Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 05/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Mobilier : Modernizace a p'?ístavba Základní ákoly Brno, Antonínská : dodávka vybavení III.

2024/S 2024-123077  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123077-2024 - Mise en concurrence
Tchéquie – Mobilier – Modernizace a prístavba Základní školy Brno, Antonínská – dodávka vybavení III.
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services - Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Základní škola a materská škola Brno, Antonínská 3, príspevková organizace
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Modernizace a prístavba Základní školy Brno, Antonínská – dodávka vybavení III.
Description: Cást 1 – AV technika Predmetem plnení je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky, podrobne popsáno v položkovém rozpoctu, který tvorí prílohu c. 2a zadávací dokumentace „Príloha c. 2a Položkový rozpocet – cást 1“ a v technických zprávách, které tvorí prílohu c. 7 zadávací dokumentace „Príloha c. 7 Technické zprávy“. Cást 2 – Nábytek Predmetem plnení je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku, podrobne popsáno v položkovém rozpoctu, který tvorí prílohu c. 2b zadávací dokumentace „Príloha c. 2b Položkový rozpocet – cást 2“ a v technických zprávách, které tvorí prílohu c. 7 zadávací dokumentace „Príloha c. 7 Technické zprávy“. Cást 3 – Výukové pomucky Predmetem plnení je dodávka a instalace nových a nepoužitých výukových pomucek, podrobne popsáno v položkovém rozpoctu, který tvorí prílohu c. 2c zadávací dokumentace „Príloha c. 2c Položkový rozpocet – cást 3“ a v technických zprávách, které tvorí prílohu c. 7 zadávací dokumentace „Príloha c. 7 Technické zprávy“. Cást 4 – Konektivita Predmetem plnení je dodávka a instalace nových a nepoužitých prvku konektivity, podrobne popsáno v položkovém rozpoctu, který tvorí prílohu c. 2d zadávací dokumentace „Príloha c. 2d Položkový rozpocet – cást 4“ a v technických zprávách, které tvorí prílohu c. 7 zadávací dokumentace „Príloha c. 7 Technické zprávy“.
Identifiant de la procédure: 12041b7d-01d8-4d32-84d0-0292021968bf
Avis précédent: 52123-2024
Identifiant interne: dodávky VR III.
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39100000 Mobilier
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 4
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant ętre attribués ŕ un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 4
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleDuvody dle zákona c. 134/2016 Sb. o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Cást 1 – AV technika
Description: Predmetem plnení je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky, podrobne popsáno v položkovém rozpoctu, který tvorí prílohu c. 2a zadávací dokumentace „Príloha c. 2a Položkový rozpocet – cást 1“ a v technických zprávách, které tvorí prílohu c. 7 zadávací dokumentace „Príloha c. 7 Technické zprávy“.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 30230000 Matériel informatique, 32580000 Équipement de traitement de données, 48000000 Logiciels et systčmes d'information, 30213000 Ordinateurs personnels
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/04/2024
Date de fin de durée: 30/11/2024
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zadavatel prijal opatrení vhodná k povaze zakázky
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: L’atténuation du changement climatique
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport ŕ d’autres travaux, fournitures ou services déjŕ présents sur le marché.
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Profesní zpusobilost splnuje dodavatel, který predloží: a) dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstríku ci jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. b) dle § 77 odst. 2 písmene a) zákona doklad o oprávnení k podnikání v rozsahu odpovídající predmetu verejné zakázky, zejména doklad prokazující príslušné živnostenské oprávnení. K prokázání zpusobilosti dle tohoto písmene dodavatel predloží živnostenské oprávnení k predmetu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Technickou kvalifikaci splnuje dodavatel, který predloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky pred zahájením zadávacího rízení. Limit pro splnení kvalifikacního predpokladu je stanoven na minimálne 3 zakázky spocívající v dodávce a instalaci IT techniky, kde hodnota dodávaného plnení dodavatelem byla alespon
   3. 500.000,- Kc bez DPH u každé z techto zakázek.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Ekonomická výhodnost nabídek
Description: Nejnižší nabídková cena bez DPH
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_8.html
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Pro cást 1 AV technika na cástku 150.000,- Kc
Date limite de réception des offres: 05/04/2024 10:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 05/04/2024 10:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Deregio Tender, s.r.o.
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Deregio Tender, s.r.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Cást 2 – Nábytek
Description: Predmetem plnení je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku, podrobne popsáno v položkovém rozpoctu, který tvorí prílohu c. 2b zadávací dokumentace „Príloha c. 2b Položkový rozpocet – cást 2“ a v technických zprávách, které tvorí prílohu c. 7 zadávací dokumentace „Príloha c. 7 Technické zprávy“.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39100000 Mobilier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 39160000 Mobilier scolaire, 39120000 Tables, armoires, bureaux et bibliothčques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/04/2024
Date de fin de durée: 30/11/2024
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zadavatel prijal opatrení vhodná k povaze zakázky
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: L’atténuation du changement climatique
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport ŕ d’autres travaux, fournitures ou services déjŕ présents sur le marché.
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Profesní zpusobilost splnuje dodavatel, který predloží: a) dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstríku ci jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. b) dle § 77 odst. 2 písmene a) zákona doklad o oprávnení k podnikání v rozsahu odpovídající predmetu verejné zakázky, zejména doklad prokazující príslušné živnostenské oprávnení. K prokázání zpusobilosti dle tohoto písmene dodavatel predloží živnostenské oprávnení k predmetu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Technickou kvalifikaci splnuje dodavatel, který predloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky pred zahájením zadávacího rízení. Limit pro splnení kvalifikacního predpokladu je stanoven na minimálne 3 zakázky spocívající v dodávce a instalaci nábytku, kde hodnota dodávaného plnení dodavatelem byla alespon
   1. 750.000,- Kc bez DPH u každé z techto zakázek.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Ekonomická výhodnost nabídek
Description: Nejnižší nabídková cena bez DPH
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_8.html
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Pro cást 2 Nábytek na cástku 70.000,- Kc
Date limite de réception des offres: 05/04/2024 10:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 05/04/2024 10:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Deregio Tender, s.r.o.
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Deregio Tender, s.r.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Cást 3 – Výukové pomucky
Description: Predmetem plnení je dodávka a instalace nových a nepoužitých výukových pomucek, podrobne popsáno v položkovém rozpoctu, který tvorí prílohu c. 2c zadávací dokumentace „Príloha c. 2c Položkový rozpocet – cást 3“ a v technických zprávách, které tvorí prílohu c. 7 zadávací dokumentace „Príloha c. 7 Technické zprávy“.
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39162000 Matériel d'enseignement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 39162100 Matériel pédagogique, 39162110 Fournitures scolaires
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/04/2024
Date de fin de durée: 30/11/2024
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zadavatel prijal opatrení vhodná k povaze zakázky
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport ŕ d’autres travaux, fournitures ou services déjŕ présents sur le marché.
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Profesní zpusobilost splnuje dodavatel, který predloží: a) dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstríku ci jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. b) dle § 77 odst. 2 písmene a) zákona doklad o oprávnení k podnikání v rozsahu odpovídající predmetu verejné zakázky, zejména doklad prokazující príslušné živnostenské oprávnení. K prokázání zpusobilosti dle tohoto písmene dodavatel predloží živnostenské oprávnení k predmetu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Technickou kvalifikaci splnuje dodavatel, který predloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky pred zahájením zadávacího rízení. Limit pro splnení kvalifikacního predpokladu je stanoven na minimálne 3 zakázky spocívající v dodávce výukových pomucek, kde hodnota dodávaného plnení dodavatelem byla alespon 450.000,- Kc bez DPH u každé z techto zakázek.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Ekonomická výhodnost nabídek
Description: Nejnižší nabídková cena bez DPH
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_8.html
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Pro cást 3 Výukové pomucky na cástku 18.000,- Kc
Date limite de réception des offres: 05/04/2024 10:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 05/04/2024 10:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Deregio Tender, s.r.o.
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Deregio Tender, s.r.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Cást 4 – Konektivita
Description: Predmetem plnení je dodávka a instalace nových a nepoužitých prvku konektivity, podrobne popsáno v položkovém rozpoctu, který tvorí prílohu c. 2d zadávací dokumentace „Príloha c. 2d Položkový rozpocet – cást 4“ a v technických zprávách, které tvorí prílohu c. 7 zadávací dokumentace „Príloha c. 7 Technické zprávy“.
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/04/2024
Date de fin de durée: 30/06/2024
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Zadavatel prijal opatrení vhodná k povaze zakázky
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la pollution
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport ŕ d’autres travaux, fournitures ou services déjŕ présents sur le marché.
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Aptitude ŕ exercer l’activité professionnelle
Description: Profesní zpusobilost splnuje dodavatel, který predloží: a) dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstríku ci jiné obdobné evidence, pokud jiný právní predpis zápis do takové evidence vyžaduje. b) dle § 77 odst. 2 písmene a) zákona doklad o oprávnení k podnikání v rozsahu odpovídající predmetu verejné zakázky, zejména doklad prokazující príslušné živnostenské oprávnení. K prokázání zpusobilosti dle tohoto písmene dodavatel predloží živnostenské oprávnení k predmetu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Technickou kvalifikaci splnuje dodavatel, který predloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky pred zahájením zadávacího rízení. Limit pro splnení kvalifikacního predpokladu je stanoven na minimálne 3 zakázky spocívající v dodávce a instalaci prvku konektivity, kde hodnota dodávaného plnení dodavatelem byla alespon 900.000,- Kc bez DPH u každé z techto zakázek.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: Ekonomická výhodnost nabídek
Description: Nejnižší nabídková cena bez DPH
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_8.html
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: tchčque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Pro cást 4 Konektivita na cástku 38.000,- Kc
Date limite de réception des offres: 05/04/2024 10:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 05/04/2024 10:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Deregio Tender, s.r.o.
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Deregio Tender, s.r.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Deregio Tender, s.r.o.
Numéro d’enregistrement: 02122855
Adresse postale: Vinicní 2270  
Ville: Brno
Code postal: 61500
Subdivision pays (NUTS): Jihoceský kraj (CZ031)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: zakazky@deregio.cz
Téléphone: +420 542211083
Adresse internet: https://www.rpa.cz/
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Základní škola a materská škola Brno, Antonínská 3, príspevková organizace
Numéro d’enregistrement: 48512711
Adresse postale: Antonínská 550/3  
Ville: Brno - Veverí
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Point de contact: Deregio Tender s.r.o.
Adresse électronique: zakazky@deregio.cz
Téléphone: +420 511113245
Adresse internet: https://www.zsantoninska.cz/
Rôles de cette organisation
Acheteur
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: 112251-2024
Principale raison de la modification: Mise ŕ jour d’informations
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Identifiant de la section: LOT-0002
Identifiant de la section: LOT-0003
Identifiant de la section: LOT-0004
Description des modifications: Zadavatel prodlužuje lhutu pro podání nabídek do
   5. 
   4.  2024 do 10:00 hodin Otevírání obálek probehne dne
   5. 
   4.  2024 v 10:00 hodin
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 180d4b97-024f-4e03-9466-f6f50e43c121 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 14:49:03 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 123077-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier