Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Kada?:Équipements médicaux

2023/S 188-587402  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Tchéquie-Kada?: Équipements médicaux 2023/S 188-587402 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemocnice Kada? s.r.o.
Numéro national d'identification: 25479300 Adresse postale: Golovinova 1559/ Ville: Kada? Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 43201 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Lubor Sída Courriel: sida@aksu.cz Téléphone: +420 734122886 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nemkadan.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-kadan-s-r-o
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ultrazvukové p?ístroje
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky s názvem "Ultrazvukové p?ístroje" je po?ízení p?ístrojového vybavení s rokem výroby ne starsím nez 2022 definovaného v zadávací dokumentaci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 861 845.15 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
 
1.Ultrazvukový p?ístroj pro odd?lení interny, ortopedii a rentgen
Lot n 29/09/2023 S188 Tchéquie-Kada?: Équipements médicaux 2023/S 188-587402 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemocnice Kada? s.r.o.
Numéro national d'identification: 25479300 Adresse postale: Golovinova 1559/ Ville: Kada? Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 43201 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Lubor Sída Courriel: sida@aksu.cz Téléphone: +420 734122886 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nemkadan.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-kadan-s-r-o
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ultrazvukové p?ístroje
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky s názvem "Ultrazvukové p?ístroje" je po?ízení p?ístrojového vybavení s rokem výroby ne starsím nez 2022 definovaného v zadávací dokumentaci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 861 845.15 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ultrazvukový p?ístroj pro odd?lení interny, ortopedii a rentgen
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
sídlo zadavatele Golovinova 1559, 432 01 Kada?
II.2.4) Description des prestations:
Ultrazvukový p?ístroj pro odd?lení interny, ortopedii a rentgen 1ks
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termín pro dodání pln?ní je definován zadávací dokumentací a smlouvou v délce trvání 6 týdn?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
 
2.Ultrazvukový p?ístroj pro gynekologické odd?lení
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33124120 Appareils de diagnostic à ultrasons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
sídlo zadavatele Golovinova 1559, 432 01 Kada?
II.2.4) Description des prestations:
Ultrazvukový p?ístroj pro gynekologické odd?lení 1ks
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termín pro dodání pln?ní je definován zadávací dokumentací a smlouvou v délce trvání 6 týdn?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
 
3.Ultrazvukový p?ístroj pro sály a p?íjem
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33124120 Appareils de diagnostic à ultrasons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Lieu principal d'exécution:
sídlo zadavatele Golovinova 1559, 432 01 Kada?
II.2.4) Description des prestations:
Ultrazvukový p?ístroj pro sály a p?íjem 2ks
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Termín pro dodání pln?ní je definován zadávací dokumentací a smlouvou v délce trvání 6 týdn?.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 105-328814
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Ultrazvukový p?ístroj pro sály a p?íjem
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NIMOTECH, s.r.o.
Numéro national d'identification: 18825605 Adresse postale: Sumavská 416/15 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 60200 Pays: Tchéquie Courriel: nimotech@nimotech.cz Téléphone: +420 549246688
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 599 232.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 861 845.15 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
originální produktová data a technickou dokumentaci zdravotnického prost?edku (datasheet) výrobce - ty mohou být p?edlozeny v anglickém jazyce.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/09/2023 Ultrazvukové p?ístroje 29/09/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33124000 - Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic 
33124120 - Appareils de diagnostic à ultrasons