Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption : 10/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ostrava: Construction de bâtiments pour les services sociaux

2022/S 19-045199  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

27/01/2022
S19
Tchéquie-Ostrava: Construction de bâtiments pour les services sociaux

2022/S 019-045199

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 254-672738)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Moravskoslezský kraj
Numéro national d'identification: 70890692
Adresse postale: 28. ?íjna 2771/117
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Code postal: 70200
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: MT Legal s.r.o., advokátní kancelá?, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
Courriel: msk@mt-legal.com
Téléphone: +420 596629503
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.msk.cz/
Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova

Numéro de référence: 140/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45215200 Construction de bâtiments pour les services sociaux

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba
   5. NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejsí budovy na ul. Bezru?ova, kde bude realizována novostavba
   4.  podlazní budovy pro poskytování sociální pé?e v?. p?ístavby spojovací chodby k op?tovnému propojení objekt? Máchova a Bezru?ova. V rámci celého areálu Domov Duha budou provedeny zpevn?né plochy poch?zí i pojízd?né v?. parkovacích stání. Dále bude provedena modelace terénu s vyuzitím op?rných st?n, osazením zahradních objekt?, v?etn? oplocení areálu. Realizace novostavby vyzaduje i provedení nových p?ípojek inzenýrských sítí a p?elozek stávajících sítí. Podrobné vymezení p?edm?tu ve?ejné zakázky je uvedeno v p?ílohách zadávací dokumentace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 254-672738

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 02/02/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 10/03/2022

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 02/02/2022

Heure locale: 11:05

Lire:

Date: 10/03/2022

Heure locale: 11:05

VII.2)
Autres informations complémentaires: Tchéquie-Ostrava: Construction de bâtiments pour les services sociauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 10/03/2022 27/01/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45215200 - Construction de bâtiments pour les services sociaux 
45233160 - Chemins et autres aires empierrées 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation