Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 14/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové: Services de réseau à grande distance

2020/S 147-361831  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Tchéquie-Hradec Králové: Services de réseau à grande distance

2020/S 147-361831

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 115-279427)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Povodí Labe, státní podnik
Numéro national d'identification: 70890005
Ville: Hradec Králové
Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Code postal: 500 03
Pays: Tchéquie
Courriel: zakazky@pla.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pla.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

http://www.pla.cz
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
WAN - nájem

II.1.2)
Code CPV principal
72720000 Services de réseau à grande distance

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Náhrada stávající WAN, tj. nájem datové konektivity v délce trvání 72 m?síc?, v?etn projektu migrace. Blizsí specifikace - viz Zadávací podmínky.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 115-279427

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Doba trvání zakázky-Konec:

Au lieu de:

Date: 30/03/2027

Lire:

Date: 30/04/2027

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 14/09/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Zadavatel umozní fyzickou prohlídku vsech lokalit dle harmonogramu "Trasy prohlídek jednotlivých lokalit - VZ WAN - nájem" - viz Zadávací podmínky. Jiné nez v harmonogramu uvedené termíny nebude Zadavatel stanovovat. Prohlídka míst budoucího pln?ní se uskute?ní bez moznosti vznáset dotazy. P?ípadné dotazy musí být uplatn?ny prost?ednictvím profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14237.html.

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14237.html
 
 
C L A S S E    C P V
72720000 - Services de réseau à grande distance