Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution directe
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Contre-fiches cintrées : Dynamický nákupní systém pro dodávky ocelové dďlní výztuţe

2024/S 2024-121741  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121741-2024 - Résultats
Tchéquie – Contre-fiches cintrées – Dynamický nákupní systém pro dodávky ocelové dulní výztuže
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: OKD, a.s.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l’entité adjudicatrice: Prospection ou extraction de charbon ou d’autres combustibles solides

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dynamický nákupní systém pro dodávky ocelové dulní výztuže
Description: Predmetem plnení dílcích zakázek zadávaných v DNS budou dodávky v rozsahu blíže specifikovaném vždy ve výzve k podání nabídek konkrétní dílcí zakázky v následující kategorii: Kategorie – Dulní oblouková výztuž
Identifiant de la procédure: 8d2394fc-85f4-41a4-a8e5-06741847c2cc
Avis précédent: 31989-2024
Identifiant interne: DNS dodávky ocelové dulní výztuže
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 44212311 Contre-fiches cintrées
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Pays: Tchéquie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 280 000 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Oznámení o zavedení DNS
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
32014L0025 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty pusobícími v odvetví vodního hospodárství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení smernice 2004/17/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dynamický nákupní systém pro dodávky ocelové dulní výztuže
Description: Predmetem plnení dílcích zakázek zadávaných v DNS budou dodávky v rozsahu blíže specifikovaném vždy ve výzve k podání nabídek konkrétní dílcí zakázky v následující kategorii: Kategorie – Dulní oblouková výztuž
Identifiant interne: DNS dodávky ocelové dulní výztuže
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 44212311 Contre-fiches cintrées
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 26/02/2024
Durée: 30 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 280 000 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Vzhledem k povaze a smyslu verejné zakázky není možné zohlednit odpovedné verejné zadávání.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: nejnižší nabídková cena
Description: nejnižší nabídková cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Systčme d’acquisition dynamique, utilisable uniquement par les acheteurs figurant dans l’avis en question
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OKD, a.s.
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: OKD, a.s.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 280 000 000,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: METALIMEX a. s.
Offre:
Identifiant de l’offre: Žádost o úcast Metalimex
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 280 000 000,00 CZK
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zavedení DNS Metalimex
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 23/02/2024
Date de conclusion du marché: 25/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Nom officiel: Inowacyjne Obudowy Tunelowe KOZAMEX Sp. Z o. o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Žádost o úcast Inowacyjne Obudowy Tunelowe
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 280 000 000,00 CZK
Place sur la liste des lauréats: 2
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zavedení DNS Inowacyjne
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 23/02/2024
Date de conclusion du marché: 25/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Nom officiel: EUROPEJSKIE TECHNOLOGIE GORNICZE Sp. z o. o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Žádost o úcast Europejskie Technologie Górnicze
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 280 000 000,00 CZK
Place sur la liste des lauréats: 3
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zavedení DNS Europejskie
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 23/02/2024
Date de conclusion du marché: 25/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Nom officiel: KaBeDeX spol. s r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Žádost o úcast KaBeDex
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 280 000 000,00 CZK
Place sur la liste des lauréats: 4
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zavedení DNS KaBedex
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 23/02/2024
Date de conclusion du marché: 25/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Nom officiel: D&R Steel s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Žádost o úcast D and R Steel
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 280 000 000,00 CZK
Place sur la liste des lauréats: 5
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: Subdodavatel HUTA LABEDY S.A.,
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zavedení DNS DR Steel
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 23/02/2024
Date de conclusion du marché: 25/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: OKD, a.s.
Numéro d’enregistrement: 05979277
Adresse postale: Stonava 1077  
Ville: Stonava
Code postal: 73534
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: richard.gorecki@okd.cz
Téléphone: +420 596451198
Profil de l’acheteur: http://okd-as.profilzadavatele.cz
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: METALIMEX a. s.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 00000931
Adresse postale: Štepánská 621/34  
Ville: Praha - Nové Mesto
Code postal: 11000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: tunega@metalimex.cz
Téléphone: +420 601334538
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: D&R Steel s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 26791587
Adresse postale: Bohumínská 252/121  
Ville: Ostrava - Muglinov
Code postal: 71200
Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: dzuba@drsteel.eu
Téléphone: +420 605279696
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Inowacyjne Obudowy Tunelowe KOZAMEX Sp. Z o. o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 524873337
Adresse postale: Czestochowska 19  
Ville: LISOW
Code postal: 42-714
Pays: Pologne
Adresse électronique: iotkozamex@kozamex.pl
Téléphone: +483 43571201
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: EUROPEJSKIE TECHNOLOGIE GORNICZE Sp. z o. o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 240397780
Adresse postale: Groniec1  
Ville: SLAWKOW
Code postal: 41-300
Pays: Pologne
Adresse électronique: etg@etg.com.pl
Téléphone: +485 05201964
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: KaBeDeX spol. s r.o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 45196583
Adresse postale: Brezová 616/9  
Ville: Karviná - Ráj
Code postal: 73401
Subdivision pays (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: vicherek@kabedex.cz
Téléphone: +420 596515202
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: dd66f153-d821-42dc-ac9f-c9fba257696f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 10:05:21 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 121741-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
44212311 - Contre-fiches cintrées