Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 10/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hradec Králové: Travaux de construction

2020/S 200-484217  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Tchéquie-Hradec Králové: Travaux de construction

2020/S 200-484217

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 178-428976)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Královéhradecký kraj
Numéro national d'identification: 70889546
Adresse postale: Pivovarské nám?stí 1245
Ville: Hradec Králové
Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Code postal: 500 03
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Monika Jan?ová
Courriel: mjancova@kr-kralovehradecky.cz
Téléphone: +420 495817460
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky jsou stavební práce a zajist?ní a p?edání kolauda?ního souhlasu nebo kolauda?ního pravomocného rozhodnutí p?íslusného stavebního ú?adu, dle kterého je mozné uzívat dokon?enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona ?. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ?ádu, ve zn?ní pozd?jsích p?edpis?. Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované spole?ností Proxion, s.r.o. Veskeré podrobnosti, v?etn soupisu stavebních prací, dodávek a sluzeb s výkazem vým?r jsou obsazeny v projektové dokumentaci a jsou nedílnou sou?ástí zadávací dokumentace. Projektová dokumentace d?lí stavební práce na t?i ?ásti, konkrétn na ?ást SO-02 - Stavební úpravy ?ásti
   2. NP, SO-03 - Oprava st?echy a PS-01 - Zdravotnické technologie.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 178-428976

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 05/11/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 10/11/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 05/11/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 10/11/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
44112400 - Toit 
45000000 - Travaux de construction 
45215100 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers