Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Olomouc:Systčmes d'information géographique (GIS ou équivalent)

2023/S 195-610618  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Tchéquie-Olomouc: Syst 10/10/2023 S195 Tchéquie-Olomouc: Systčmes d'information géographique (GIS ou équivalent) 2023/S 195-610618 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Olomoucký kraj Numéro national d'identification: 60609460 Adresse postale: Jeremenkova 1191/40a Ville: Olomouc Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Code postal: 77900 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Petr Pernica, advokát, I?O: 04195141, se sídlem Brno, Moravské nám. 754/13, PS? 602 00 Courriel: advokat@petrpernica.cz Téléphone: +420 728783904 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.olkraj.cz Adresse du profil d'acheteur: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001005
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Po?ízení Informa?ního systému pro projekt?Digitální technická?mapa?Olomouckého kraje (SW a HW) dodatek ?.2
II.1.2) Code CPV principal 38221000 Systčmes d'information géographique (GIS ou équivalent)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Po?ízení Informa?ního systému pro projekt?Digitální technická?mapa?Olomouckého kraje (SW a HW) dodatek ?.2
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Lieu principal d'exécution:
Olomoucký kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem pln?ní ?ásti 1 ve?ejné zakázky je dodávka a implementace IS DTM Olomouckého kraje do jeho ur?eného technického prost?edí v?etn? nedíln? souvisejících sluzeb a poskytování provozní podpory po dobu 5 let. P?edm?t pln?ní ?ásti 1 ve?ejné zakázky je blíze specifikován v obchodních a platebních podmínkách (P?íloha ?. 1 a P?íloha ?. 2 dokumentace zadávacího ?ízení) a ve specifikaci p?edm?tu pln?ní (P?íloha ?. 4 dokumentace zadávacího ?ízení).
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 5
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Digitální technická mapa Olomouckého kraje," reg. ?. projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025690
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 101-310335
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 112/2022 Intitulé:
Po?ízení Informa?ního systému pro projekt?Digitální technická?mapa?Olomouckého kraje (SW a HW) dodatek ?.2
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
19/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ICZ a.s.
Numéro national d'identification: 25145444 Adresse postale: Na h?ebenech II 1718/10 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: T-MAPY spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 47451084 Adresse postale: Spitálská 150/10 Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 50003 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GEOREAL spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 40527514 Adresse postale: Hálkova 1059/12 Ville: Plze? Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 30100 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GEOVAP, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 15049248 Adresse postale: ?echovo náb?ezí 1790/ Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53003 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 17 645 000.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Dodatkem ?.2 byla provedena zm?na termínu realizace. Tato zm?na byla provedena podle odst.6, § 222 zákona 134/2116 Sb.Jelikoz sou?ástí zm?ny termínu realizace nebyla zm?na ceny, z?stává tato cena nezm?n?na a v ?ádcích VII.2.3) Navýsení ceny - je cena, která je v SOD.V ?ádku VII.1.6) Údaje o hodnot? zakázky/?ásti/koncese (bez DPH)*- je uvedena ?ástka, kterou bylo nutné uvést, aby bylo mozné provést zm?nu termínu realizace dledodatku ?.2. Tato ?ástka nemá vliv na kone?nou cenu dle SOD.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 38221000 Systčmes d'information géographique (GIS ou équivalent)
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ071 Olomoucký kraj Lieu principal d'exécution:
Olomoucký kraj
VII.1.4) Description des prestations:
P?edm?tem dodatku ?. 2 k po?ízení IS je zm?na doby dokon?ení díla a úprava harmonogramu, a to na základ? zm?n vyvolaných nep?edvídatelnými okolnostmi, které byly zjist?ny v pr?b?hu provád?ní díla.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 7
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession:
   0. 10 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ICZ a.s.
Numéro national d'identification: 25145444 Adresse postale: Na h?ebenech II 1718/10 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: T-MAPY spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 47451084 Adresse postale: Spitálská 150/10 Ville: Hradec Králové Code NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj Code postal: 50003 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GEOREAL spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 40527514 Adresse postale: Hálkova 1059/12 Ville: Plze? Code NUTS: CZ032 Plze?ský kraj Code postal: 30100 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GEOVAP, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 15049248 Adresse postale: ?echovo náb?ezí 1790/ Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53003 Pays: Tchéquie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Pro zdárné dokon?ení díla je nutné provést zm?nu termínu realizace a to podle § 222, odst.6 zákona 134/216 Sb.: V dob? p?ípravy zadávací dokumentace k VZ IS DTM (SW a HW) v listopadu 2022 jest? nebyl známý termín pln?ní u smlouvy na po?ízení dat upravený na základ? dodatku ?. 2 na po?ízení dat tj. 30. 11. 2023 a objednatel v té dob? tuto zm?nu nep?edpokládal a zjistil ji az v pr?b?hu provád?ní díla.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
V pr?b?hu realizace díla vyvstaly komplikace, kv?li kterým není mozné dílo dokon?it jako celek v dohodnutém termínu.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 17 645 000.00 CZK Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 17 645 000.00 CZK Po?ízení Informa?ního systému pro projekt?Digitální technická?mapa?Olomouckého kraje (SW a HW) dodatek ?.2 10/10/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
38221000 - Systčmes d'information géographique (GIS ou équivalent)