Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Liberec:Produits en plastique

2023/S 97-302778  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Tchéquie-Liberec: Produits en plastique 2023/S 097-302778 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Numéro national d'identification: 27283933 Adresse postale: Husova 357/10 Ville: Liberec Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Code postal: 46001 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Pavla Mocková Courriel: pavla.mockova@nemlib.cz Téléphone: +420 485313566 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nemlib.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/KNL
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DNS - dodávky pytl?, tasek a sá?k? II.
Numéro de référence: DNS2022002
II.1.2) Code CPV principal 19520000 Produits en plastique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní tohoto zadávacího ?ízení je zavedení dynamického nákupního systému rozd?leného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé ve?ejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spo?ívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytl? na odpad, které budou slouzit k likvidaci nebezpe?ných odpad?, separátních odpad? a p?evázení prádla 2) Tasek, sá?k? a pytlík? pro r?zné vyuzití vyrobených z materiál? HDPE a LDPE. DNS je rozd?len do dvou kategorií, které se lisí p?edm?tem pln?ní díl?ích ve?ejných zakázek:
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 651 465.40 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
igelitové tasky a sá?ky
Lot n 22/05/2023 S97 Tchéquie-Liberec: Produits en plastique 2023/S 097-302778 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Numéro national d'identification: 27283933 Adresse postale: Husova 357/10 Ville: Liberec Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Code postal: 46001 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Pavla Mocková Courriel: pavla.mockova@nemlib.cz Téléphone: +420 485313566 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nemlib.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/KNL
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DNS - dodávky pytl?, tasek a sá?k? II.
Numéro de référence: DNS2022002
II.1.2) Code CPV principal 19520000 Produits en plastique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní tohoto zadávacího ?ízení je zavedení dynamického nákupního systému rozd?leného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé ve?ejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spo?ívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytl? na odpad, které budou slouzit k likvidaci nebezpe?ných odpad?, separátních odpad? a p?evázení prádla 2) Tasek, sá?k? a pytlík? pro r?zné vyuzití vyrobených z materiál? HDPE a LDPE. DNS je rozd?len do dvou kategorií, které se lisí p?edm?tem pln?ní díl?ích ve?ejných zakázek:
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 651 465.40 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
igelitové tasky a sá?ky
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18937000 Sacs d'emballage 19640000 Sacs et sachets ŕ ordures en polyéthylčne 18937100 Sachets d'emballage 18930000 Sacs et sachets
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní tohoto zadávacího ?ízení je zavedení dynamického nákupního systému rozd?leného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé ve?ejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spo?ívající v pravidelných dodávkách: 2) Tasek, sá?k? a pytlík? pro r?zné vyuzití vyrobených z materiál? HDPE a LDPE.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
pytle
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18935000 Sacs ŕ linge 35121400 Sacs de sécurité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní tohoto zadávacího ?ízení je zavedení dynamického nákupního systému rozd?leného do dvou kategorií, ve kterém budou realizovány jednotlivé ve?ejné zakázky pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., spo?ívající v pravidelných dodávkách: 1) Pytl? na odpad, které budou slouzit k likvidaci nebezpe?ných odpad?, separátních odpad? a p?evázení prádla
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Un systčme d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 194-546781
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
igelitové tasky a sá?ky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIPA VELKOOBCHOD PAPÍREM s.r.o.
Numéro national d'identification: 28750063 Adresse postale: Barví?ská 51 7b Ville: Liberec Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Code postal: 46007 Pays: Tchéquie Courriel: vedeni@velkoobchodpapirem.cz Téléphone: +420 602777523 Adresse internet: http://www.velkoobchodpapirem.cz
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 295 999.20 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
pytle
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MATEO PACKING s.r.o.
Numéro national d'identification: 48111678 Adresse postale: Svazitá 73 Ville: Sulice Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25168 Pays: Tchéquie Courriel: michal.vlk@mateopacking.cz Téléphone: +420 608213942
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 355 465.60 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uza-v?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození záka-zu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 DNS - dodávky pytl?, tasek a sá?k? II. 22/05/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
18930000 - Sacs et sachets 
18935000 - Sacs ŕ linge 
18937000 - Sacs d'emballage 
18937100 - Sachets d'emballage 
19520000 - Produits en plastique 
19640000 - Sacs et sachets ŕ ordures en polyéthylčne 
35121400 - Sacs de sécurité