Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové: Services de transport routier

2020/S 147-361712  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Tchéquie-Hradec Králové: Services de transport routier 2020/S 147-361712 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lesy ?eské republiky, s.p.
Numéro national d'identification: 42196451 Adresse postale: P?emyslova 1106/19, Nový Hradec Králové Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 500 08 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Jana Bedná?ová Courriel: zakazky@lesycr.cz Téléphone: +420 956999293 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.lesycr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html https://www.lesycr.cz https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: státní podnik
I.5) Activité principale Autre activité: lesnictví
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
P?eprava d?íví (DNS) Numéro de référence: 099/2019/004
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou sluzby p?epravy surové d?evní hmoty (dále také jen "d?íví") a provád?ní souvisejících ?inností v?etn nakládky a vykládky ze zadavatelem ur?ených odvozních míst na místa vykládky a dále zajist?ní vagónování, v?etn kurtování d?íví na vagóny a dalsí ?innosti vztahující se k oblasti p?epravy d?íví. Blíze viz zadávací dokumentace.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 750 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: 00 Not specified Lieu principal d'exécution:
Území ?R a území dalsích evropských stát?.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem ve?ejných zakázek zadávaných v DNS budou sluzby p?epravy surové d?evní hmoty (dále také jen "d?íví") a provád?ní souvisejících ?inností v?etn nakládky a vykládky ze zadavatelem ur?ených odvozních míst na místa vykládky a dále zajist?ní vagónování, v?etn kurtování d?íví na vagóny a dalsí ?innosti vztahující se k oblasti p?epravy d?íví. Blíze viz zadávací dokumentace.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 010-018984
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 936/2020/055 Intitulé:
Výzva k podání nabídky ?. 292 - P?eprava d?íví v?etn vagónování LS Frýdlant
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kotrla, a.s.
Numéro national d'identification: 47676663 Adresse postale: Rokytnice 190, Ville: Vsetín Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 75501 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 241 750.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 141 750.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 915/2020/032 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 290 - Doprava LS Buchlovice_2020_2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kotrla, a.s.
Numéro national d'identification: 47676663 Adresse postale: Rokytnice 190, Ville: Vsetín Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 75501 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 902 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 822 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 911/2020/027 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 305 - P?eprava d?íví na LS Frýdek-Místek
   3. Q 2020
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Numéro national d'identification: 45193118 Adresse postale: Slezská 2766, Ville: Frýdek-Místek Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 73832 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 679 100.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 509 100.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 919/2020/101 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 303 - P?eprava d?íví - LHC Ronov nad Doubravou, LS Nasavrky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RM FOREST lesní spole?nost s.r.o.
Numéro national d'identification: 27720748 Adresse postale: Pitínská 1015, Ville: Bojkovice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 68771 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 479 700.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 2 529 700.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 916/2020/141 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 302 - P?eprava d?íví LS T?ebí
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RM FOREST lesní spole?nost s.r.o.
Numéro national d'identification: 27720748 Adresse postale: Pitínská 1015, Ville: Bojkovice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 68771 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 815 355.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 605 355.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 930/2020/091 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 296 - Odvoz a p?evoz d?íví na LS Klatovy, LHC Nepomuk 2000 m3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Logistics Solution, a.s.
Numéro national d'identification: 64361594 Adresse postale: Haví?ská 1059, Ville: Havlí?k?v Brod Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 58001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 220 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 215 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 936/2020/060 Intitulé:
Výzva k podání nabídky ?. 297 - P?eprava d?íví v?etn vagónování na LS Jest?d
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Královské lesy s.r.o.
Numéro national d'identification: 27505511 Adresse postale: Kohoutov 44, Ville: Zdírec nad Doubravou Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 58263 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 553 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 529 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 916/2020/114 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 286 - P?eprava d?íví na LS Bu?ovice, nakládka kontejner?, vogón?,odvozních souprav a odvoz na ES
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frantisek Podesva Numéro national d'identification: 18961711 Adresse postale: Velké Karlovice 525, Ville: Velké Karlovice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 75606 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 602 500.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 2 310 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 928/2020/179 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 294 - P?eprava d?íví na LS Hluboká nad Vltavou
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Logistics Solution, a.s.
Numéro national d'identification: 64361594 Adresse postale: Haví?ská 1059, Ville: Havlí?k?v Brod Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 58001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 165 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 918/2020/094 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 289 - Doprava d?íví s vagónováním LS Nové M?sto na Morav
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RM FOREST lesní spole?nost s.r.o.
