Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové:Services juridiques

2023/S 62-185419  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Tchéquie-Hradec Králové: Services juridiques 2023/S 062-185419 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lesy ?eské republiky, s.p.
Numéro national d'identification: 42196451 Adresse postale: P?emyslova 1106/19, Nový Hradec Králové Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 50008 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Frantisek Hlousek Courriel: zakazky@lesycr.cz Téléphone: +420 956999245 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lesycr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://eveza.cz/profil-zadavatele/lesy-ceske-republiky-sp/17
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: státní podnik
I.5) Activité principale Autre activité: lesnictví
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
PRÁVNÍ SLUZBY Numéro de référence: 099/2019/198
II.1.2) Code CPV principal 79100000 Services juridiques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky (resp. jejích jednotlivých ?ástí) je poskytování právních sluzeb ve smyslu zákona ?. 85/1996 Sb., o advokacii, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?. Na kazdou ?ást ve?ejné zakázky bude uzav?ena samostatná rámcová dohoda. Blíze viz zadávací dokumentace.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 80 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Obecná právní agenda
Lot nº: 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79110000 Services de conseils et de représentation juridiques 79130000 Services de documentation et de certification juridiques 79140000 Services de conseils et d'information juridiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika.
II.2.4) Description des prestations:
Poskytování právních sluzeb obecné právní agendy zahrnuje zejména poskytování odborných konzultací a porad, zpracovávání právních analýz, stanovisek, memorand, rozbor?, podávání posudk? a doporu?ení, dále sepis a revizi metodik a vnit?ních p?edpis?, smluvní dokumentace a dalsích právních dokument?, jakoz i v zastupování zadavatele p?i jednání s protistranami, orgány ve?ejné moci a obchodními partnery a dalsí spolupráce se zadavatelem, a to ve vsech oblastech práva (ve?ejného i soukromého) s výjimkou t?ch oblastí práva, které spadají do ?ásti II. a III. této ve?ejné zakázky. Blíze viz zadávací dokumentace.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zpracování vzorových právních dokument? / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Zkusenost osob, které se mají p?ímo podílet na pln?ní ve?ejné zakázky / Pondération: 20 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ve?ejné zakázky
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79110000 Services de conseils et de représentation juridiques 79130000 Services de documentation et de certification juridiques 79140000 Services de conseils et d'information juridiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika.
II.2.4) Description des prestations:
Poskytování právních sluzeb v oblasti ve?ejných zakázek zahrnuje komplexní právní pomoc p?i zadávaní ve?ejných zakázek zadavatelem. Zadavatel od dodavatele o?ekává právní pomoc se vsemi procesními i hmotn?právními kroky v rámci procesu zadání ve?ejné zakázky. Blíze viz zadávací dokumentace.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zpracování vzorových právních dokument? / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Zkusenost osob, které se mají p?ímo podílet na pln?ní ve?ejné zakázky / Pondération: 20 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Trestní právo a trestní compliance
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79110000 Services de conseils et de représentation juridiques 79130000 Services de documentation et de certification juridiques 79140000 Services de conseils et d'information juridiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem této ?ásti ve?ejné zakázky je p?edevsím poskytování odborných konzultací, zpracovávání právních analýz, stanovisek, memorand, rozbor?, podávání vysv?tlení a doporu?ení v otázkách trestního práva, dále v sepisu a revizi metodik a vnit?ních p?edpis? z hlediska prevence zadavatele p?ed protiprávním jednáním trestn?právního charakteru osob zapojených do ?innosti zadavatele, jakoz i prevence p?ed protiprávním jednáním, které by dalo vzniknout trestní odpov?dnosti právnických osob dle zákona ?. 418/2011 Sb., trestní odpov?dnosti právnických osob a ?ízení proti nim, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?. Blíze viz zadávací dokumentace.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Zpracování vzorových právních dokument? / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Zkusenost osob, které se mají p?ímo podílet na pln?ní ve?ejné zakázky / Pondération: 20 Prix - Pondération: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 241-592162
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Obecná právní agenda
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 17 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 17
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelá? spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 28505913 Adresse postale: T?snov 1/1059 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Courriel: kancelar@chtk.cz Téléphone: +420 221875402 Adresse internet: https://www.chrenektomankotrba.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HVH LEGAL advokátní kancelá? s.r.o.
Numéro national d'identification: 25702599 Adresse postale: Korunní 1302/88 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 10100 Pays: Tchéquie Courriel: office@hvhlegal.cz Téléphone: +420 222510010 Adresse internet: https://www.hvhlegal.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 55 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 30 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 60 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
N?kte?í ?lenové realiza?ního týmu.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Obecná právní agenda
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 17 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 17
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B?lina & Partners advokátní kancelá? s.r.o.
Numéro national d'identification: 01614606 Adresse postale: Pob?ezní 370/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 18600 Pays: Tchéquie Courriel: recepce@belinapartners.cz Téléphone: +420 226287000 Adresse internet: https://www.belinapartners.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 550 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
N?kte?í ?lenové realiza?ního týmu.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Obecná právní agenda
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 17 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 17
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROWAN LEGAL, advokátní kancelá? s.r.o.
Numéro national d'identification: 28468414 Adresse postale: Na Pankráci 1683/127 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Courriel: praha@rowan.legal Téléphone: +420 224215823 Adresse internet: https://rowan.legal
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 55 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 20 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
N?kte?í ?lenové realiza?ního týmu.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Obecná právní agenda
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 17 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 17
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sokol, Novák, Trojan, Dole?ek a partne?i, advokátní kancelá? s.r.o. Numéro national d'identification: 24196509 Adresse postale: Na strzi 2102/61a Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Courriel: advokati@sntd.eu Téléphone: +420 224941946 Adresse internet: https://www.sntd.eu/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 55 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 20 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
N?kte?í ?lenové realiza?ního týmu.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 2 Intitulé:
Ve?ejné zakázky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelá? spol. s r. o.
Numéro national d'identification: 28505913 Adresse postale: T?snov 1059/1 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Courriel: kancelar@chtk.cz Téléphone: +420 221875402 Adresse internet: https://www.chrenektomankotrba.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HVH LEGAL advokátní kancelá? s.r.o.
Numéro national d'identification: 25702599 Adresse postale: Korunní 1302/88 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 10100 Pays: Tchéquie Courriel: office@hvhlegal.cz Téléphone: +420 222510010 Adresse internet: https://www.hvhlegal.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 10 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
N?kte?í ?lenové realiza?ního týmu.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 2 Intitulé:
Ve?ejné zakázky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROWAN LEGAL, advokátní kancelá? s.r.o.
Numéro national d'identification: 28468414 Adresse postale: Na Pankráci 1683/127 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Courriel: praha@rowan.legal Téléphone: +420 224215823 Adresse internet: https://rowan.legal
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 2 Intitulé:
Ve?ejné zakázky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sokol, Novák, Trojan, Dole?ek a partne?i, advokátní kancelá? s.r.o. Numéro national d'identification: 24196509 Adresse postale: Na strzi 2102/61a Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Courriel: advokati@sntd.eu Téléphone: +420 224941946 Adresse internet: https://www.sntd.eu/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 25 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
N?kte?í ?lenové realiza?ního týmu.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 3 Intitulé:
Trestní právo a trestní compliance
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JUDr. Lukás Eichinger, MBA, advokát Numéro national d'identification: 66254574 Adresse postale: Veleslavínova 94/8 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 11000 Pays: Tchéquie Courriel: info@eradlegal.cz Téléphone: +420 257222228 Adresse internet: https://www.eradlegal.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 3 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 60 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
N?kte?í ?lenové realiza?ního týmu.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 3 Intitulé:
Trestní právo a trestní compliance
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROWAN LEGAL, advokátní kancelá? s.r.o.
Numéro national d'identification: 28468414 Adresse postale: Na Pankráci 1683/127 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Courriel: praha@rowan.legal Téléphone: +420 257222228 Adresse internet: https://www.eradlegal.cz/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 33 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
N?kte?í ?lenové realiza?ního týmu.
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 3 Intitulé:
Trestní právo a trestní compliance
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sokol, Novák, Trojan, Dole?ek a partne?i, advokátní kancelá? s.r.o. Numéro national d'identification: 24196509 Adresse postale: Na strzi 2102/61a Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie Courriel: advokati@sntd.eu Téléphone: +420 224941946 Adresse internet: https://www.sntd.eu/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 000 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 000 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Kone?né hodnoty zakázky uvedené v jednotlivých bodech V.2.4) formulá?e pro jednotlivé dodavatele se s ohledem a skute?nost, ze se jedná o RD (bez obnovení sout?ze - kaskáda) mohou lisit.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 PRÁVNÍ SLUZBY 28/03/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
79100000 - Services juridiques 
79110000 - Services de conseils et de représentation juridiques 
79130000 - Services de documentation et de certification juridiques 
79140000 - Services de conseils et d'information juridiques