky, vztahuje na ve?keré distribu?ní území provozované zadavatelem v rámci vedení NN.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 2 Brno SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj - okres Brno, ?ást okresu Brno-venkov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací v souvislosti se zaji?t?ním staveb na klí? v?etn? dodávky vybraného materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností s tím souvisejících. P?edm?t ve?ejné zakázky se, jak je patrné z rozd?lení této ve?ejné zakázky, vztahuje na ve?keré distribu?ní území provozované zadavatelem v rámci vedení NN.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 3 ?eské Bud?jovice SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj - okres ?eské Bud?jovice, ?eský Krumlov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 4 ?eské Bud?jovice - SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj - okres ?eské Bud?jovice, ?eský Krumlov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 5 Hodonín SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj - okres Hodonín, B?eclav, ?ást okresu Brno-venkov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 6 Hodonín SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj - okres Hodonín, B?eclav, ?ást okresu Brno-venkov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 7 Jihlava SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Kraj Vyso?ina, Jihomoravský kraj - okres Jihlava, T?ebí?, ?ást okresu Znojmo
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací v souvislosti se zaji?t?ním staveb na klí? v?etn? dodávky vybraného materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností s tím souvisejících. P?edm?t ve?ejné zakázky se, jak je patrné z rozd?lení této ve?ejné zakázky, vztahuje na ve?keré distribu?ní území provozované zadavatelem v rámci vedení NN.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 8 Jihlava SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Kraj Vyso?ina, Jihomoravský kraj - okres Jihlava, T?ebí?, ?ást okresu Znojmo
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací v souvislosti se zaji?t?ním staveb na klí? v?etn? dodávky vybraného materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností s tím souvisejících. P?edm?t ve?ejné zakázky se, jak je patrné z rozd?lení této ve?ejné zakázky, vztahuje na ve?keré distribu?ní území provozované zadavatelem v rámci vedení NN.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 9 Jind?ich?v Hradec - SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj, Kraj Vyso?ina - okres Jind?ich?v Hradec, Pelh?imov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 10 Jind?ich?v Hradec SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj, Kraj Vyso?ina - okres Jind?ich?v Hradec, Pelh?imov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 11 Nové M?sto na Morav? SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Kraj Vyso?ina, Jihomoravský kraj - okres ??ár nad Sázavou, ?ást okresu Brno-venkov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 12 Nové M?sto na Morav? SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Kraj Vyso?ina, Jihomoravský kraj - okres ??ár nad Sázavou, ?ást okresu Brno-venkov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 13 Otrokovice SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Zlínský kraj, Jihomoravský kraj - okres Zlín, Krom??í?, Uherské Hradi?t?, ?ást okresu Hodonín
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 14 Otrokovice SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Zlínský kraj, Jihomoravský kraj - okres Zlín, Krom??í?, Uherské Hradi?t?, ?ást okresu Hodonín
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 15 Písek SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj - okres Písek, Strakonice, Prachatice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 16 Písek SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj - okres Písek, Strakonice, Prachatice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 17 Prost?jov SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj - okres Prost?jov, Blansko, Vy?kov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 18 Prost?jov SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj - okres Prost?jov, Blansko, Vy?kov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky jeve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 19 Tábor SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj - okres Tábor
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 20 Tábor SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Jiho?eský kraj - okres Tábor
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 21 Znojmo SNK v kabelových sítích NN
Lot nº: 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj - okres Znojmo, ?ást okresu Brno-venkov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást 22 Znojmo SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Lot nº: 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Jihomoravský kraj - okres Znojmo, ?ást okresu Brno-venkov
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky je ve v?ech jejích ?ástech realizace tzv. staveb na klí?, tj. provád?ní projek?ních prací, elektromontá?ních a stavebn? montá?ních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokon?ovacích prací na elektrických za?ízeních DS provozované zadavatelem, v?etn? dodávky jiného ne? skladového materiálu (betony, písky, apod.), dovozu ve?kerého pot?ebného materiálu na místo pln?ní, zaji?t?ní souvisejících geodetických prací a dal?ích ?inností.
II.2.5) Critères d?attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l?accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 140-321745
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
?ást 1 - Brno SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 12 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELSPACE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28346629 Adresse postale: ?ípská 1525/11g, Slatina, 627 00 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 62700 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CAVALON, s.r.o.
Numéro national d'identification: 27729605 Adresse postale: Hapalova 1490/22, ?e?kovice Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 62100 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EZA SLU?BY, s.r.o.
Numéro national d'identification: 03325423 Adresse postale: Pu?kinova 1762/17 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61600 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENORM, a. s.
Numéro national d'identification: 25549871 Adresse postale: Medkova 866/6, Tu?any Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 62700 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SEKV, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 44963858 Adresse postale: Hády 994/2b, Malom??ice Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61400 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EEIKA Brno, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25573829 Adresse postale: K?írova 385/120, Horní Her?pice Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61900 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Spole?nost BRIXTON (vedoucí ?len - Brixton-stavitelství, s.r.o. a ADITIS GROUP s.r.o. (druhý ?len) Numéro national d'identification: 26242451 Adresse postale: Jihlavská 731/38, Bosonohy Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 64200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1, Horní Her?pice Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61900 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELMOZ, a.s.
Numéro national d'identification: 25552074 Adresse postale: Jamborova 3240/49, ?idenice Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: T.O.O., spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46961526 Adresse postale: Ko?inova 2967/103b, Královo Pole Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 2 959 153.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
?ást 2 Brno SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SEKV, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 44963858 Adresse postale: Hády 994/2b Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61400 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: T.O.O., spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46961526 Adresse postale: Ko?ínova 2967/103b Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENORM, a. s.
Numéro national d'identification: 25549871 Adresse postale: Medkova 6 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 62700 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELMOZ, a.s.
Numéro national d'identification: 25552074 Adresse postale: Jamborova 3240/49 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CAVALON, s.r.o.
Numéro national d'identification: 27729605 Adresse postale: Hapalova 1490/22 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 62100 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EEIKA Brno, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25573829 Adresse postale: K?írova 385/120 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61900 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61900 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELQA s.r.o.
Numéro national d'identification: 49977121 Adresse postale: Blanenská 1856/6 Ville: Ku?im Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 66434 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 883 445.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
?ást 3 ?eské Bud?jovice SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R-built s.r.o.
Numéro national d'identification: 25430645 Adresse postale: Radovesice 169 Ville: Radovesice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 410 02 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Union Grid s.r.o.
Numéro national d'identification: 03508617 Adresse postale: Václavské nám?stí 846/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGON Dob?í?, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25727362 Adresse postale: Dob?í? ?.p. 1665 Ville: Dob?í? Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Code postal: 263 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034 Adresse postale: Písecká 283 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 386 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELSA CB s.r.o.
Numéro national d'identification: 25160435 Adresse postale: Pr?myslová 265 Ville: Bor?ov nad Vltavou Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 373 82 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VS elektro komplet s.r.o.
Numéro national d'identification: 28135121 Adresse postale: Rudolfovská t?. 464/103 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 370 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 619 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EGEM s.r.o.
Numéro national d'identification: 63886464 Adresse postale: Novohradská 736/36 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 370 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 98 589.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
?ást 4 ?eské Bud?jovice SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R-built s.r.o.
Numéro national d'identification: 25430645 Adresse postale: Radovesice 169 Ville: Radovesice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 410 02 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Union Grid, s.r.o.
Numéro national d'identification: 03508617 Adresse postale: Václavské nám?stí 846/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGON Dob?í?, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25727362 Adresse postale: Dob?í? ?.p. 1665 Ville: Dob?í? Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Code postal: 263 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034 Adresse postale: Písecká 283 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 386 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELSA CB s.r.o.
Numéro national d'identification: 25160435 Adresse postale: Pr?myslová 265 Ville: Bor?ov nad Vltavou Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 373 82 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 619 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 159 559.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
?ást 5 Hodonín SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOPRE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28323700 Adresse postale: B?est 79 Ville: B?est Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 768 23 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOEL, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46343130 Adresse postale: ?umice 511 Ville: ?umice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 687 31 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PERFECT, spol. s.r.o.
Numéro national d'identification: 18826873 Adresse postale: Náb?e?í 312 Ville: Otrokovice Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 765 02 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RGV, a.s.
Numéro national d'identification: 25915827 Adresse postale: J. Opletala 2403 Ville: B?eclav Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 690 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MP Projekt s.r.o.
Numéro national d'identification: 27734609 Adresse postale: Sokolská 762 Ville: Tluma?ov Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 763 62 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SENERGOS, a.s.
Numéro national d'identification: 26915413 Adresse postale: Dru?stevní 452/13a Ville: Ostopovice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 664 49 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 619 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 3 812 248.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6 Intitulé:
?ást 6 Hodonín SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOPRE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28323700 Adresse postale: B?est 79 Ville: B?est Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 768 23 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOEL, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46343130 Adresse postale: ?umice 511 Ville: ?umice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 687 31 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PERFECT, spol. s.r.o.
Numéro national d'identification: 18826873 Adresse postale: Náb?e?í 312 Ville: Otrokovice Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 765 02 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RGV, a.s.
Numéro national d'identification: 25915827 Adresse postale: J. Opletala 2403 Ville: B?eclav Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 690 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SENERGOS, a.s.
Numéro national d'identification: 26915413 Adresse postale: Dru?stevní 452/13a Ville: Ostopovice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 664 49 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 619 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 3 796 520.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7 Intitulé:
?ást 7 Jihlava SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: E-sea s.r.o.
Numéro national d'identification: 06358080 Adresse postale: U Agrostroje 2435 Ville: Pelh?imov Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 39301 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VM REKOSTAV, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46971971 Adresse postale: Nádra?ní 530/27a Ville: Velké Mezi?í?í Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 59401 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOREM a. s.
Numéro national d'identification: 27724409 Adresse postale: Stará cesta 1127 Ville: Jemnice Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 67531 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELPE, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49050494 Adresse postale: Myslotínská 1978 Ville: Pelh?imov Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 39301 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUR plus, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 25326767 Adresse postale:
   1.  máje 117 Ville: Zastávka Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 66484 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SETO, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46683461 Adresse postale: Hradecká 17/IV Ville: Da?ice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 38001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZAME servisní, s.r.o.
Numéro national d'identification: 24155969 Adresse postale: Na p?íkop? 958/25 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZMES, s.r.o.
Numéro national d'identification: 43371833 Adresse postale: Sadová 829/1 Ville: T?ebí? Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 67401 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 593 139.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8 Intitulé:
?ást 8 Jihlava SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VM REKOSTAV, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46971971 Adresse postale: Nádra?ní 530/27a Ville: Velké Mezi?í?í Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 59401 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOREM a. s.
Numéro national d'identification: 27724409 Adresse postale: Stará cesta 1127 Ville: Jemnice Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 67531 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELPE, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49050494 Adresse postale: Myslotínská 1978 Ville: Pelh?imov Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 39301 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUR plus, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 25326767 Adresse postale:
   1.  máje 117 Ville: Zastávka Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 66484 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SETO, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46683461 Adresse postale: Hradecká 17/IV Ville: Da?ice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 38001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZAME servisní, s.r.o.
Numéro national d'identification: 24155969 Adresse postale: Na p?íkop? 958/25 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZMES, s.r.o.
Numéro national d'identification: 43371833 Adresse postale: Sadová 829/1 Ville: T?ebí? Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 67401 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 552 696.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9 Intitulé:
?ást 9 Jind?ich?v Hradec SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GEOINSTAL s.r.o.
Numéro national d'identification: 06127975 Adresse postale:
   9.  kv?tna 2240 Ville: Jind?ich?v Hradec Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 377 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Union Grid s.r.o.
Numéro national d'identification: 03508617 Adresse postale: Václavské nám?stí 846/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGON Dob?í?, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25727362 Adresse postale: Dob?í? ?.p. 1665 Ville: Dob?í? Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Code postal: 263 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fiera a.s.
Numéro national d'identification: 25166361 Adresse postale: Mláde?nická 146 Ville: Jind?ich?v Hradec Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 377 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034 Adresse postale: Písecká 283 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 386 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SETO, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46683461 Adresse postale: Hradecká 17/IV Ville: Da?ice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 380 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: E-Sea s.r.o.
Numéro national d'identification: 06358080 Adresse postale: U Agrostroje 2435 Ville: Pelh?imov Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 393 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELPE, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49050494 Adresse postale: Myslotínská 1978 Ville: Pelh?imov Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 393 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stanislav Stejskal Numéro national d'identification: 10299271 Adresse postale: Dvorská 517 Ville: Humpolec Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 396 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elmoz Czech, s.r.o.
Numéro national d'identification: 47544929 Adresse postale: ?ernoleská 2326 Ville: Bene?ov Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 256 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot:
   0. 01 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10 Intitulé:
?ást 10 Jind?ich?v Hradec SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GEOINSTAL s.r.o.
Numéro national d'identification: 06127975 Adresse postale:
   9.  kv?tna 2240 Ville: Jind?ich?v Hradec Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 377 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Union Grid s.r.o.
Numéro national d'identification: 03508617 Adresse postale: Václavské nám?stí 846/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGON Dob?í?, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25727362 Adresse postale: Dob?í? ?.p. 1665 Ville: Dob?í? Code NUTS: CZ02 St?ední ?echy Code postal: 263 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fiera a.s.
Numéro national d'identification: 25166361 Adresse postale: Myslotínská 1978 Ville: Pelh?imov Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 393 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034 Adresse postale: Písecká 283 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 386 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SETO, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 46683461 Adresse postale: Hradecká 17/IV Ville: Da?ice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 380 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elmoz Czech, s.r.o.
Numéro national d'identification: 47544929 Adresse postale: ?ernoleská 2326 Ville: Bene?ov Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 256 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELPE, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49050494 Adresse postale: Myslotínská 1978 Ville: Pelh?imov Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 393 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stanislav Stejskal Numéro national d'identification: 10299271 Adresse postale: Dvorská 517 Ville: Humpolec Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 396 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 119 753.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11 Intitulé:
?ást 11 Nové M?sto na Morav? SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: E.mont, s.r.o.
Numéro national d'identification: 43378129 Adresse postale: Vratislavovo nám. 115 Ville: Nové M?sto na Morav? Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 592 31 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZAME servisní, s.r.o.
Numéro national d'identification: 24155969 Adresse postale: Na p?íkop? 958/25 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VM REKOSTAV, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46971971 Adresse postale: Nádra?ní 530/27a Ville: Velké Mezi?í?í Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 594 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JICOM, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 49432095 Adresse postale: Jarní 898/50 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 614 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Brixton-stavitelství, s.r.o.
Numéro national d'identification: 26242451 Adresse postale: Jihlavská 731/38 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 642 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ADITIS GROUP s.r.o.
Numéro national d'identification: 03107132 Adresse postale: Rokytova 2667/20 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELQA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49977121 Adresse postale: Blanenská 1856/6 Ville: Ku?im Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 664 34 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 619 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 775 474.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 12 Intitulé:
?ást 12 Nové M?sto na Morav? SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: E.mont, s.r.o.
Numéro national d'identification: 43378129 Adresse postale: Vratislavovo nám. 115 Ville: Nové M?sto na Morav? Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 592 31 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZAME servisní, s.r.o.
Numéro national d'identification: 24155969 Adresse postale: Na p?íkop? 958/25 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VM REKOSTAV, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46971971 Adresse postale: Nádra?ní 530/27a Ville: Velké Mezi?í?í Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 594 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELQA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49977121 Adresse postale: Blanenská 1856/6 Ville: Ku?im Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 664 34 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JICOM, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 49432095 Adresse postale: Jarní 1116/50 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 614 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 619 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 1 545 856.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 13 Intitulé:
?ást 13 Otrokovice SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPOLE?NOST ENERGOMONTÁ?E GROUP - Ku?aba Energomontá?e Hodonín, s.r.o. Numéro national d'identification: 28262255 Adresse postale: Kasárenská 4063/4 Ville: Hodonín Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 69501 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPOLE?NOST ENERGOMONTÁ?E GROUP - ADITIS GROUP s.r.o.
Numéro national d'identification: 03107132 Adresse postale: Rokytova 2667/20 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PERFECT, spol. s.r.o.
Numéro national d'identification: 18826873 Adresse postale: Náb?e?í 312 Ville: Otrokovice Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76502 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOEL, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46343130 Adresse postale: ?umice 511 Ville: ?umice Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 68731 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SITEL, spol. s.r.o.
Numéro national d'identification: 44797320 Adresse postale: Baarova 957/15 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELMO a.s.
Numéro national d'identification: 15528588 Adresse postale: P?íluky 386 Ville: Zlín Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOPRE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28323700 Adresse postale: B?est 79 Ville: B?est Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76823 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MP Projekt s.r.o.
Numéro national d'identification: 27734609 Adresse postale: Sokolská 762 Ville: Tluma?ov Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76362 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: M Plus elektro s.r.o.
Numéro national d'identification: 28330081 Adresse postale: Nedakonice 468 Ville: Nedakonice Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 68738 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 623 946.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 14 Intitulé:
?ást 14 Otrokovice SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PERFECT, spol. s.r.o.
Numéro national d'identification: 18826873 Adresse postale: Náb?e?í 312 Ville: Otrokovice Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76502 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: M Plus elektro s.r.o.
Numéro national d'identification: 28330081 Adresse postale: Nedakonice 468 Ville: Nedakonice Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 68738 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOEL, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46343130 Adresse postale: ?umice 511 Ville: ?umice Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 68731 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELMO a.s.
Numéro national d'identification: 15528588 Adresse postale: P?íluky 386 Ville: Zlín Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOPRE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28323700 Adresse postale: B?est 79 Ville: B?est Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76823 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MP Projekt s.r.o.
Numéro national d'identification: 27734609 Adresse postale: Sokolská 762 Ville: Tluma?ov Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 76362 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPOLE?NOST ENERGOMONTÁ?E GROUP - Ku?aba Energomontá?e Hodonín, s.r.o. Numéro national d'identification: 28262255 Adresse postale: Kasárenská 4063/4 Ville: Hodonín Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 69501 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPOLE?NOST ENERGOMONTÁ?E GROUP - ADITIS GROUP s.r.o.
Numéro national d'identification: 03107132 Adresse postale: Rokytova 2667/20 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61500 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 1 510 291.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 15 Intitulé:
?ást 15 Písek SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 11 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elektromontá?e Milevsko s.r.o.
Numéro national d'identification: 02030365 Adresse postale: Ková?ov 101 Ville: Ková?ov Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 398 55 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R-built s.r.o.
Numéro national d'identification: 25430645 Adresse postale: Radovesice 169 Ville: Radovesice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 410 02 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Union Grid s.r.o.
Numéro national d'identification: 03508617 Adresse postale: Václavské nám?stí 846/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGON Dob?í?, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25727362 Adresse postale: Dob?í? ?.p. 1665 Ville: Dob?í? Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 263 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elektromontá?e Blatná, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 48201154 Adresse postale: Ve ?kalí 623 Ville: Blatná Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 388 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239514 Adresse postale: Rado?ovice 149 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 386 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034 Adresse postale: Písecká 283 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 386 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ing. Pavel Dvo?á?ek Numéro national d'identification: 65945735 Adresse postale: Pod Pracovem 232 Ville: Planá nad Lu?nicí Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 391 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Petr Vylít Numéro national d'identification: 65944160 Adresse postale: Morave? 10 Ville: Chotoviny Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 391 37 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miroslav Cihelka Numéro national d'identification: 12542610 Adresse postale: Jelence 50 Ville: Kamýk nad Vltavou Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 262 63 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMEXOM GA Energo s.r.o.
Numéro national d'identification: 49196812 Adresse postale: Na St?íln? 1929/8 Ville: Plze? Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 323 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 761 387.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 16 Intitulé:
?ást 16 Písek SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elektromontá?e Milevsko s.r.o.
Numéro national d'identification: 02030365 Adresse postale: Ková?ov 101 Ville: Ková?ov Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 398 55 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R-built s.r.o.
Numéro national d'identification: 25430645 Adresse postale: Radovesice 169 Ville: Radovesice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 410 02 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Union Grid s.r.o.
Numéro national d'identification: 03508617 Adresse postale: Václavské nám?stí 846/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGON Dob?í?, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25727362 Adresse postale: Dob?í? ?.p. 1665 Ville: Dob?í? Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 263 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elektromontá?e Blatná, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 48201154 Adresse postale: Ve ?kalí 623 Ville: Blatná Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 388 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034 Adresse postale: Písecká 283 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 386 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miroslav Cihelka Numéro national d'identification: 12542610 Adresse postale: Jelence 50 Ville: Kamýk nad Vltavou Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 262 63 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239514 Adresse postale: Rado?ovice 149 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 386 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OMEXOM GA Energo s.r.o.
Numéro national d'identification: 49196812 Adresse postale: Na St?íln? 1929/8 Ville: Plze? Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 323 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot:
   0. 01 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 17 Intitulé:
?ást 17 Prost?jov SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 11 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELSPACE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28346629 Adresse postale: ?krobárenská 484/8 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 617 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SITEL, spol. s.r.o.
Numéro national d'identification: 44797320 Adresse postale: Baarova 957/15 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 43420222 Adresse postale: R??ové nám?stí 2568/2 Ville: Boskovice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 680 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Josef Pernica-ELEKTRO Numéro national d'identification: 44088060 Adresse postale: nám?stí
   9.  kv?tna 2310/15 Ville: Boskovice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 680 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOPRE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28323700 Adresse postale: B?est 79 Ville: B?est Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 768 23 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Brixton-stavitelství, s.r.o.
Numéro national d'identification: 26242451 Adresse postale: Jihlavská 731/38 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 642 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ADITIS GROUP s.r.o.
Numéro national d'identification: 03107132 Adresse postale: Rokytova 2667/20 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 615 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EZA-SLU?BY, s.r.o.
Numéro national d'identification: 03325423 Adresse postale: Pu?kinova 1762/17 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 616 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELQA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49977121 Adresse postale: Blanenská 1856/6 Ville: Ku?im Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 664 34 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMKO elektromontá?e s.r.o.
Numéro national d'identification: 27749142 Adresse postale: Partyzánská 2984/4 Ville: Prost?jov Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Code postal: 796 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 1 535 089.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d?être sous-traité
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 18 Intitulé:
?ást 18 Prost?jov SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOPRE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28323700 Adresse postale: B?est 79 Ville: B?est Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 768 23 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 43420222 Adresse postale: R??ové nám?stí 2568/2 Ville: Boskovice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 680 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Josef Pernica-ELEKTRO Numéro national d'identification: 44088060 Adresse postale: nám?stí
   9.  kv?tna 2310/15 Ville: Boskovice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 680 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELQA, s.r.o.
Numéro national d'identification: 49977121 Adresse postale: Blanenská 1856/6 Ville: Ku?im Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 664 34 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 619 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 2 581 391.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 19 Intitulé:
?ást 19 Tábor SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ing. Pavel Dvo?á?ek Numéro national d'identification: 65945735 Adresse postale: Pod Pracovem 232 Ville: Planá nad Lu?nicí Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 39102 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Petr Vylít Numéro national d'identification: 65944160 Adresse postale: 10 Ville: Chotoviny Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 39137 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R-built s.r.o.
Numéro national d'identification: 25430645 Adresse postale: 169 Ville: Radovesice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 41002 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elektromontá?e Milevsko s.r.o.
Numéro national d'identification: 02030365 Adresse postale: 101 Ville: Ková?ov Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 39855 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Union Grid s.r.o.
Numéro national d'identification: 03508617 Adresse postale: Václavské nám?stí 846/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGON Dob?í?, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25727362 Adresse postale: 1665 Ville: Dob?í? Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 26301 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jana Myslivcová Numéro national d'identification: 69941564 Adresse postale: 186 Ville: Hromnice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 33011 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KPM elektro, s.r.o.
Numéro national d'identification: 63911116 Adresse postale: Hledíková 3008/2 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 10600 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Táborské elektromontá?e s.r.o.
Numéro national d'identification: 04627539 Adresse postale: 186 Ville: Hromnice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 33011 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034 Adresse postale: Písecká 283 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 38601 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miroslav Cihelka Numéro national d'identification: 12542610 Adresse postale: 50 Ville: Dolní Hbity Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 26263 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elmoz Czech, s.r.o.
Numéro national d'identification: 47544929 Adresse postale: ?ernoleská 2326 Ville: Bene?ov Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25601 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 84 962.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 20 Intitulé:
?ást 20 Tábor SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elektromontá?e Milevsko s.r.o.
Numéro national d'identification: 02030365 Adresse postale: 101 Ville: Ková?ov Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 39855 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R-built s.r.o.
Numéro national d'identification: 25430645 Adresse postale: 169 Ville: Radovesice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 41002 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Union Grid s.r.o.
Numéro national d'identification: 03508617 Adresse postale: Václavské nám?stí 846/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGON Dob?í?, s.r.o.
Numéro national d'identification: 25727362 Adresse postale: 1665 Ville: Dob?í? Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 26301 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.
Numéro national d'identification: 47239034 Adresse postale: Písecká 283 Ville: Strakonice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 38601 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Miroslav Cihelka Numéro national d'identification: 12542610 Adresse postale: 50 Ville: Dolní Hbity Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 26263 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elmoz Czech, s.r.o.
Numéro national d'identification: 47544929 Adresse postale: ?ernoleská 2326 Ville: Bene?ov Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25601 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jana Myslivcová Numéro national d'identification: 69941564 Adresse postale: 186 Ville: Hromnice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 33011 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KPM elektro, s.r.o.
Numéro national d'identification: 63911116 Adresse postale: Hledíková 3008/2 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 10600 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Táborské elektromontá?e s.r.o.
Numéro national d'identification: 04627539 Adresse postale: 186 Ville: Hromnice Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 33011 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 67 458.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 21 Intitulé:
?ást 21 Znojmo SNK v kabelových sítích NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELSPACE s.r.o.
Numéro national d'identification: 28346629 Adresse postale: ?ípská 1525/11g Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 62700 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KA-ELVOD s.r.o.
Numéro national d'identification: 26238390 Adresse postale: Drnholecká 464 Ville: Hru?ovany nad Jevi?ovkou Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 67167 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZMES, s. r. o.
Numéro national d'identification: 43371833 Adresse postale: Sadová 829/1 Ville: T?ebí? Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 67401 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUR plus, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 25326767 Adresse postale:
   1.  máje 117 Ville: Zastávka Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 66484 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Senergos, a.s.
Numéro national d'identification: 26915413 Adresse postale: Dru?stevní 452/13a Ville: Ostopovice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 66449 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61900 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 279 203.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 22 Intitulé:
?ást 22 Znojmo SNK v kabelových sítích NN s p?ipojením na venkovní vedení NN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KA-ELVOD s.r.o.
Numéro national d'identification: 26238390 Adresse postale: Drnholecká 464 Ville: Hru?ovany nad Jevi?ovkou Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 67167 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUR plus, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 25326767 Adresse postale:
   1.  máje 117 Ville: Zastávka Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 66484 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZMES, s. r. o.
Numéro national d'identification: 43371833 Adresse postale: Sadová 829/1 Ville: T?ebí? Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina Code postal: 67401 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Senergos, a.s.
Numéro national d'identification: 26915413 Adresse postale: Dru?stevní 452/13a Ville: Ostopovice Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 66449 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPIE Elektrovod, a.s. od?t?pný závod Brno Numéro national d'identification: 62161172 Adresse postale: Tra?ová 574/1 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 61900 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 575 005.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Jedná se o souhrnné oznámení dle §137 z.134/2016Sb. Zákona o zadávání ve?ejných zakázek, v platném zn?ní, o uzav?ení díl?ích odvolávek/objednávek na základ? rámcové dohody na STAVBY NA KLÍ? za uplynulé kalendá?ní ?tvrtletí. V Oddílu V.2.4. je uveden souhrn zadaných díl?ích odvolávek/objednávek za kalendá?ní ?tvrtletí pro uvedený region.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout??e Adresse postale: t?. Kpt. Jaro?e 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lém poru?ení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?? o návrh pova?uje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st??ovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání ?ádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb??ných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo?ení zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulo?ení zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb??ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu?eném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji v?ak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulo?ení zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slo?it na ú?et ÚOHS kauci ve vý?i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? v?ak ve vý?i 50 000 K?, nejvý?e ve vý?i 10 000 000 K?. V p?ípad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vý?i 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulo?ení zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vý?i 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slo?it na ú?et ÚOHS kauci ve vý?i 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? v?ak ve vý?i 50 000 K?, nejvý?e ve vý?i 10 000 000 K?. V p?ípad?, ?e Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vý?i 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulo?ení zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vý?i 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout??e Adresse postale: t?. Kpt. Jaro?e 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d?envoi du présent avis:
30/07/2022 Tchéquie-Brno: Travaux de construction de lignes électriquesType d?acheteur: Service d'utilité publiqueType d?avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociéeType de marché: Marché de travaux 04/08/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques