Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Drahel?ice:Travaux de construction d'écoles primaires

2023/S 98-306153  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Tchéquie-Drahel?ice: Travaux de construction d'écoles primaires 2023/S 098-306153 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch Numéro national d'identification: 09959858 Adresse postale: Na Návsi 25 Ville: Drahel?ice Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25219 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: IRENA MOULISOVÁ Courriel: info@drahelcice-obec.cz Téléphone: +420 604759537 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kr-stredocesky.cz/de/web/urad/rejstrik-dobrovolnych-svazku-obci/-/asset_publisher/lq2KRfPWJpfc/content/dobrovolny-svazek-obci-modry-vrch Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/19769da8-99a9-4515-bfe5-09fe54ed4efb
I.3) Communication Adresse 23/05/2023 S98 Tchéquie-Drahel?ice: Travaux de construction d'écoles primaires 2023/S 098-306153 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch Numéro national d'identification: 09959858 Adresse postale: Na Návsi 25 Ville: Drahel?ice Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25219 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: IRENA MOULISOVÁ Courriel: info@drahelcice-obec.cz Téléphone: +420 604759537 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kr-stredocesky.cz/de/web/urad/rejstrik-dobrovolnych-svazku-obci/-/asset_publisher/lq2KRfPWJpfc/content/dobrovolny-svazek-obci-modry-vrch Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/19769da8-99a9-4515-bfe5-09fe54ed4efb
I.3) Communication Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Novostavba základní skoly pro Drahel?ice a Úhonice
II.1.2) Code CPV principal 45214210 Travaux de construction d'écoles primaires
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zakázky bude realizace novostavby základní skoly. Stavba bude v zadávací dokumentaci vymezena v souladu s § 92 odst. 1 zákona projektovou dokumentací pro provád?ní stavby se soupisem prací. Stavba základní skoly bude mít kapacitu dva skolní ro?níky (2 x 9 t?id). V p?ízemí bude hlavni vstup do objektu, na n?j budou navazovat satny. Dále se v p?ízemí bude nacházet jídelna a p?ípravna jídel. Vsechny kmenové u?ebny jsou navrzeny na maximální p?ípustnou kapacitu (tj. 30 zak?, celkem tedy 540 zak?). V
   1.  nadzemním podlazí se bude nacházet 6 kmenových u?eben a u?ebna fyziky (kapacita 30 zak?). Ve
   2.  nadzemním podlazí se bude nacházet 10 kmenových u?eben, u?ebna p?írodopisu a chemie (kapacita 30 zak?) a polytechnická u?ebna se dv?ma cvi?nými kuchyn?mi. Kabinety u?itel? se budou nacházet v
   1. 
   2.  nadzemním podlazí. Úsek vedeni skoly bude umíst?n v jihozápadní ?ásti v?tsí budovy ve
   2.  nadzemním podlazí. Tento úsek se skládá z ?editelny, kancelá?e zástupce ?editele, sekretariátu a sborovny. V míst? spojení obou budov bude umíst?na knihovna. T?zist?m podkroví bude prostor pro výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Dále budou do podkroví umíst?ny dv? kmenové u?ebny, dv? u?ebny jazyk? a u?ebna informatiky. Sou?ástí ve?ejné zakázky nebudou n?které ?ásti stavby, by? jsou pro úplnost sou?ástí dokumentace pro provedení stavby, zejm. mobiliá?, gastroza?ízení, za?ízení slaboproudé instalace, atletická dráha, oplocení, zpevn?né plochy a sadové úpravy.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 550 000 000.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem zakázky bude realizace novostavby základní skoly. Stavba bude v zadávací dokumentaci vymezena v souladu s § 92 odst. 1 zákona projektovou dokumentací pro provád?ní stavby se soupisem prací. Stavba základní skoly bude mít kapacitu dva skolní ro?níky (2 x 9 t?id). V p?ízemí bude hlavni vstup do objektu, na n?j budou navazovat satny. Dále se v p?ízemí bude nacházet jídelna a p?ípravna jídel. Vsechny kmenové u?ebny jsou navrzeny na maximální p?ípustnou kapacitu (tj. 30 zak?, celkem tedy 540 zak?). V
   1.  nadzemním podlazí se bude nacházet 6 kmenových u?eben a u?ebna fyziky (kapacita 30 zak?). Ve
   2.  nadzemním podlazí se bude nacházet 10 kmenových u?eben, u?ebna p?írodopisu a chemie (kapacita 30 zak?) a polytechnická u?ebna se dv?ma cvi?nými kuchyn?mi. Kabinety u?itel? se budou nacházet v
   1. 
   2.  nadzemním podlazí. Úsek vedeni skoly bude umíst?n v jihozápadní ?ásti v?tsí budovy ve
   2.  nadzemním podlazí. Tento úsek se skládá z ?editelny, kancelá?e zástupce ?editele, sekretariátu a sborovny. V míst? spojení obou budov bude umíst?na knihovna. T?zist?m podkroví bude prostor pro výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Dále budou do podkroví umíst?ny dv? kmenové u?ebny, dv? u?ebny jazyk? a u?ebna informatiky. Sou?ástí ve?ejné zakázky nebudou n?které ?ásti stavby, by? jsou pro úplnost sou?ástí dokumentace pro provedení stavby, zejm. mobiliá?, gastroza?ízení, za?ízení slaboproudé instalace, atletická dráha, oplocení, zpevn?né plochy a sadové úpravy.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
15/06/2023
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Novostavba základní skoly pro Drahel?ice a Úhonice 23/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45214210 - Travaux de construction d'écoles primaires