Numéro national d'identification: 27720748 Adresse postale: Pitínská 1015, Ville: Bojkovice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 68771 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 942 450.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 250 450.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 919/2020/082 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 288 - P?eprava d?íví - LS Ho?ice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Královské lesy s.r.o.
Numéro national d'identification: 27505511 Adresse postale: Kohoutov 44, Ville: Zdírec nad Doubravou Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 58263 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 177 500.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 3 559 700.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 919/2020/081 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 285 - P?eprava d?íví - LHC Nasavrky, LS Nasavrky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JANE?EK CZ s.r.o.
Numéro national d'identification: 28825748 Adresse postale: Nasavrky - Drahotice 5, Ville: Nasavrky - Drahotice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 53825 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 527 200.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 727 550.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 936/2020/043 Intitulé:
Výzva k podání nabídky ?. 287 - P?eprava d?íví v?etn vagónování K Liberec LS D??ín, Frýdlant, Jest?d a ?eská Lípa
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kotrla, a.s.
Numéro national d'identification: 47676663 Adresse postale: Rokytnice 190, Ville: Vsetín Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 75501 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 514 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 444 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6/2020/081 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 284 - p?eprava d?íví v rámci LZ Konopist ?. 10
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LITOVELSKÁ LESNÍ s.r.o.
Numéro national d'identification: 25904736 Adresse postale: Pavlínka 18, Ville: Litovel Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 78401 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 750 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 617 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 915/2020/031 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 283 - P?eprava d?íví LS Luha?ovice 2020
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Frantisek Podesva Numéro national d'identification: 18961711 Adresse postale: Velké Karlovice 525, Ville: Velké Karlovice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 75606 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 716 800.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 540 240.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 930/2020/081 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 282 - P?eprava d?íví na LS St?íbro
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lesní spole?nost P?imda, s.r.o.
Numéro national d'identification: 45351899 Adresse postale: nám. Republiky 110,; Ville: P?imda Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 34806 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 800 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 511 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 932/2020/059 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 280 - P?eprava d?íví na K Karlovy Vary
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SpediLog a.s.
Numéro national d'identification: 1991370 Adresse postale: Loket 51, Ville: Loket Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 25765 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 719 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 468 900.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 930/2020/070 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 276 - P?eprava d?íví na LS P?estice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KM WOOD s.r.o.
Numéro national d'identification: 1398725 Adresse postale: Sokolovská 231/35, Ville: Praha 8 - Karlín Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 18600 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 250 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 217 800.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 919/2020/062 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 279 - P?eprava d?íví - LHC Broumov, LS Dv?r Králové
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROGLES Lesní technika s.r.o.
Numéro national d'identification: 6813747 Adresse postale: Nám?stí 4, Ville: Mlázovice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 50758 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 496 150.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 475 640.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 932/2020/056 Intitulé:
Výzva k podání nabídky ?.278 - Odvoz d?eva - K Karlovy Vary, na LS P?imda, SÚJ P?imda a Planá
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KM WOOD s.r.o.
Numéro national d'identification: 1398725 Adresse postale: Sokolovská 231/35, Ville: Praha 8 - Karlín Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 18600 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 746 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 612 100.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 918/2020/061 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 268 - Svázení d?íví z OM na OM LS Nové M?sto na Morav
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 12 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: cargomasters s.r.o.
Numéro national d'identification: 6918158 Adresse postale: Nové sady 988/2, Ville: Brno-st?ed - Staré Brno Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 60200 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 297 500.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 934 250.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 930/2020/062 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?.275 - Odvoz a p?evoz d?íví na LS Klatovy, LHC Kdyn?, revíry Kdyn a Lou?im
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Logistics Solution, a.s.
Numéro national d'identification: 64361594 Adresse postale: Haví?ská 1059, Ville: Havlí?k?v Brod Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 58001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 240 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 232 400.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 928/2020/058 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 255 - Doprav d?íví na LS Tábor - II.Q 2020
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Logistics Solution, a.s.
Numéro national d'identification: 64361594 Adresse postale: Haví?ská 1059, Ville: Havlí?k?v Brod Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 58001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 800 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 403 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 928/2020/126 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 273 - P?eprava d?íví na LS Jind?ich?v Hradec
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Logistics Solution, a.s.
Numéro national d'identification: 64361594 Adresse postale: Haví?ská 1059, Ville: Havlí?k?v Brod Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 58001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 290 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 234 750.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 930/2020/061 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 274 - P?eprava d?íví na LS Horsovský Týn
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KM WOOD s.r.o.
Numéro national d'identification: 1398725 Adresse postale: Sokolovská 231/35, Ville: Praha 8 - Karlín Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 18600 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 050 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 677 300.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 930/2020/059 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 271 - odvoz a p?evoz d?íví na LS Klatovy, LHC Kdyn
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KM WOOD s.r.o.
Numéro national d'identification: 1398725 Adresse postale: Sokolovská 231/35, Ville: Praha 8 - Karlín Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 18600 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 240 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 213 100.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 930/2020/058 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 270- P?evoz d?íví na LS Zelezná Ruda
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jihozápadní d?eva?ská a.s.
Numéro national d'identification: 25236237 Adresse postale: Nádrazní 166/II,; Ville: Susice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 34201 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 200 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 127 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 928/2020/104 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 267 - P?eprava d?íví na LS Nové Hrady II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kotrla, a.s.
Numéro national d'identification: 47676663 Adresse postale: Rokytnice 190, Ville: Vsetín Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 75501 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 625 500.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 528 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 928/2020/089 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 263 - P?eprava d?íví na LS Vyssí Brod
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Logistics Solution, a.s.
Numéro national d'identification: 64361594 Adresse postale: Haví?ská 1059, Ville: Havlí?k?v Brod Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 58001 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 185 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 136 755.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6/2020/059 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 262 - p?eprava d?íví v rámci LZ Konopist ?.8
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SpediLog a.s.
Numéro national d'identification: 1991370 Adresse postale: Loket 51, Ville: Loket Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 25765 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 750 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 3 650 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 919/2020/046 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 269 - P?eprava d?íví - LHC Podkrkonosí, LS Dv?r Králové
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROGLES Lesní technika s.r.o.
Numéro national d'identification: 6813747 Adresse postale: Nám?stí 4, Ville: Mlázovice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 50758 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 451 700.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 309 400.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4/2020/018 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 266-Odvoz a vagonování d?íví z OM na polesí Moravský Krumlov, LZ Zidlochovice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AUTOSKOLA Pernica s.r.o.
Numéro national d'identification: 26950766 Adresse postale: Kotvrdovice 190, Ville: Kotvrdovice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 67907 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 491 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 416 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 911/2020/021 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?.265 - P?eprava d?íví na LS Frýdek-Místek
   2. Q 2020
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kubala-LES, s.r.o.
Numéro national d'identification: 27781798 Adresse postale: Baska ?.p. 56 Ville: Baska Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 739 01 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 892 500.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 709 420.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 928/2020/092 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 264 - p?eprava d?íví v rámci území st?ediska Lou?ovice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hengstberger s.r.o.
Numéro national d'identification: 49017969 Adresse postale: Hamr 139, Ville: Hamr Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 37806 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 360 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 853 930.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 918/2020/045 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 261 - P?eprava d?íví, vagónování, kontejnerování - LS Lede n.s., SÚJ Polná
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LITOVELSKÁ LESNÍ s.r.o.
Numéro national d'identification: 25904736 Adresse postale: Pavlínka 18, Ville: Litovel Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 78401 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 700 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 2 149 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 918/2020/043 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 260 - P?eprava d?íví LS Tel - revír Horky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AUTOSKOLA Pernica s.r.o.
Numéro national d'identification: 26950766 Adresse postale: Kotvrdovice 190, Ville: Kotvrdovice Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 67907 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 500 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 220 750.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9/2020/011 Intitulé:
Výzva k podání nabídky ?. 258 - Doprava d?íví I. na LZ Kladská 2020
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lesní spole?nost P?imda, s.r.o.
Numéro national d'identification: 45351899 Adresse postale: nám. Republiky 110, Ville: P?imda Code NUTS: CZ0 ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 34806 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 284 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 283 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 099/2020/016 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 237 - P?eprava d?íví relace K Zlín - Tomásovce (SK)"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bravel d.o.o.
Numéro national d'identification: 22560308450 Adresse postale: Tita Brezova?kog 27, Ville: Vrbovec Code NUTS: HR032 Li?ko-senjska zupanija Code postal: 10 340 Pays: Croatie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 767 500.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 10 477 485.13 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 099/2020/015 Intitulé:
Výzva k podání nabídek ?. 236 - P?eprava d?íví relace K Brno - Tomásovce (SK)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bravel d.o.o.
Numéro national d'identification: 22560308450 Adresse postale: Tita Brezova?kog 27, Ville: Vrbovec Code NUTS: HR032 Li?ko-senjska zupanija Code postal: 10 340 Pays: Croatie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 545 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 29 554 872.52 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Souhrnný p?ehled uzav?ených smluv za II. Q. 2020. Souhrnné ?tvrtletní hlásení.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/ https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier