Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Dubí:Travaux de construction d'autoroutes, de routes

2023/S 97-302892  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Tchéquie-Dubí: Travaux de construction d'autoroutes, de routes 2023/S 097-302892 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa a údrzba silnic Ústeckého kraje Numéro national d'identification: 00080837 Adresse postale: Ruská 260 Ville: Dubí 3 Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 417 03 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Libor Ta?ner, ?editel Courriel: tacner.cv@susuk.cz Téléphone: +420 417532235 Fax: +420 417533293 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.susuk.cz Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003789
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav zivi?ných povrch? silnic v majetku Ústeckého kraje
II.1.2) Code CPV principal 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je uzav?ení Rámcové dohody s dodavateli zajis?ujícími souvislé opravy zivi?ných povrch? silnic v majetku Ústeckého kraje. Rámcová dohoda bude uzav?ena na dobu 48 m?síc? od podpisu Rámcové dohody maximáln? se 7 ú?astníky, jejichz nabídky budou v zadávacím ?ízení vybrány jako nejvhodn?jsí. Jednotlivá pln?ní z Rámcové dohody budou zadávána s obnovením sout?ze na základ? díl?ích poptávek - minitendr?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 800 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes 45233142 Travaux de réparation de routes 45233220 Travaux de rev 22/05/2023 S97 Tchéquie-Dubí: Travaux de construction d'autoroutes, de routes 2023/S 097-302892 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa a údrzba silnic Ústeckého kraje Numéro national d'identification: 00080837 Adresse postale: Ruská 260 Ville: Dubí 3 Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 417 03 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Libor Ta?ner, ?editel Courriel: tacner.cv@susuk.cz Téléphone: +420 417532235 Fax: +420 417533293 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.susuk.cz Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003789
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav zivi?ných povrch? silnic v majetku Ústeckého kraje
II.1.2) Code CPV principal 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je uzav?ení Rámcové dohody s dodavateli zajis?ujícími souvislé opravy zivi?ných povrch? silnic v majetku Ústeckého kraje. Rámcová dohoda bude uzav?ena na dobu 48 m?síc? od podpisu Rámcové dohody maximáln? se 7 ú?astníky, jejichz nabídky budou v zadávacím ?ízení vybrány jako nejvhodn?jsí. Jednotlivá pln?ní z Rámcové dohody budou zadávána s obnovením sout?ze na základ? díl?ích poptávek - minitendr?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 800 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233100 Travaux de construction d'autoroutes, de routes 45233142 Travaux de réparation de routes 45233220 Travaux de revętement de routes 45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Ústecký kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je uzav?ení Rámcové dohody s dodavateli zajis?ujícími souvislé opravy zivi?ných povrch? silnic v majetku Ústeckého kraje. Rámcová dohoda bude uzav?ena na dobu 48 m?síc? od podpisu Rámcové dohody maximáln? se 7 ú?astníky, jejichz nabídky budou v zadávacím ?ízení vybrány jako nejvhodn?jsí. Jednotlivá pln?ní z Rámcové dohody budou zadávána s obnovením sout?ze na základ? díl?ích poptávek - minitendr?.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Nejnizsí nabídková cena / Pondération: 100% Prix - Pondération: 100%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 135-307236
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Oprava zivi?ného povrchu silnice ?. III/2576 a ?. III/2575 Hrob?ice pr?tah-Razice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Spole?nost pro komunikace Ústeckého kraje Adresse postale: Pr?myslová 228 Ville: Obrnice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 43521 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HERKUL a.s.
Numéro national d'identification: 25004638 Adresse postale: Pr?myslová 228/ Ville: Obrnice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 43521 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Vodohospodá?ské stavby, spole?nost s ru?ením omezeným Numéro national d'identification: 40233308 Adresse postale: K?izíkova 2393/ Ville: Teplice Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 41501 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 845 416.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 6 845 416.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav zivi?ných povrch? silnic v majetku Ústeckého kraje 22/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233220 - Travaux de revętement de routes 
45233223 - Travaux de resurfaçage de chaussées