Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-?eské Bud?jovice: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 180-435352  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Tchéquie-?eské Bud?jovice: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 180-435352

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 104-251672)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Statutární m?sto ?eské Bud?jovice
Numéro national d'identification: 00244732
Adresse postale: nám. P?emysla Otakara II. 1/1
Ville: ?eské Bud?jovice
Code NUTS: CZ031 Jiho?eský kraj
Code postal: 370 01
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Bc. Petra Kochtová
Courriel: kochtovap@c-budejovice.cz
Téléphone: +420 386803218 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.c-budejovice.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice

http://www.c-budejovice.cz/
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Bezvýkopové sanace kanalizací, 2019 - zpracování PD

II.1.2)
Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provád?ní stavby v?etn soupisu prací s výkazem vým?r (detailní polozky) a ocen?ného soupisu prací, zajist?ní inzenýrské ?innosti (zajist?ní vyjád?ení správc IS, projednání s vodoprávním ú?adem, dopravním podnikem apod.), zpracování DIO a výkon autorského dozoru p?i realizaci staveb - "Dobrovodská, úsek U Lávky - Vodní obnova kanaliza?ního ?adu bezvýkopovou technologií", "Rudolfovská, úsek U Sirkárny - Tovární - obnova kanaliza?ního ?adu bezvýkopovou technologií" a "Vodní, úsek Dobrovodská - Dienzenhoferova - obnova kanaliza?ního ?adu bezvýkopovou technologií". Sou?ástí bude zajist?ní vstupních podklad?. Projektant zajistí nebo zpracuje Plán BOZP pro p?ípravu.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 104-251672

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: V

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Název

Au lieu de:

Lire:

Bezvýkopové sanace kanalizací, 2019 - zpracování PD

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Dopln?ní názvu ve?ejné zakázky.

 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil