Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové:Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage

2023/S 97-302700  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Tchéquie-Hradec Králové: Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers ( 22/05/2023 S97 Tchéquie-Hradec Králové: Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 2023/S 097-302700 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Královéhradecký kraj Numéro national d'identification: 70889546 Adresse postale: Pivovarské nám?stí 1245/2 Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 50003 Pays: Tchéquie Courriel: vz@cirihk.cz Téléphone: +420 727977328 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kr-kralovehradecky.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozvoj dostupnosti pobytových sluzeb pro osoby s postizením v lokalit? Hradec Králové - dodávka a montáz voln? stojícího nábytku Numéro de référence: CIRI/2023/070
II.1.2) Code CPV principal 39000000 Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace p?edlozené zadavatelem a poskytnutí souvisejících sluzeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových sluzeb pro osoby s postizením v lokalit? Hradec Králové. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, p?i jehoz výrob? byly vyuzity materiály setrné k zivotnímu prost?edí.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 663 513.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39120000 Tables, armoires, bureaux et bibliothèques 39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes 39143100 Mobilier de chambre à coucher 39143300 Mobilier de séjour 39143200 Mobilier de salle à manger 39150000 Mobilier et équipements divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní ve?ejné zakázky jsou objekty na pozemcích parc. ?. 201/22, parc. ?. 201/3 a parc. ?. st. 112 v katastrálním území Roudni?ka, v ulici K Polabinám 89, Roudni?ka, Hradec Králové.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace p?edlozené zadavatelem a poskytnutí souvisejících sluzeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových sluzeb pro osoby s postizením v lokalit? Hradec Králové. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, p?i jehoz výrob? byly vyuzity materiály setrné k zivotnímu prost?edí.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Rozvoj dostupnosti pobytových sluzeb pro osoby s postizením v lokalit? Hradec Králové, reg. ?íslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958
II.2.14) Informations complémentaires P?edm?t ve?ejné zakázky je sou?ástí projektu s názvem "Rozvoj dostupnosti pobytových sluzeb pro osoby s postizením v lokalit? Hradec Králové", reg. ?íslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958 (dále jen "projekt"), který je p?edm?tem zádosti o podporu z Integrovaného regionálního opera?ního programu.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 020-055616
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ABCD Sluzby skolám s.r.o.
Numéro national d'identification: 62244892 Adresse postale: Kaplanova 574 Ville: Liberec Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Code postal: 46312 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 340 228.10 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 663 513.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Rozvoj dostupnosti pobytových sluzeb pro osoby s postizením v lokalit? Hradec Králové - dodávka a montáz voln? stojícího nábytku 22/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
39000000 - Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 
39110000 - Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes 
39120000 - Tables, armoires, bureaux et bibliothèques 
39143100 - Mobilier de chambre à coucher 
39143200 - Mobilier de salle à manger 
39143300 - Mobilier de séjour 
39150000 - Mobilier et équipements divers