Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 19/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-T?inec: Équipements médicaux

2022/S 119-334582  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Tchéquie-T?inec: Équipements médicaux 2022/S 119-334582 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemocnice AGEL T?inec-Podlesí a.s.
Numéro national d'identification: 48401129 Adresse postale: Konská 453 Ville: T?inec Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 73961 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Josef Alexander Matera Courriel: matera@ctyrioci.cz Téléphone: +420 734872870 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nemocnicetrinecpodlesi.agel.cz/index.html Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/NPO
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 22/06/2022 S119 Tchéquie-T?inec: Équipements médicaux 2022/S 119-334582 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemocnice AGEL T?inec-Podlesí a.s.
Numéro national d'identification: 48401129 Adresse postale: Konská 453 Ville: T?inec Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 73961 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Josef Alexander Matera Courriel: matera@ctyrioci.cz Téléphone: +420 734872870 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nemocnicetrinecpodlesi.agel.cz/index.html Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/NPO
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.tenderarena.cz/profily/NPO Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.tenderarena.cz/profily/NPO
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: zadavatel dle ust. § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dodávka p?ístroje pro mimot?lní ob?h
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks p?ístroje pro mimot?lní ob?h pro Nemocnici AGEL T?inec-Podlesí. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 10 033 580.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Lieu principal d'exécution:
Nemocnice AGEL T?inec-Podlesí a.s., Konská 453, 739 61 T?inec
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks p?ístroje pro mimot?lní ob?h pro Nemocnici AGEL T?inec-Podlesí. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Coût - Nom: Nabídková cena / Pondération: 100
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 033 580.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 140 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016662
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Spln?ní profesní zp?sobilosti podle § 77 prokáze ú?astník zadávacího ?ízení, který p?edlozí: a) prostou kopii výpisu z obchodního rejst?íku, pokud je v n?m zapsán, ?i výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní p?edpis zápis do takové evidence vyzaduje (§ 77 odst. 1 zákona). Doklad musí prokazovat spln?ní pozadovaného kritéria zp?sobilosti nejpozd?ji v dob? 3 m?síc? p?ede dnem zahájení zadávacího ?ízení.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Není pozadováno.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/07/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchèque
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/07/2022 Heure locale: 10:01 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Nabídky v elektronické podob? otev?e zadavatel po uplynutí lh?ty pro podání nabídek.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Tchéquie-T?inec: Équipements médicauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 19/07/2022 22/06/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33186000 - Circulation extracorporelle (CEC)