Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Havlí?k?v Brod:Travaux de construction

2023/S 98-306101  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/05/2023
S98
Tchéquie-Havlí?k?v Brod: Travaux de construction

2023/S 098-306101

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 074-223345)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Psychiatrická nemocnice Havlí?k?v Brod
Numéro national d'identification: 00179230
Adresse postale: Rozkosská 58001
Ville: Havlí?k?v Brod
Code NUTS: CZ063 Kraj Vyso?ina
Code postal: 58001
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: RITA PAULOVÁ
Courriel: rpaulova@plhb.cz
Téléphone: +420 569478180
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pnhb.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PsychiatrickalecebnaHavlickuvBrod

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Oprava a modernizace pavilonu ?. 9

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je kompletní oprava a modernizace pavilonu ?.9 dle projektové dokumentace ?. 21015/1 zpracované firmou STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s.r.o., Havlí?k?v Brod a v souladu se zadávacími podmínkami. V rámci stavebního zám?ru bude objekt dispozi?n? upraven a dopln?n o p?ístavby zajis?ující jeho vyuzívání s provozn? technickými pozadavky investora a obecn? platnými pozadavky na výstavbu (spln?ní podmínek vyhlásek 268/2009 Sb, 398/2009 Sb., pozárních p?edpis? a hygienických pozadavk?).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 074-223345

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Datum

Au lieu de:

Date: 08/06/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 22/06/2023

Heure locale: 10:30

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Datum

Au lieu de:

Date: 08/06/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 22/06/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Oprava a modernizace pavilonu ?. 9 22/06/2023 23/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction