Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Liberec: Services de téléphonie mobile

2020/S 129-317338  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Liberec: Services de téléphonie mobile

2020/S 129-317338

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 108-262295)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Numéro national d'identification: 27283933
Adresse postale: Husova 357/10
Ville: Liberec I-Staré M?sto
Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Code postal: 460 63
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Ing. Dana Draslarová
Courriel: verejne.zakazky@nemlib.cz
Téléphone: +420 602559932 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nemlib.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/KNL

http://www.nemlib.cz
https://nen.nipez.cz/profil/KNL
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Telekomunika?ní sluzby v síti operátora mobilních telefon GSM - hlasové telefonní a datové sluzby 2020

II.1.2)
Code CPV principal
64212000 Services de téléphonie mobile

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je poskytování telekomunika?ních sluzeb prost?ednictvím sít mobilního operátora a zajist?ní veskerých ?inností souvisejících s poskytováním pozadovaných sluzeb, a to na území ?eské republiky, resp. v zahrani?í, v objemu a rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a jejími p?ílohami po dobu 3 let.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 108-262295

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 03/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 17/07/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tímto opravným formulá?em zadavatel prodluzuje lh?tu pro podání nabídek ke které dochází na základ vysv?tlení zadávací dokumentace ?. 3 ze dne
   2. 7.2020. V rámci tohoto vysv?tlení zadavatel poskytl upravené p?ílohy ?. 6 a
   6. 1. zadávací dokumentace, jako závazné podklady pro p?ípravu nabídky. Text vysv?tlení ?. 3 i opravené p?ílohy jsou zve?ejn?ny na profilu zadavatele na adrese: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-894278292-425321215/VysvetleniZD2016-894278292-425321215/

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-894278292-425321215/VysvetleniZD2016-894278292-425321215/
 
 
C L A S S E    C P V
64212000 - Services de téléphonie mobile