Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 26/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Imprimantes laser : Dodávka a servis 1 ks multifunkŤního za'?ízení pro Ťernobílý tisk III

2024/S 2024-121765  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121765-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Imprimantes laser – Dodávka a servis 1 ks multifunkcního zarízení pro cernobílý tisk III
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services - Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ceská republika – Ministerstvo financí
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dodávka a servis 1 ks multifunkcního zarízení pro cernobílý tisk III
Description: Predmetem Verejné zakázky je dodávka 1 ks multifunkcního zarízení pro cernobílý tisk, které bude zajištovat polygrafické služby v polygrafii Ministerstva financí. Soucástí Verejné zakázky bude dodávka zarízení a zajištení servisní podpory provozu (servisní prohlídky, údržba, dodávka toneru a náhradních dílu) po dobu 60 mesícu. Servisne-materiálovým plnením se rozumí zejména: - pravidelná kontrola a komplexní údržba multifunkcní tiskárny dle poctu vytištených stran ci servisního plánu výrobce multifunkcní tiskárny; - kompletní servis a opravy multifunkcní tiskárny vcetne odstranení závad, serízení a zprovoznení Multifunkcní tiskárny, kompletní dodávky a výmeny všech náhradních dílu; - dodávky spotrebního materiálu vyjma kancelárského papíru (napr. tonery, odpadní nádobky, pásové jednotky, zapékací jednotky, hlavy, válce, výrobcem predepsané maintenance kity, vývojnice, zobrazovací jednotky apod.) vcetne zpetného odberu použitého spotrebního materiálu; - systémový update Multifunkcní tiskárny. Predmet Verejné zakázky je podrobne specifikován v Príloze c. 3 ZD.
Identifiant de la procédure: 9d166ade-d822-4d52-9b29-8c5c6fed07b0
Identifiant interne: MF-5538/2024/6602
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 30232110 Imprimantes laser
Nomenclature supplémentaire (cpv): 30121100 Photocopieurs, 30125000 Pičces et accessoires de photocopieurs, 30121200 Matériel de photocopie, 50313100 Services de réparation de photocopieurs, 50313200 Services d'entretien de photocopieurs
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Místem plnení je administrativní budova Zadavatele na adrese Letenská 525/15, Praha 1 – Malá Strana.
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
Zákon c. 134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek, ve znení pozdejších predpisu. (Dále oznacován též jako "ZZVZ"). - ZZVZ
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleDle ZZVZ. Zvláštní duvod pro vyloucení dle § 48 odst. 2 písm. a) je uveden v odst. 11.5 ZD: "Zadavatel je oprávnen vyloucit dodavatele ze Zadávacího rízení, pokud by plnení Verejné zakázky jím nabízené bylo v rozporu s verejnoprávními obecne závaznými predpisy."

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dodávka a servis 1 ks multifunkcního zarízení pro cernobílý tisk III
Description: Predmetem plnení Verejné zakázky je dodávka 1 ks multifunkcního zarízení pro cernobílý tisk, které bude zajištovat polygrafické služby v polygrafii Ministerstva financí. Soucástí Verejné zakázky bude dodávka zarízení a zajištení servisní podpory provozu (servisní prohlídky, údržba, dodávka toneru a náhradních dílu) po dobu 60 mesícu. Zadavatel predpokládá, že za tuto dobu na 1 zarízení vytiskne celkem 2 850 000 cernobíle vytištených stran A4. Predmet Verejné zakázky je podrobne specifikován v Príloze c. 3 ZD.
Identifiant interne: MF-5538/2024/6602
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 30232110 Imprimantes laser
Nomenclature supplémentaire (cpv): 30121100 Photocopieurs, 50313100 Services de réparation de photocopieurs, 50313200 Services d'entretien de photocopieurs, 30121200 Matériel de photocopie, 30125000 Pičces et accessoires de photocopieurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Místem plnení je administrativní budova Zadavatele na adrese Letenská 525/15, Praha 1 – Malá Strana.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/04/2024
Durée: 60 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zadavatel neuvádí, tato kolonka je dle Provádecího narízení Komise (EU) 2023/2884 ze dne 20. prosince 2023, kterým se mení provádecí narízení (EU) 2019/1780, kterým se stanoví standardní formuláre pro uverejnování oznámení v oblasti zadávání verejných zakázek (dále též "Narízení 2023/2884") VOLITELNÁ.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Dodavatel prokáže splnení profesní zpusobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona ve vztahu k Ceské republice predložením výpisu z obchodního rejstríku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklady podle § 77 odst. 1 Zákona dodavatel nemusí predložit, pokud právní predpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní zpusobilost nevyžadují. V takovém prípade je dodavatel povinen predložit jeho písemné cestné prohlášení, jehož obsahem bude sdelení skutecnosti, že právní predpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní zpusobilost nevyžadují.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona prokáže dodavatel, který predloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky pred zahájením Zadávacího rízení vcetne uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Ze seznamu významných služeb musí jednoznacne vyplývat, že dodavatel za poslední 3 roky pred zahájením Zadávacího rízení poskytl alespon 1 významnou službu obdobného charakteru. Významnou službou obdobného charakteru se rozumí služba, jejímž predmetem bylo poskytnutí servisne materiálových služeb pro provoz multifunkcních zarízení, a to v minimální financní hodnote 150 000 Kc bez DPH. Zároven musí platit, že významná služba byla poskytována v minimální délce 2 let. Má se za to, že významná služba byla poskytnuta v posledních trech letech, pokud splnuje alespon jednu z následujících podmínek: a) plnení významné služby bylo behem této doby ukonceno, nebo b) plnení významné služby bylo v této dobe poskytováno a dosud probíhá, avšak cástka již uhrazená dodavateli splnuje požadovanou minimální úroven financního rozsahu. V prípade rozporu mají prednost údaje uvedené v zadávací dokumentaci.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Coűt
Nom: Výše nákladu životního cyklu
Description: Výše nákladu životního cyklu
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-24-V00004007
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 26/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 26/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Lieu: Otevírání není verejné.
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ceská republika – Ministerstvo financí
Numéro d’enregistrement: 00006947
Adresse postale: Letenská 525/15  
Ville: Praha 1
Code postal: 11810
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: verejne.zakazky@mfcr.cz
Téléphone: +420 257041111
Télécopieur: +420 257042788
Adresse internet: https://www.mfcr.cz
Profil de l’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: 102611-2024
Principale raison de la modification: Mise ŕ jour d’informations
Description: Zmena lhuty pro podání nabídek a zmírnení požadavku technické specifikace na zaklade Vysvetlení zadávací dokumentace c.
   1. 
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Zmena lhuty pro podání nabídek a zmírnení požadavku v Príloze c. 3: Technická specifikace predmetu Verejné zakázky - ze seznamu [požadovaných] podporovaných formátu pro skenování vypušten formát XPS. Vše na základe Vysvetlení zadávací dokumentace c.
   1. 
Les documents de marché ont été modifiés le: 27/02/2024
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Zmena data otevírání podání na základe Vysvetlení zadávací dokumentace c.
   1. 
Les documents de marché ont été modifiés le: 27/02/2024
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: f5de6a14-e361-434b-ac69-e84eba796c5f - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 14:34:12 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 121765-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
30232110 - Imprimantes laser