Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 27/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové:Travaux de construction

2022/S 226-649914  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/11/2022
S226
Tchéquie-Hradec Králové: Travaux de construction

2022/S 226-649914

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 194-545880)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Numéro national d'identification: 00216208
Adresse postale: Akademika Heyrovského 1203
Ville: Hradec Králové
Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Code postal: 50005
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: MT Legal, s.r.o. - advokátní kancelá?
Courriel: vz@mt-legal.com
Téléphone: +420 222866555
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://cuni.cz/UK-1.html
Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_12.html

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je zhotovení stavby druhé etapy Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v rámci projektu MEPHARED 2 (viz také https://www.kampushk.cuni.cz/MEPHARED2/) zahrnující realizaci investi?ního zám?ru Novostavby Centrální budovy a investi?ního zám?ru Novostavby Budovy fakult, jejichz podrobné vymezení je obsazeno ve Vymezení staveb projektu MEPHARED 2, které je sou?ástí Technické dokumentace (p?íloha ?. 3 zadávací dokumentace), v?etn? provedení veskerých nezbytných prací, dodávek a sluzeb.

https://www.kampushk.cuni.cz/MEPHARED2/
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 194-545880

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 12/11/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 27/01/2023

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 12/11/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 27/01/2023

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - zhotovitel stavby 27/01/2023 23/11/2022 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111100 - Travaux de démolition 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71245000 - Plans d'approbation, plans d'exécution et spécifications 
71300000 - Services d'ingénierie