Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 28/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové: Travaux de construction

2020/S 61-145100  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/03/2020
S61
Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Hradec Králové: Travaux de construction

2020/S 061-145100

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 049-115078)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Královéhradecký kraj
Numéro national d'identification: 70889546
Adresse postale: Pivovarské nám?stí 1245
Ville: Hradec Králové
Code NUTS: CZ052
Code postal: 500 03
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Monika Jan?ová
Courriel: mjancova@kr-kralovehradecky.cz
Téléphone: +420 495817460 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kr-kralovehradecky.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

http://www.kr-kralovehradecky.cz
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"Pobytové sluzby pro seniory v objektu ?.p.431 na st.p.?.453 v areálu nemocnice Opo?no"

II.1.2)
Code CPV principal
45000000

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou stavební práce, zajist?ní a p?edání kolauda?ního souhlasu nebo kolauda?ního pravomocného rozhodnutí p?íslusného stavebního ú?adu, dle kterého je mozné uzívat dokon?enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona ?. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ?ádu, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?. Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, Pobytové sluzby pro seniory v objektu ?.p. 431 na st.p.?. 453 v areálu nemocnice Opo?no - projektové dokumentace, zpracované spole?ností Projecticon, s.r.o. Jedná se o p?estavbu objektu ?.p. 431 v areálu nemocnice Opo?no na pobytové sluzby pro seniory o kapacit 47 l?zek, která je pot?ebná s ohledem na chyb?jící kapacity pobytových sluzeb v regionu obce s rozsí?enou p?sobností.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 049-115078

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 28/04/2020

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 28/04/2020

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction