Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 20/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-?eské Bud?jovice: Agents diagnostiques

2021/S 228-599457  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Tchéquie-?eské Bud?jovice: Agents diagnostiques 2021/S 228-599457 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemocnice ?eské Bud?jovice, a.s.
Numéro national d'identification: 26068877 Adresse postale: B. N?mcové 585/54 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 37001 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Hana Beznosková Courriel: verejnezakazky@nemcb.cz Téléphone: +420 387872240 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nemcb.cz Adresse du profil d'acheteur: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 24/11/2021 S228 Tchéquie-?eské Bud?jovice: Agents diagnostiques 2021/S 228-599457 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemocnice ?eské Bud?jovice, a.s.
Numéro national d'identification: 26068877 Adresse postale: B. N?mcové 585/54 Ville: ?eské Bud?jovice Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Code postal: 37001 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Hana Beznosková Courriel: verejnezakazky@nemcb.cz Téléphone: +420 387872240 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nemcb.cz Adresse du profil d'acheteur: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Diagnostika pro imunohematologická vyset?ení se záp?j?kou 2 analyzátor Numéro de référence: 229/2021/HB
II.1.2) Code CPV principal 33694000 Agents diagnostiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik, spot?ebního materiálu, kalibra?ních a kontrolních materiál pro imunohematologické analyzátory pro Nemocnic ?eské Bud?jovice, a.s., Transfúzní odd?lení. P?edm?tem záp?j?ky jsou dva imunohematologické analyzátory.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 13 169 672.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj Lieu principal d'exécution:
Nemocnice ?eské Bud?jovice, a.s., B. N?mcové 585/54, 370 01 ?eské Bud?jovice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik, spot?ebního materiálu, kalibra?ních a kontrolních materiál pro imunohematologické analyzátory pro Nemocnici ?eské Bud?jovice, a.s., Transfúzní odd?lení.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kritérium technických pozadavk / Pondération: 50 Coût - Nom: Celková nabídková cena za 48 m?síc / Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 13 169 672.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/02/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Doba pln?ní této ve?ejné zakázky byla stanovena na dobu neur?itou, a to ode dne ú?innosti kupní smlouvy s vybraným dodavatelem. P?edpokládaná hodnota ve?ejné zakázky byla stanovena na období 48 m?síc?.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zadavatel po dodavatelích pozaduje, aby ve své elektronické nabídce v souladu s § 77 odst. 1 zákona prokázali spln?ní profesní zp?sobilosti, tj. výpis z obchodního rejst?íku, pokud je do n?j dodavatel zapsán.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zadavatel nepozaduje Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zadavatel nepozaduje
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zadavatel nepozaduje Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Zadavatel nepozaduje
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/12/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchèque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/12/2021 Heure locale: 10:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Tchéquie-?eské Bud?jovice: Agents diagnostiquesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 20/12/2021 24/11/2021 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
33694000 - Agents diagnostiques