Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Mobilier et agencement de cuisine : Truhlá'?ské práce v bytových domech m'?stské Ťásti Brno : Líáe'? 2023

2024/S 2024-089336  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
89336-2024 - Résultats
Tchéquie – Mobilier et agencement de cuisine – Truhlárské práce v bytových domech mestské cásti Brno – Líšen 2023
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Statutární mesto Brno
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Truhlárské práce v bytových domech mestské cásti Brno – Líšen 2023
Description: Predmetem verejné zakázky je v soucinnosti se zadavatelem dle jeho pokynu, požadavku, technické zprávy a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, provádet dodávky, montáž, demontáž a ekologickou likvidaci truhlárských výrobku v bytových jednotkách nacházejících se v bytových domech, které jsou ve správe mestské cásti Brno-Líšen, zejm. kuchynských linek, skrínek, vestavených skríní, vcetne dodávek, demontáže, zapojení, odpojení zarizovacích predmetu, jako jsou trouby, varné desky, sporáky, digestore, drezy, kuchynské zárivky, vodovodní baterie a s tím související zajištení služeb demontáže, odpojení a napojení plynoinstalace, elektroinstalace a vodoinstalace, kdy predmetem verejné zakázky jsou i pridružené truhlárské práce na bytových domech.
Identifiant de la procédure: c14cc597-32b7-4fa2-9ef6-d5c2b350b442
Avis précédent: 400164-2023
Identifiant interne: P23V00018713
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: zákon c. 134/2016 Sb.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39141000 Mobilier et agencement de cuisine
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Obec: Statutární mesto Brno, mestská cást Brno-Líšen – kód ZÚJ 582786
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 000 000,00 CZK
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Truhlárské práce v bytových domech mestské cásti Brno – Líšen 2023
Description: Predmetem verejné zakázky je v soucinnosti se zadavatelem dle jeho pokynu, požadavku, technické zprávy a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, provádet dodávky, montáž, demontáž a ekologickou likvidaci truhlárských výrobku v bytových jednotkách nacházejících se v bytových domech, které jsou ve správe mestské cásti Brno-Líšen, zejm. kuchynských linek, skrínek, vestavených skríní, vcetne dodávek, demontáže, zapojení, odpojení zarizovacích predmetu, jako jsou trouby, varné desky, sporáky, digestore, drezy, kuchynské zárivky, vodovodní baterie a s tím související zajištení služeb demontáže, odpojení a napojení plynoinstalace, elektroinstalace a vodoinstalace, kdy predmetem verejné zakázky jsou i pridružené truhlárské práce na bytových domech.
Identifiant interne: P23V00018713
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39141000 Mobilier et agencement de cuisine
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Obec: Statutární mesto Brno, mestská cást Brno-Líšen – kód ZÚJ 582786
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 05/10/2023
Durée: 4 An
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 8 004,15 CZK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 8 000 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: L’atténuation du changement climatique
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Nejnižší nabídková cena bez DPH
Description: Nejnižší nabídková cena bez DPH
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 8 004,15 CZK
Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure: 8 000 000,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 8 000 000,00 CZK
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 8 000 000,00 CZK
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Iridium spol. s r.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: cerpání smlouvy - IV. 2023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: SML00259/2023
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 13/09/2023
Date de conclusion du marché: 05/10/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Statutární mesto Brno
Numéro d’enregistrement: 44992785
Adresse postale: Dominikánské námestí 196  
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Mgr. Oldrich Dryšl
Adresse électronique: drysl@brno-lisen.cz
Téléphone: +420 723468199
Adresse internet: https://www.brno-lisen.cz/
Profil de l’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/Lisen
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Iridium spol. s r.o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 46900667
Adresse postale: Podebradova 485  
Ville: Brno - Ponava
Code postal: 61200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: obchod@iridium.cz
Téléphone: +420 777896652
Adresse internet: https://www.iridium.cz/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3d690cfe-4d0e-40a7-93e7-0c642ca02dd1 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 09:27:22 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 89336-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
39141000 - Mobilier et agencement de cuisine