Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Brno:Travaux de construction d'usines de traitement des déchets

2024/S 12-031647  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Tchéquie-Brno: Travaux de construction d'usines de traitement des déchets 2024/S 012-031647 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SAKO Brno, a.s.
Numéro national d'identification: 60713470 Adresse postale: Jedovnická 4247/2 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 62800 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: MT Legal s.r.o, advokátní kancelá?, Jakubská 121/1, 602 00 Brno Courriel: vz@mt-legal.com Téléphone: +420 542210351 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sako.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.sako.cz/
I.6) Activité principale Autre activité: Svoz komunálních a t?íd?ných odpad?, odpadové hospodá?ství
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vysoce ú?inné za?ízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdroj? (OHB II - linka K1)
II.1.2) Code CPV principal 45222100 Travaux de construction d'usines de traitement des déchets
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky, je návrh a výstavba vysoce ú?inného za?ízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdroj? (OHB II - linka K1). Blizsí informace v zadávací dokumentaci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45251140 Travaux de construction de centrales thermiques 42320000 Incinérateurs de déchets 45251250 Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 45200000 Travaux de construction compl 17/01/2024 S12 Tchéquie-Brno: Travaux de construction d'usines de traitement des déchets 2024/S 012-031647 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SAKO Brno, a.s.
Numéro national d'identification: 60713470 Adresse postale: Jedovnická 4247/2 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 62800 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: MT Legal s.r.o, advokátní kancelá?, Jakubská 121/1, 602 00 Brno Courriel: vz@mt-legal.com Téléphone: +420 542210351 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sako.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.sako.cz/
I.6) Activité principale Autre activité: Svoz komunálních a t?íd?ných odpad?, odpadové hospodá?ství
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vysoce ú?inné za?ízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdroj? (OHB II - linka K1)
II.1.2) Code CPV principal 45222100 Travaux de construction d'usines de traitement des déchets
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky, je návrh a výstavba vysoce ú?inného za?ízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdroj? (OHB II - linka K1). Blizsí informace v zadávací dokumentaci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45251140 Travaux de construction de centrales thermiques 42320000 Incinérateurs de déchets 45251250 Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 45200000 Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil 45232140 Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 51135110 Services d'installation d'incinérateurs de déchets 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní ve?ejné zakázky je areál v sídle zadavatele. Blizsí podrobnosti jsou stanoveny v p?ílohách zadávací dokumentace.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky, je návrh a výstavba vysoce ú?inného za?ízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdroj? (OHB II - linka K1). Blizsí informace v zadávací dokumentaci.
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Nízkoteplotní ekonomizér a kondenzace spalin Návrh budoucího propojení parního rozd?lova?e Linky se rozd?lova?em Stávajícího za?ízení Nový systém Big Bag pro skladování aktivního uhlí Nové silo pro nehasené vápno Systém správy dokument?
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Moderniza?ní fond, program Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel bude usilovat o pokrytí ?ásti náklad? z dotace z Moderniza?ního fondu - viz II.2.13
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel ŕ la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 138-368263
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 Vysoce ú?inné za?ízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdroj? (OHB II - linka K1) 17/01/2024 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
42320000 - Incinérateurs de déchets 
45200000 - Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains 
45222100 - Travaux de construction d'usines de traitement des déchets 
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 
45251140 - Travaux de construction de centrales thermiques 
45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 
51135110 - Services d'installation d'incinérateurs de déchets