Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Liberec:Travaux de construction de lignes de tramway

2023/S 18-048923  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Tchéquie-Liberec: Travaux de construction de lignes de tramway 2023/S 018-048923 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dopravní podnik m?st Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Numéro national d'identification: 47311975 Adresse postale: Mrstíkova 3 Ville: Liberec Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Code postal: 46171 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Lavi?ka Ludvík Courriel: lavicka@dpmlj.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dpmlj.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.liberec.cz/profile_dispaly_482.html
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?ty?i úseky stavby:"Tramvajová tra? Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce
II.1.2) Code CPV principal 45234126 Travaux de construction de lignes de tramway
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

   2.  ?ást
:
úsek Prose? nad Nisou, skola - Prose? nad Nisou, výhybna
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45234126 Travaux de construction de lignes de tramway
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní je tramvajová tra? Liberec - Jablonec nad Nisou, v úseku Prose? nad Nisou, skola - Prose? nad Nisou, výhybna
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
V rámci stavby bude provedena úprava sm?rových pom?r? a p?euspo?ádání uli?ního profilu tak, aby stav odpovídal v sou?asné dob? platným p?edpis?m. V prostoru sou?asné výhybny Prose?, posta bude trasa upravena tak, aby bylo mozné z?ídit p?estupní bod mezi tramvajovou a zelezni?ní dopravou v jedné rovin?. Budou provedeny úpravy na stávajících inzenýrských sítích a inzenýrských objektech.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 13
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Opera?ní program Doprava 2014-2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 098-272193
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 001
Lot nş: 2 Intitulé:

   2.  ?ást
:
úsek Prose? nad Nisou, skola - Prose? nad Nisou, výhybna
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
22/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Chládek a Tint?ra, Pardubice a.s.
Numéro national d'identification: 25253361 Adresse postale: K Vápence 2677 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53002 Pays: Tchéquie Courriel: info@cht-pce.cz Téléphone: +420 466791111 Adresse internet: www.cht-pce.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav DIZ s.r.o.
Numéro national d'identification: 25021915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 18000 Pays: Tchéquie Courriel: info@metrostavdiz.cz Téléphone: +420 266019200 Adresse internet: www.metrostavdiz.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 202 841 636.92 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45234126 Travaux de construction de lignes de tramway
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45234126 Travaux de construction de lignes de tramway
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ051 Liberecký kraj Lieu principal d'exécution:
Místem pln?ní je tramvajová tra? Liberec - Jablonec nad Nisou, v úseku Prose? nad Nisou, skola - Prose? nad Nisou, výhybna
VII.1.4) Description des prestations:
V rámci stavby bude provedena úprava sm?rových pom?r? a p?euspo?ádání uli?ního profilu tak, aby stav odpovídal v sou?asné dob? platným p?edpis?m. V prostoru sou?asné výhybny Prose?, posta bude trasa upravena tak, aby bylo mozné z?ídit p?estupní bod mezi tramvajovou a zelezni?ní dopravou v jedné rovin?. Budou provedeny úpravy na stávajících inzenýrských sítích a inzenýrských objektech.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 13
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 219 951 779.81 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Chládek a Tint?ra, Pardubice a.s.
Numéro national d'identification: 25253361 Adresse postale: K Vápence 2677 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53002 Pays: Tchéquie Courriel: info@cht-pce.cz Téléphone: +420 466791111 Adresse internet: www.cht-pce.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Metrostav DIZ s.r.o.
Numéro national d'identification: 25021915 Adresse postale: Kozeluzská 2450/4 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 18000 Pays: Tchéquie Courriel: info@metrostavdiz.cz Téléphone: +420 266019200 Adresse internet: www.metrostavdiz.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Navýsení cen n?kterých polozek dle polozkového rozpo?tu.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
Pln?ní Smlouvy se dotýká razantní navysování cen materiálových vstup? doprovázené zásadními výpadky v dostupnosti n?kterých komodit a to i s ohledem na sou?asnou mezinárodní situaci. V období mezi nacen?ním polozek ke Smlouv? o dílo a uzav?ením Smlouvy o dílo doslo k nár?stu cen mnoha komodit a výraznému nár?stu cen energií. V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ v celkovém sou?tu pozadovaná ?ástka navýsení ceny nep?evysuje 15% p?vodní hodnoty závazku Smlouvy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 202 841 636.92 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 219 951 779.81 CZK ?ty?i úseky stavby:"Tramvajová tra? Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce 25/01/2023 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
45234126 - Travaux de construction de lignes de tramway