Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 29/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové: Services de télécommunications

2020/S 180-435354  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Tchéquie-Hradec Králové: Services de télécommunications

2020/S 180-435354

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 128-313670)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lesy ?eské republiky, s.p.
Numéro national d'identification: 42196451
Adresse postale: P?emyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Ville: Hradec Králové
Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Code postal: 500 08
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Petr Bazant
Courriel: zakazky@lesycr.cz
Téléphone: +420 956999226 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.lesycr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

www.lesycr.cz
https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Poskytování telekomunika?ních sluzeb - rámcová dohoda

II.1.2)
Code CPV principal
64200000 Services de télécommunications

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní Zakázky je uzav?ení rámcové dohody na následné poskytování ve?ejn dostupných sluzeb elektronických komunikací v oblasti datových linek pro ú?ely vnitrofiremní WAN komunikace, poskytování sluzeb stacionární telefonie a jiných telekomunika?ních ?inností (sluzeb), a to se ?ty?mi vybranými dodavateli na dobu ?ty let. Podrobný popis a specifikace sluzeb je obsazena v zadávací dokumentaci uve?ejn?né na profilu zadavatele.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 128-313670

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 25/09/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/09/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications