Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 28/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Husinec:Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2022/S 233-669516  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Tchéquie-Husinec: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2022/S 233-669516

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 219-631172)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ústav jaderné fyziky AV ?R, v. v. i.
Numéro national d'identification: 61389005
Adresse postale: Hlavní 130
Ville: Husinec
Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj
Code postal: 25068
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Jana Svobodová
Courriel: svobodova@ujf.cas.cz
Téléphone: +420 266173287
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ujf.cas.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://ezak.ujf.cas.cz/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dovybavení ?isté laborato?e v objektu 231, AMS

II.1.2)
Code CPV principal
38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je dodání laboratorního vybavení, kterým se pro ú?ely této zakázky rozumí dovybavení ?isté laborato?e uvedené v p?íloze ?. 1 dokumentace, detailní popis technických pozadavk? poptávaného zbozí a za?ízení dodávaného jako celek viz p?íloha ?. 1 této ZD. Sou?ástí dodávky je rovn?z poskytnutí sluzeb spo?ívajících v instalaci za?ízení a jeho uvedení do provozu, jakoz i sluzby uvedené v Obchodních podmínkách ve form? závazné p?edlohy smlouvy (viz p?íloha ?. 2 zadávací dokumentace).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 219-631172

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 15/12/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 28/12/2022

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 15/12/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 28/12/2022

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Dovybavení ?isté laborato?e v objektu 231, AMS 28/12/2022 02/12/2022 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)