Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

TchÈquie-?eskÈ Bud?jovice: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

2020/S 180-435350  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
TchÈquie-?eskÈ Bud?jovice: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

2020/S 180-435350

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 077-182399)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Statut·rnÌ m?sto ?eskÈ Bud?jovice
NumÈro national d'identification: 00244732
Adresse postale: n·m. P?emysla Otakara II. 1/1
Ville: ?eskÈ Bud?jovice
Code NUTS: CZ031 Jiho?esk kraj
Code postal: 370 01
Pays: TchÈquie
Point(s) de contact: Bc. Petra Kochtov·
Courriel: kochtovap@c-budejovice.cz
TÈlÈphone: +420 386803218 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.c-budejovice.cz/ Adresse du profil díacheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice

http://www.c-budejovice.cz/
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?OV ?B ñ modernizace technologie ñ zpracov·nÌ PD, 2019

II.1.2)
Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejnÈ zak·zky je vypracov·nÌ projektovÈ dokumentace pro prov·d?nÌ stavby v?etn soupisu pracÌ s v kazem v m?r (detailnÌ poloûky) a ocen?nÈho soupisu pracÌ, zajiöt?nÌ inûen rskÈ ?innosti (projedn·nÌ s vodopr·vnÌm ?adem) a v kon autorskÈho dozoru p?i realizaci stavby Ñ?OV ?B ñ modernizace technologieì. Sou?·stÌ bude zajiöt?nÌ vstupnÌch podklad?. Projektant zajistÌ nebo zpracuje Pl·n BOZP pro p?Ìpravu. Sou?·stÌ zak·zky bude spolupr·ce se zadavatelem p?i vyhodnocenÌ v b?rovÈho ?ÌzenÌ na vlastnÌho zhotovitele stavby. Zhotovitel PD poskytne sou?innosti p?i tvorb zad·vacÌ dokumentace a posuzov·nÌ a hodnocenÌ nabÌdek. Odpov?di na û·dosti o vysv?tlenÌ projektovÈ dokumentace pro povedenÌ stavby, a to vûdy do 3 pracovnÌch dn ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele û·dost o poskytnutÌ dodate?nÈ informace postoupena.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 077-182399

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: V.2.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: I?O

Au lieu de:

Lire:

25184750

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil