Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 29/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ostrava:Alimentation électrique de secours

2022/S 233-668719  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Tchéquie-Ostrava: Alimentation électrique de secours 2022/S 233-668719 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fakultní nemocnice Ostrava Numéro national d'identification: 00843989 Adresse postale: 17. listopadu 1790/5 Ville: Ostrava - Poruba Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 708 52 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Kate?ina Onderková, odb. ve?ejných zakázek Courriel: katerina.onderkova@fno.cz Téléphone: +420 597373212 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fno.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en acc 02/12/2022 S233 Tchéquie-Ostrava: Alimentation électrique de secours 2022/S 233-668719 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fakultní nemocnice Ostrava Numéro national d'identification: 00843989 Adresse postale: 17. listopadu 1790/5 Ville: Ostrava - Poruba Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 708 52 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Kate?ina Onderková, odb. ve?ejných zakázek Courriel: katerina.onderkova@fno.cz Téléphone: +420 597373212 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fno.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vým?na UPS v datových centrech DC1 a DC2 Numéro de référence: O?N-73/22
II.1.2) Code CPV principal 31682530 Alimentation électrique de secours
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zajist?ní nep?erusitelného napájení za?ízení IT infrastruktury v datových centrech (DC1 a DC2) pro p?ípad výpadku primárního zdroje elektrické energie, které bezpe?n? p?eklene dobu pot?ebnou pro náb?h diesel agregát?. Sou?ástí dodávky musí být také technická a servisní podpora dodavatele a výrobce, implementace softwarových aktualizací a profylaktické kontroly na vsechny ?ásti a komponenty dodaného systému po dobu p?ti let. Blíze viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 181 991.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31682530 Alimentation électrique de secours
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Lieu principal d'exécution:
v sídle zadavatele - Fakultní nemocnice Ostrava, prostory ve správ? útvaru nám?stka ?editele pro informa?ní technologie - datová centra DC1 a DC2
II.2.4) Description des prestations:
viz ZD
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 181 991.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dopln?ní bodu II.2.7) Doba trvání zakázky: p?edpokládaný po?átek pln?ní - na základ? písemné výzvy zadavatele (p?edpoklad odeslání výzvy
   1. 
   3.  2023); p?edpokládané ukon?ení instalace a implementace - do 120 dn? ode dne obdrzení písemné výzvy; poskytování technické a servisní podpory - po dobu 5 let od p?edání p?edm?tu pln?ní. Vse je blíze uvedeno v ZD a jejich p?ílohách.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 - profesní zp?sobilost podle § 77 odst. 1 zákona
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critčres de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/12/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque, slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/12/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
FN Ostrava, Domov sester, 10. poschodí, odb. ve?ejných zakázek Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Nabídky budou doru?eny pouze v elektronické podob?. Otevírání obálek prob?hne po uplynutí lh?ty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s § 109 zákona. Otevírání obálek prob?hne bez p?ítomnosti ú?astník?.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 Vým?na UPS v datových centrech DC1 a DC2 29/12/2022 02/12/2022 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
31682530 - Alimentation électrique de secours