Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Liberec:Services d'inspection et de vérification de bâtiment

2024/S 12-031829  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Tchéquie-Liberec: Services d'inspection et de vérification de bâtiment 2024/S 012-031829 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Liberecký kraj Numéro national d'identification: 70891508 Adresse postale: U Jezu 642 Ville: Liberec Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Code postal: 46001 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: VLADIMÍRA ZÍTKOVÁ Courriel: vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz Téléphone: +420 485226616 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kraj-lbc.cz Adresse du profil d'acheteur: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
TDS - Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Kos?álov II.
Numéro de référence: ZZVZ/0054/17/14
II.1.2) Code CPV principal 71315400 Services d'inspection et de vérification de bâtiment
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je poskytnutí ?innosti technického dozoru investora (dále jen "TDS") p?i provád?ní následující stavební akce: "Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Kos?álov" a ?innosti dle bodu Specifikace p?edm?tu ve?ejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), za p?edpokladu, ze bude stavba realizována.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 267 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71315400 Services d'inspection et de vérification de bâtiment
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní ve?ejné zakázky je silnice II/Lomnice nad Popelkou, Liberecký kraj.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je poskytnutí ?innosti technického dozoru investora (dále jen "TDS") p?i provád?ní následující stavební akce: "Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Kos?álov" a ?innosti dle bodu Specifikace p?edm?tu ve?ejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), za p?edpokladu, ze bude stavba realizována.
II.2.5) Crit 17/01/2024 S12 Tchéquie-Liberec: Services d'inspection et de vérification de bâtiment 2024/S 012-031829 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Liberecký kraj Numéro national d'identification: 70891508 Adresse postale: U Jezu 642 Ville: Liberec Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Code postal: 46001 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: VLADIMÍRA ZÍTKOVÁ Courriel: vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz Téléphone: +420 485226616 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kraj-lbc.cz Adresse du profil d'acheteur: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
TDS - Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Kos?álov II.
Numéro de référence: ZZVZ/0054/17/14
II.1.2) Code CPV principal 71315400 Services d'inspection et de vérification de bâtiment
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je poskytnutí ?innosti technického dozoru investora (dále jen "TDS") p?i provád?ní následující stavební akce: "Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Kos?álov" a ?innosti dle bodu Specifikace p?edm?tu ve?ejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), za p?edpokladu, ze bude stavba realizována.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 267 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71315400 Services d'inspection et de vérification de bâtiment
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní ve?ejné zakázky je silnice II/Lomnice nad Popelkou, Liberecký kraj.
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je poskytnutí ?innosti technického dozoru investora (dále jen "TDS") p?i provád?ní následující stavební akce: "Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Kos?álov" a ?innosti dle bodu Specifikace p?edm?tu ve?ejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), za p?edpokladu, ze bude stavba realizována.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: - osoba ve funkci technický dozor stavebníka - délka praxe / Pondération: váha 20 % Prix - Pondération: 80%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Kos?álov
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 077-148903
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: ZZVZ/0054/17/14 Intitulé:
TDS - Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Kos?álov II.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ing. St?pán Illich Numéro national d'identification: 46433597 Adresse postale: Václavská 732 Ville: Roztoky Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 25263 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 800 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 267 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 TDS - Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Kos?álov II. 17/01/2024 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71315400 - Services d'inspection et de vérification de bâtiment