Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2021/S 37-093395  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Tchéquie-Hradec Králové: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2021/S 037-093395 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Královéhradecký kraj Numéro national d'identification: 70889546 Adresse postale: Pivovarské nám?stí 1245/2 Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 500 03 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Eva Vortelová Courriel: eva.vortelova@uskhk.eu Téléphone: +420 495540218 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kr-kralovehradecky.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP a PDPS, soupisu st. prací, dodávek a sluzeb s výkazem vým?r v?. jeho ocen?ní a výkon autorského dozoru st. akce II/325 Chlum-Velký V?es?ov-Mostek Numéro de référence: TOÚ/034-16/Ko
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást III - II/325 Bílá T?emesná - Mostek
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Lieu principal d'exécution:
Silnice II/325 Bílá T?emesná - Mostek
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Silnice II/325 Bílá T?emesná - Mostek
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, syst 23/02/2021 S37 Tchéquie-Hradec Králové: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2021/S 037-093395 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Královéhradecký kraj Numéro national d'identification: 70889546 Adresse postale: Pivovarské nám?stí 1245/2 Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 500 03 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Eva Vortelová Courriel: eva.vortelova@uskhk.eu Téléphone: +420 495540218 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kr-kralovehradecky.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP a PDPS, soupisu st. prací, dodávek a sluzeb s výkazem vým?r v?. jeho ocen?ní a výkon autorského dozoru st. akce II/325 Chlum-Velký V?es?ov-Mostek Numéro de référence: TOÚ/034-16/Ko
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ást III - II/325 Bílá T?emesná - Mostek
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Lieu principal d'exécution:
Silnice II/325 Bílá T?emesná - Mostek
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Silnice II/325 Bílá T?emesná - Mostek
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 340
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 227-413748
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 003 Intitulé:
?ást III - II/325 Bílá T?emesná - Mostek
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
04/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ing. Ivan Sír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Numéro national d'identification: 25962914 Adresse postale: Haskova 1714/3 Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 500 02 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 800 000.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Lieu principal d'exécution:
Silnice II/325 Bílá T?emesná - Mostek
VII.1.4) Description des prestations:
Dodatek ?. 3 je uzav?en v souladu s p?vodní smlouvou o dílo a v souladu s ustanoveními zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), konkrétn pak v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ v souvislosti se vznikem dodate?ných sluzeb, tzv. víceprací a tedy nutných zm?n závazku, které nebyly zahrnuty v p?vodním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné, nem?ní celkovou povahu zakázky a zm?na v osob dodavatele není mozná z ekonomických a technických d?vod a zp?sobila by zadavateli zna?né obtíze, p?i?emz hodnota t?chto dodate?ných sluzeb nep?ekro?í 50 % p?vodní hodnoty závazku.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 1056
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 65 000.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ing. Ivan Sír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Numéro national d'identification: 25962914 Adresse postale: Haskova 1714/3 Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 500 02 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
P?edm?tem dodatku je aktualizace jiz p?edané PD. D?vodem je pot?eba rozd?lení projektové dokumentace na 2 díl?í etapy.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coűts empęchant un changement de titulaire:
Zm?na spo?ívá ve vzniku dodate?ných sluzeb, tzv. víceprací a tedy nutných zm?n závazku, které nebyly zahrnuty v p?vodním závazku ze smlouvy, nem?ní celkovou povahu zakázky, jsou nezbytné a zm?na v osob dodavatele není mozná z ekonomických a technických d?vod?, zp?sobila by zadavateli zna?né obtíze, p?i?emz hodnota t?chto dodate?ných sluzeb nep?ekro?í 50 % p?vodní hodnoty závazku - viz výse.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 970 000.00 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 1 035 000.00 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection