Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Machines et équipement pour la construction : :STAVONEL, spol. s.r.o. - vyuţití inovativní technologie : nové vyhlááení:

2024/S 2024-087111  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87111-2024 - Résultats
Tchéquie – Machines et équipement pour la construction – „STAVONEL, spol. s.r.o. - využití inovativní technologie – nové vyhlášení“
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: STAVONEL, spol. s r.o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „STAVONEL, spol. s.r.o. - využití inovativní technologie – nové vyhlášení“
Description: Predmetem zakázky je dodávka mísícího centra – mobilního. Podrobná specifikace predmetu plnení je obsažena v príloze c. 4 – technická specifikace. Predmetem zakázky je rovnež: - doprava do místa plnení vc. uvedení zarízení do provozu, - predání kompletního manuálu v ceském jazyce, - zaškolení obslužného personálu.
Identifiant de la procédure: 35feb36a-4d20-48a0-8a96-0dbacfdf2639
Avis précédent: 748144-2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 43300000 Machines et équipement pour la construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 43413000 Mélangeuses de béton ou mortier
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: parc. c. 4126/42, v kat. úz. Kutná Hora
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 16 938 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: „STAVONEL, spol. s.r.o. - využití inovativní technologie – nové vyhlášení“
Description: Predmetem zakázky je dodávka mísícího centra – mobilního. Podrobná specifikace predmetu plnení je obsažena v príloze c. 4 – technická specifikace. Predmetem zakázky je rovnež: - doprava do místa plnení vc. uvedení zarízení do provozu, - predání kompletního manuálu v ceském jazyce, - zaškolení obslužného personálu.
Identifiant interne: „STAVONEL, spol. s.r.o. - využití inovativní technologie – nové vyhlášení“
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 43300000 Machines et équipement pour la construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 43413000 Mélangeuses de béton ou mortier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: parc. c. 4126/42, v kat. úz. Kutná Hora
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 28/01/2024
Durée: 240 Jour
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 16 938 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Achat innovant
Description: Predmet plnení je inovací stávajícího stroje/postupu zadavatele.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché impliquent une innovation en matičre de processus.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Nom: Termín dodání
Description: Kritérium c. 2 – Termín dodání U tohoto kritéria bude hodnocen termín dodání v kalendárních dnech od nabytí úcinnosti kupní smlouvy. Zadavatel požaduje nejzazší termín dodání do 240 kalendárních dnu od nabytí úcinnosti kupní smlouvy. Nejvýhodnejší nabídka má minimální hodnotu. Pokud úcastník uvede termín dodání predmetu zakázky kratší než 120 kalendárních dnu od nabytí úcinnosti kupní smlouvy, bude v rámci hodnotícího kritéria u tohoto úcastníka do hodnocení vstupovat císlo 120. (Kratší termín dodání než 120 kalendárních dní tedy nebude zadavatelem dále zvýhodnen, nebot jej zadavatel nepovažuje za reálne splnitelný).
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Nom: Celková cena v Kc bez DPH
Description: Kritérium c. 1 – Celková cena v Kc bez DPH Rozumí se celková nabídková cena bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy. Nejvýhodnejší nabídka má minimální hodnotu. Zpusob výpoctu ceny je specifikován v cl.
   7. 2 zadávací dokumentace.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 70
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 17 185 100,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: KIMERA CZ s.r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Nabídka - KIMERA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 17 185 100,00 CZK
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Smlouva - KIMERA
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 11/01/2024
Date de conclusion du marché: 28/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Information sur les fonds de l'Union européenne
Identifiant des fonds de l’UE: Registracní císlo projektu: CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0003118
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: ŠTEPÁNEK obchodní, s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 08353824
Adresse postale: Kratonohy 85  
Ville: Kratonohy
Code postal: 50324
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info@stepanekobchodni.cz
Téléphone: +420 731512202
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: STAVONEL, spol. s r.o.
Numéro d’enregistrement: 25737082
Adresse postale: Benešova 256  
Ville: Kutná Hora - Hlouška
Code postal: 28401
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: info@stepanekobchodni.cz
Téléphone: +420 731512202
Profil de l’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/STAVONEL
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: KIMERA CZ s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 10810013
Adresse postale: Rybná 716  
Ville: Praha - Staré Mesto
Code postal: 11000
Subdivision pays (NUTS): Hlavní mesto Praha (CZ010)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: stepanek@kimera-czech.cz
Téléphone: +420 603222770
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielJan Štepánek
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: bfc49225-35fe-490e-b6f9-f82d73a11e57 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 14:43:48 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 87111-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
43300000 - Machines et équipement pour la construction