Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie : Modules solaires photovoltaďques : INSTALACE FVE NA VE'?EJN'? BUDOVY ZRU'? NAD SÁZAVOU

2024/S 2024-083529  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83529-2024 - Résultats
Tchéquie – Modules solaires photovoltaďques – INSTALACE FVE NA VEREJNÉ BUDOVY ZRUC NAD SÁZAVOU
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Mesto Zruc nad Sázavou
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: INSTALACE FVE NA VEREJNÉ BUDOVY ZRUC NAD SÁZAVOU
Description: Predmetem této zakázky je kompletní dodání fotovoltaických elektráren vcetne bateriových systému, konstrukcí pro umístení panelu a všeho potrebného materiálu, výrobku, pomocných konstrukcí a zarízení nutných pro rádné dodání provozuschopných fotovoltaických elektráren, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelu, napojení fotovoltaických panelu na strídace a napojení na elektrickou sít v objektech zadavatele, oživení systému, integrace FVE a bateriových systému do stávajícího energetického managementu mesta systému Flowbox, uvedení do plného provozu, vcetne provedení zkušebního provozu.
Identifiant de la procédure: 974e444b-2daf-4f0a-ace6-3b212ccb4eca
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09331200 Modules solaires photovoltaďques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
32014L0024 - Smernice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání verejných zakázek a o zrušení smernice 2004/18/ES
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání verejných zakázek

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: INSTALACE FVE NA VEREJNÉ BUDOVY ZRUC NAD SÁZAVOU
Description: Predmetem této zakázky je kompletní dodání fotovoltaických elektráren vcetne bateriových systému, konstrukcí pro umístení panelu a všeho potrebného materiálu, výrobku, pomocných konstrukcí a zarízení nutných pro rádné dodání provozuschopných fotovoltaických elektráren, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelu, napojení fotovoltaických panelu na strídace a napojení na elektrickou sít v objektech zadavatele, oživení systému, integrace FVE a bateriových systému do stávajícího energetického managementu mesta systému Flowbox, uvedení do plného provozu, vcetne provedení zkušebního provozu.
Identifiant interne: 01
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09331200 Modules solaires photovoltaďques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/04/2024
Durée: 13 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 16 000 000,00 CZK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: projekt svým obsahem naplnuje požadavek
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: nejnižší nabídková cena
Description: nejnižší nabídková cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stežovatel dozvedel o domnelém porušení zákona Zadavatelem, nejpozdeji však do uzavrení smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutež o návrh považuje po výberu návrhu za ukoncenou. Námitky proti úkonum oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uverejnit ci odeslat stežovateli, musí být doruceny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnení ci dorucení stežovateli. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání žádostí o úcast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Pokud je v zadávacím rízení stanovena lhuta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doruceny Zadavateli nejpozdeji do skoncení této lhuty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo pri zadávání verejné zakázky na základe rámcové dohody musí být zadavateli doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání nabídek. V souteži o návrh musí být námitky proti soutežním podmínkám doruceny nejpozdeji do konce lhuty pro podání návrhu. Zadavatel muže v zadávací dokumentaci nebo soutežních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozdeji 72 hodin pred skoncením lhut podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zámeru uzavrít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doruceny Zadavateli do 30 dnu od uverejnení tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyrídit do 15 dnu. Návrh je nutné dorucit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnu ode dne, v nemž stežovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnu od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavrení smlouvy na verejnou zakázku ci rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnení smlouvy, a to i bez predchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy zpusobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením duvodu pro zadání verejné zakázky bez uverejnení oznámení o zahájení zadávacího rízení, predbežného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním rízení, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnení smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona dorucí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 mesíce ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznámení o uzavrení smlouvy na základe rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavrení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozdeji však do 6 mesícu od uzavrení této smlouvy. Ve lhute pro dorucení návrhu je navrhovatel povinen složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnení verejné zakázky nebo za dobu prvních ctyr let plnení v prípade smluv na dobu neurcitou, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že navrhovatel nemuže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc. Jde-li o rízení o prezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhute pro dorucení návrhu složit na úcet ÚOHS kauci ve výši 1 % z predpokládané hodnoty koncese uverejnené ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméne však ve výši 50 000 Kc, nejvýše ve výši 10 000 000 Kc. V prípade, že Zadavatel neuverejní ve Vestníku verejných zakázek nebo na profilu Zadavatele predpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kc. V prípade návrhu na uložení zákazu plnení koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kc.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mesto Zruc nad Sázavou
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: Mesto Zruc nad Sázavou
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úrad pro ochranu hospodárské souteže

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 16 000 000,00 CZK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: LUNEK, s.r.o.
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse13 892 015,00 CZK
Valeur de l’offre recevable la plus élevée17 435 563,37 CZK

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Mesto Zruc nad Sázavou
Numéro d’enregistrement: 00236667
Adresse postale: Zámek 1  
Ville: Zruc nad Sázavou
Code postal: 28522
Subdivision pays (NUTS): Stredoceský kraj (CZ020)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: martinavr@seznam.cz
Téléphone: +420 602815427
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Úrad pro ochranu hospodárské souteže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: trída Kpt. Jaroše 7  
Ville: Brno
Code postal: 60455
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://www.uohs.cz
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: LUNEK, s.r.o.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 27684849
Adresse postale: Popkova 1003  
Ville: Kurim
Code postal: 66434
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: nekvapil@lunek.cz
Téléphone: +420 724285478
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officielLukáš Nekvapil
Nationalité du propriétaireCZE
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5de7f895-a085-4122-be73-76ba808620a1 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 09:54:01 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchčque
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 83529-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaďques