Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Mladá Boleslav: Équipement de contrôle de la circulation routière

2022/S 52-135170  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Tchéquie-Mladá Boleslav: Équipement de contrôle de la circulation routi 15/03/2022 S52 Tchéquie-Mladá Boleslav: Équipement de contrôle de la circulation routière 2022/S 052-135170 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statutární m?sto Mladá Boleslav Numéro national d'identification: 00238295 Adresse postale: Komenského nám?stí 61 Ville: Mladá Boleslav Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Code postal: 29301 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Karel Spáda Courriel: mmb-telematika@pfi.cz Téléphone: +420 603471652 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mb-net.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/statutarni-mesto-mlada-boleslav
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Implementace dopravní telematiky na území m?sta Mladá Boleslav
II.1.2) Code CPV principal 34923000 Équipement de contrôle de la circulation routière
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dodávka a implementace moderních telematických systém? ?ízení dopravy, zejména ?adi?e ?ídícího a dohledového systému v?etn? strategických detektor?, která z dlouhodobého pohledu podpo?í trvale udrzitelnou mobilitu na území m?sta. Souhrn vsech t?chto opat?ení bude po svém uvedení do provozu schopen vyhodnocovat aktuální dopravní data pomocí strategických detektor?, na jejichz základ? bude mozné optimalizovat pr?b?hy ?ízení sv?teln? signaliza?ních za?ízení, a to nejen lokáln?, ale i v celých oblastech.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 95 821 430.74 CZK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34972000 Système de mesure du flux de la circulation 34970000 Équipement de surveillance de la circulation 34990000 Équipement de contrôle, de sécurité, de signalisation et d'éclairage 45316213 Installation de balisage 45316100 Installation d'appareils d'éclairage extérieur 35125000 Système de surveillance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ020 St?edo?eský kraj Lieu principal d'exécution:
m?sto Mladá Boleslav
II.2.4) Description des prestations:
Dodávka a implementace moderních telematických systém? ?ízení dopravy, zejména ?adi?e ?ídícího a dohledového systému v?etn? strategických detektor?, která z dlouhodobého pohledu podpo?í trvale udrzitelnou mobilitu na území m?sta. Souhrn vsech t?chto opat?ení bude po svém uvedení do provozu schopen vyhodnocovat aktuální dopravní data pomocí strategických detektor?, na jejichz základ? bude mozné optimalizovat pr?b?hy ?ízení sv?teln? signaliza?ních za?ízení, a to nejen lokáln?, ale i v celých oblastech.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000504
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 218-573402
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Numéro national d'identification: 25680595 Adresse postale: Dobronická 1256 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14800 Pays: Tchéquie Courriel: office.stcz@swarco.com Téléphone: +420 241441024 Adresse internet: https://www.swarco.com/cs/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 98 539 866.06 CZK Valeur totale du marché/du lot: 95 821 430.74 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 55 %
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Tchéquie-Mladá Boleslav: Équipement de contrôle de la circulation routièreType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 15/03/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
34923000 - Équipement de contrôle de la circulation routière 
34970000 - Équipement de surveillance de la circulation 
34972000 - Système de mesure du flux de la circulation 
34990000 - Équipement de contrôle, de sécurité, de signalisation et d'éclairage 
35125000 - Système de surveillance 
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur 
45316213 - Installation de balisage