Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 15/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové: Infrastructure de réseau

2020/S 69-164049  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Hradec Králové: Infrastructure de réseau

2020/S 069-164049

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 050-118148)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Královéhradecký kraj
Numéro national d'identification: 70889546
Adresse postale: Pivovarské nám?stí 1245/2
Ville: Hradec Králové
Code NUTS: CZ052
Code postal: 500 03
Pays: Tchéquie
Courriel: vz@cirihk.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kr-kralovehradecky.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Numéro national d'identification: 26000202
Adresse postale: Purky?ova 446
Ville: Náchod
Code NUTS: CZ052
Code postal: 547 01
Pays: Tchéquie
Courriel: vz@cirihk.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nemocnicenachod.cz/

http://www.nemocnicenachod.cz/
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Numéro national d'identification: 26000237
Adresse postale: Maxima Gorkého 77
Ville: Trutnov
Code NUTS: CZ052
Code postal: 541 01
Pays: Tchéquie
Courriel: vz@cirihk.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: www.nemtru.cz

www.nemtru.cz
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: M?stská nemocnice, a.s.
Numéro national d'identification: 25262238
Adresse postale: Vrchlického 1504
Ville: Dv?r Králové nad Labem
Code NUTS: CZ052
Code postal: 544 01
Pays: Tchéquie
Courriel: vz@cirihk.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mndk.cz/

http://www.mndk.cz/
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Oblastní nemocnice Ji?ín, a.s.
Numéro national d'identification: 26001551
Adresse postale: Bolzanova 512, Valdické P?edm?stí
Ville: Ji?ín
Code NUTS: CZ052
Code postal: 506 43
Pays: Tchéquie
Courriel: vz@cirihk.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nemjc.cz/

http://www.nemjc.cz/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Nemocni?ní informa?ní systém Královéhradeckého kraje - dodávka HW

Numéro de référence: CIRI/2020/188

II.1.2)
Code CPV principal
32424000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky dodávka hardware v rámci implementace nemocni?ního informa?ního systému v nemocnicích Královéhradeckého kraje a poskytnutí souvisejících sluzeb. Pln?ní je rozd?leno na tyto ?ásti: (1) zpracování analýzy sou?asného stavu a provád?cího projektu, v?etn návrhu akcepta?ních test a harmonogramu realizace jednotlivých prací; (2) kompletní dodávka a implementace ?esení v?etn spolupráce p?i instalaci NIS v rozsahu dle provád?cího projektu; (3) zkusební provoz; (4) zpracování kompletní projektové, technické a provozní dokumentace; (5) skolení správc?; (6) poskytnutí servisu a technické podpory po ur?enou dobu; (7) dalsí sluzby výslovn neuvedené, které jsou vsak s realizací díla neodd?liteln spojeny a realizace díla bez nich není mozná.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 050-118148

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
P?edchozím formulá?em ?. F2020-010431 doslo ke zm?n lh?ty pro podání nabídek na
   8. 
   4.  2020 v rámci VDZ ?.
   2.  P?edchozím formulá?em ?. F2020-010596 doslo ke zm?n lh?ty pro podání nabídek na
   9. 
   4.  2020 v rámci VDZ ?.
   3. 

 
 
C L A S S E    C P V
32422000 - Composants de réseau 
32424000 - Infrastructure de réseau 
35113300 - Installations de sécurité 
48800000 - Systèmes d'information et serveurs 
50312610 - Maintenance de matériel de technologies de l'information 
50324100 - Services de maintenance de systèmes