Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 26/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-T?ebí?:Réseaux

2023/S 97-303045  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Tchéquie-T?ebí?: Réseaux

2023/S 097-303045

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 092-280492)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Základní skola Sv?tlo s.r.o.
Numéro national d'identification: 05633061
Adresse postale: Zahradní?kova 890/21
Ville: T?ebí?
Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina
Code postal: 67401
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Radim Pala, DiS.
Courriel: radimpala@email.cz
Téléphone: +420 773204154
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zssvetlo.com/
Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/profily/ZSTREBIC

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dodávky vybavení pro ZS Sv?tlo, T?ebí?

II.1.2)
Code CPV principal
32400000 Réseaux

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní této ve?ejné zakázky jsou dodávky IT vybavení, zajist?ní konektivity a dodávky nábytkového vybavení a dodávky skolních pom?cek, zahrnující dodávku, dopravu, montáz a zprovozn?ní.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 092-280492

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 14/06/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 26/06/2023

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
D?lezité upozorn?ní: s ohledem na stav, kdy formulá? F14 neumí provést zm?nu dat pro konec lh?ty pro podání nabídek v jednotlivých ?ástech ve?ejné zakázky, musí zadavatel centráln? nastavit ve F14 pro vsechny 3 ?ásti konec lh?ty dne 26.06.2023 v 10:00 hodin. Konec lh?ty dne 26.06.2023 platí pouze pro ?ást ?. 1 - IT vybavení a konektivita, ostatní ?ásti (?. 2 a ?. 3) mají konec lh?ty pro podání nabídek p?vodní, tzn. do 14.06.2023 v 10:00 hodin.
Dodávky vybavení pro ZS Sv?tlo, T?ebí? 26/06/2023 22/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
32400000 - Réseaux 
32420000 - Matériel de réseau 
39160000 - Mobilier scolaire 
39162100 - Matériel pédagogique