Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

TchÈquie-Hradec Kr·lovÈ: Pipettes de laboratoire et accessoires

2020/S 69-164047  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
TchÈquie-Hradec Kr·lovÈ: Pipettes de laboratoire et accessoires

2020/S 069-164047

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 049-115605)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Univerzita Karlova, LÈka?sk· fakulta v Hradci Kr·lovÈ
NumÈro national d'identification: 00216208
Adresse postale: äimkova 870
Ville: Hradec Kr·lovÈ
Code NUTS: CZ052
Code postal: 500 03
Pays: TchÈquie
Point(s) de contact: Fiala, Tejkal a partne?i, advok·tnÌ kancel·?, s.r.o., I?O: 28360125, se sÌdlem: Brno, Helfertova 2040/13, PS 613 00, ?ESK¡ REPUBLIKA
Courriel: zakazky@akfiala.cz
TÈlÈphone: +420 541211528 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.lfhk.cuni.cz/ Adresse du profil díacheteur: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

https://www.lfhk.cuni.cz/
https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
LF HK - Materi·l - Pipety, öpi?ky, d·vkova?e a n·stavce

NumÈro de rÈfÈrence: LFHKCF0025

II.1.2)
Code CPV principal
38437000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem zad·vacÌho ?ÌzenÌ v r·mci jednotliv ch ?·stÌ zad·vacÌho ?ÌzenÌ je uzav?enÌ r·mcovÈ dohody bez obnovenÌ sout?ûe mezi zadavatelem a jednÌm dodavatelem, na z·klad kterÈ budou zad·v·ny ve?ejnÈ zak·zky na dod·vky. P?edm?tem pln?nÌ ve?ejn ch zak·zek zad·van ch na z·klad r·mcovÈ dohody v r·mci jednotliv ch ?·stÌ zad·vacÌho ?ÌzenÌ budou pr?b?ûnÈ dod·vky manu·lnÌch pÌstov ch pipet, öpi?ek, d·vkova? a n·stavc pro Univerzitu Karlovu, LÈka?skou fakultu v Hradci Kr·lovÈ. Dod·vky budou realizov·ny na z·klad objedn·vek zadavatele.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 049-115605

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lh?ta pro doru?enÌ nabÌdek nebo û·dostÌ o ?ast

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 10:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: PodmÌnky pro otevÌr·nÌ nabÌdek

Au lieu de:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 10:30

NumÈro de section: II.1.5

Endroit o se trouve le texte rectifier: P?edpokl·dan· celkov· hodnota

Au lieu de:

1 648 528,00

Lire:

1 695 041,00

NumÈro de section: II.2.6

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: P?edpokl·dan· hodnota

Au lieu de:

1 476 424,00

Lire:

1 522 937,00

NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: DalöÌ informace

Au lieu de:

BliûöÌ podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zad·vacÌho ?ÌzenÌ a jejÌch p?Ìloh·ch.

Lire:

K odst. IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kter ch mohou b t pod·v·ny nabÌdky nebo û·dosti o ?ast: ?·st doklad?, jejichû p?edloûenÌ je dalöÌ podmÌnkou pro uzav?enÌ smlouvy na ve?ejnou zak·zku ve smyslu ß 104 z·kona, m?ûe b t vybran m dodavatelem p?edloûena rovn?û v anglickÈm jazyce. BliûöÌ podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zad·vacÌho ?ÌzenÌ a jejÌch p?Ìloh·ch.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zadavatel prodluûuje lh?tu pro pod·nÌ nabÌdek z d?vodu zm?ny zad·vacÌch podmÌnek.

 
 
C L A S S E    C P V
38437000 - Pipettes de laboratoire et accessoires 
38437100 - Pipettes 
38437110 - Embouts de pipettes