Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 27/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Hronov: Services de collecte des ordures

2020/S 147-361849  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Tchéquie-Hronov: Services de collecte des ordures

2020/S 147-361849

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 123-301649)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: M?sto Hronov
Ville: Hronov
Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Pays: Tchéquie
Courriel: starosta@mestohronov.cz Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00272680

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00272680
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Sb?r, p?eprava a odstra?ování odpadu Hronov

II.1.2)
Code CPV principal
90511000 Services de collecte des ordures

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je uzav?ení Smlouvy o poskytování sluzeb v oblasti nakládání s odpady, jejíz závazný text tvo?í p?ílohu ?. 4 této zadávací dokumentace, p?i?emz p?edm?tem pln?ní uvedené smlouvy je zajist?ní kompletních sluzeb v oblasti odpadového hospodá?ství pro zadavatele, tzn. zejména sb?ru, svozu, p?epravy, vyuzívání, t?íd?ní a odstra?ování odpadu.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 123-301649

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: P?edpokládaná celková hodnota

Au lieu de:

26 669 378,00

Lire:

26 677 698,00

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 27/08/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimální doba, po kterou je uchaze svou nabídkou vázán

Au lieu de:

Date: 27/11/2020

Lire:

Date: 25/12/2020

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 27/08/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères