Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/11/2021
Date de péremption : 02/12/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Systčme d'acquisition dynamique
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Dubi: Services de conception technique

2021/S 231-608890  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/11/2021 S231 Tchéquie-Dubi: Services de conception technique 2021/S 231-608890 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa a údrzba silnic Ústeckého kraje, p?ísp?vková organizace Numéro national d'identification: 00080837 Adresse postale: Ruská 260 Ville: Dubí 3 Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 417 03 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Libor Ta?ner, ?editel Courriel: tacner.cv@susuk.cz Téléphone: +420 417532235 Fax: +420 417533293 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.susuk.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/susuk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 29/11/2021 S231 Tchéquie-Dubi: Services de conception technique 2021/S 231-608890 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa a údrzba silnic Ústeckého kraje, p?ísp?vková organizace Numéro national d'identification: 00080837 Adresse postale: Ruská 260 Ville: Dubí 3 Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 417 03 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Libor Ta?ner, ?editel Courriel: tacner.cv@susuk.cz Téléphone: +420 417532235 Fax: +420 417533293 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.susuk.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/susuk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.tenderarena.cz/profily/susuk Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: A.I.Consulting s.r.o.
Numéro national d'identification: 28163974 Adresse postale: Na Klaudiánce 781/19 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 147 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: JUDr. Kamila Kröblová Courriel: kroblova@aiconsulting.cz Téléphone: +420 775714131 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.aiconsulting.cz
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.tenderarena.cz/profily/susuk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamický nákupní systém pro projektové práce a inzenýrskou ?innost
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem tohoto zadávacího ?ízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inzenýrskou ?innost (dále jen "DNS") podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 2 let. Zadavatel p?edpokládá zadávání ve?ejných zakázek v DNS v p?edem neur?ených nepravidelných intervalech podle provozních pot?eb zadavatele. P?edm?tem ve?ejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektové dokumentace pro investi?ní akce zadavatele ve stupni DSP/DOS a PDPS a inzenýrská ?innost s tím spojená. Podmínky pln?ní v?etn obchodních a smluvních podmínek budou podrobn specifikovány vzdy ve výzv k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 81 000 000.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projektové práce pro rekonstrukce most a propustk?, v?etn zajist?ní inzenýrské ?innosti
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts 71310000 Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Sídlo zadavatele, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektové dokumentace pro investi?ní akce zadavatele p?i rekonstrukcích most a propustk ve stupni DSP/DOS a PDPS a inzenýrská ?innost s tím spojená. Podmínky pln?ní v?etn obchodních a smluvních podmínek budou podrobn specifikovány vzdy ve výzv k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 57 750 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 72 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projektové práce pro sanace svah a op?rné zdi, v?etn zajist?ní inzenýrské ?innosti
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts 71310000 Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Sídlo zadavatele, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektové dokumentace pro investi?ní akce zadavatele p?i sanacích svah a rekonstrukcích op?rných zdí ve stupni DSP/DOS a PDPS a inzenýrská ?innost s tím spojená. Podmínky pln?ní v?etn obchodních a smluvních podmínek budou podrobn specifikovány vzdy ve výzv k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 16 950 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 72 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projektové práce pro rekonstrukce provozních budov a za?ízení, v?etn zajist?ní inzenýrské ?innosti
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts 71310000 Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
Sídlo zadavatele: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektové dokumentace pro investi?ní akce zadavatele p?i rekonstrukcích provozních budov a za?ízení ve stupni DSP/DOS a PDPS a inzenýrská ?innost s tím spojená. Podmínky pln?ní v?etn obchodních a smluvních podmínek budou podrobn specifikovány vzdy ve výzv k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 6 300 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 72 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Dle § 77 zákona prokáze profesní zp?sobilosti dodavatel, který p?edlozí: a) Dle § 77 odst. 1) zákona: výpis z obchodního rejst?íku, pokud je v n?m zapsán, ?i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: doklad o oprávn?ní k podnikání podle zvlástních právních p?edpis v rozsahu odpovídajícím p?edm?tu ve?ejné zakázky, zejména dokladu prokazující p?íslusné zivnostenské oprávn?ní ?i licenci, minimáln oprávn?ní projektová ?innost ve výstavb?. Výse uvedené podmínky jsou pozadovány shodn pro vsechny kategorie DNS.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zadavatel nepozaduje Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zadavatel nepozaduje
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/12/2025 Heure locale: 00:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
V tomto oznámení se nejedná o nové zadávací ?ízení, ale o prodlouzení DNS, ev.?. zakázky Z2019-028131, ev.?. formulá?e oznámení o zahájení zadávacího ?ízení ve VVZ: F2019-028131, uve?ejn?ného ve VVZ dne 15.8.2019. Zadavatel byl nucen pouzít tento postup, nebo Ú?ední v?stník Evropské unie neumoz?uje provedení zm?ny pomocí formulá?e F14. Stávající DNS tak byl prodlouzen o 48 m?síc?, t.j. do
   2. 12.2025. DNS je na profilu zadavatele uve?ejn?n pod ID: VZ-31575/2019.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/11/2021 Tchéquie-Dubi: Services de conception techniqueType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Systčme d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 02/12/2025 29/11/2021 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coűts 
71310000 - Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil