Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové: Services de téléphonie mobile

2020/S 149-365995  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Tchéquie-Hradec Králové: Services de téléphonie mobile 2020/S 149-365995 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lesy ?eské republiky, s.p.
Numéro national d'identification: 42196451 Adresse postale: P?emyslova 1106/19, Nový Hradec Králové Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 500 08 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Jana Bedná?ová Courriel: zakazky@lesycr.cz Téléphone: +420 956999293 Fax: +420 495262391 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lesycr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html http://www.lesycr.cz https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Státní podnik
I.5) Activité principale Autre activité: Lesnictví
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Poskytování základních a volitelných telekomunika?ních sluzeb pro mobilní komunikaci Numéro de référence: 099/2015/163
II.1.2) Code CPV principal 64212000 Services de téléphonie mobile
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zadávacího ?ízení je uzav?ení rámcové smlouvy na následné poskytování hlasových a datových telekomunika?ních sluzeb mobilního operátora centrálnímu zadavateli a pov??ujícím zadavatel?m. Sou?ástí pln?ní je zajist?ní vsech ?inností souvisejících se zajist?ním pozadovaných sluzeb.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 46 292 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
Poskytování hlasových a datových telekomunika?ních sluzeb mobilního operátora centrálnímu zadavateli a pov??ujícím zadavatel?m.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Rozsah pokrytí 3G/LTE - nepokryté lokality / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 90 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu ust. § 99 ZVZ op?ní právo na poskytování dalsích (podobných) sluzeb elektronických komunikací, jejichz pot?eba se vyskytne za dobu pln?ní ve?ejné zakázky a které budou úzce souviset s pln?ním dodavatele, zejména pro p?ípad pozadavku na zajist?ní sluzby ve vyssí kvalit?, tj. pro p?ípad, kdy parametry sluzby jiz neodpovídají situaci na trhu (dále viz II.2.14).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Pokra?ování II.2.11. - a za ú?elem spravedlivého uspo?ádání smluvních vztah?, je na míst sjednání nových parametr zajis?ujících vyssí kvalitu Sluzby za stejné jednotkové ceny. Op?ní právo je zadavatel oprávn?n uplatnit v??i uchaze?i, s nímz bude uzav?ena rámcová smlouva, a to postupem dle ust. § 99 odst. 2 ZVZ a § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ. Op?ní právo m?ze být vyuzito v závislosti na pot?ebách za...
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 095-171065
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Poskytování základních a volitelných telekomunika?ních sluzeb pro mobilní komunikaci
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: O2 Czech Republic, a.s.
Numéro national d'identification: 60193336 Adresse postale: Za Brumlovkou 266/2 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 22 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 056 247.10 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Jedná se o nahlásení pln?ní z rámcové smlouvy uzav?ené dle p?vodní legislativy za II. Q. 2020; ev. ?. zakázky 526131.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz http://www.uohs.cz
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozv?d?l o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 10 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn od doru?ení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
64212000 - Services de téléphonie mobile