Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ostrava: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2020/S 147-361890  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Tchéquie-Ostrava: Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 2020/S 147-361890 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?eská republika - Státní pozemkový ú?ad, Krajský pozemkový ú?ad pro Moravskoslezský kraj Numéro national d'identification: 01312774 Adresse postale: Libusina 502/5 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 702 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Ing. Ji?í Kasný Courriel: j.kasny@spucr.cz Téléphone: +420 725385787 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spucr.cz Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.spucr.cz http://spucr.cz https://zakazky.spucr.cz
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. P?íbor
II.1.2) Code CPV principal 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Lieu principal d'exécution:
Moravskoslezský kraj, okres Nový Ji?ín, k. ú. Prchalov, Skotnice a P?íbor
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem pln?ní je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Prchalov, Skotnice a P?íbor, v?etn nezbytných geodetických prací v t?íd p?esnosti ur?ené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláskou ?. 357/2013 Sb.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 10/04/2017 Fin: 30/04/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 086-168222
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 2VZ8450/2016-571101 Intitulé:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. P?íbor
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
12/04/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ekotoxa, s.r.o.
Numéro national d'identification: 64608531 Adresse postale: Fisova 403/7 Ville: Brno Code NUTS: CZ ?ESKÁ REPUBLIKA Code postal: 602 00 Pays: Tchéquie Courriel: michal.brokl@ekotoxa.cz Téléphone: +420 558900010
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 7 219 365.00 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167811 Fax: +420 542167115 Adresse internet: http://www.compet.cz http://www.compet.cz
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se dodavatel dozv?d?l o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 10 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i zadavateli do 10 dn od doru?ení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Lieu principal d'exécution:
Moravskoslezský kraj, okres Nový Ji?ín, k.ú. Prchalov, Skotnice a P?íbor
VII.1.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Prchalov, Skotnice a P?íbor, v?etn nezbytných geodetických prací v t?íd p?esnosti ur?ené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláskou ?. 357/2013 Sb.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 10/04/2017 Fin: 30/09/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 7 219 365.00 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ekotoxa, s.r.o.
Numéro national d'identification: 64608531 Adresse postale: Fisova 403/7 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 602 00 Pays: Tchéquie Courriel: michal.brokl@ekotoxa.cz Téléphone: +420 558900010
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Ponízení m?rných jednotek dle skute?nosti
   3. 4.3. Zjis?ování pr?b?hu vlastnických hranic v lesních porostech, v?etn trvalého ozna?ení ozna?ení lomových bod 0 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 20 MJ
   3. 4.3. Zjis?ování hranic obvod KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvod KoPÚ, p?edepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb. 192 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 350 MJ
   3. 4.3. Zjis?ování hranic pozemk ne?esených dle § 2 zákona 0 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 90 MJ
   3. 4.3. Vyhotovení podklad pro p?ípadnou zm?nu katastrální hranice 0 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 30 MJ
   3. 4.5. Dokumentace k soupisu nárok vlastník pozemk 702 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 724 MJ
   3. 5.1. Vypracování plánu spole?ných za?ízení 702 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 724 MJ
   3. 5.i.a) Výskopisné zam??ení zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty 33 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 68 MJ
   3. 5.i.b) Pot?ebné podélné profily, p?í?né ?ezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru p?dy stavbami 90 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 280 MJ
   3. 5.i.c) Pot?ebné podélné profily, p?í?né ?ezy a podrobné situace vodohospodá?ských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru p?dy stavbami 5 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 36 MJ
   3. 5.2. Vypracování návrhu nového uspo?ádání pozemk k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 702 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 705 MJ
   3. 6. Mapové dílo 702 MJ, P?vodní mnozství dle SOD 724 MJ
   3. 5.2. Vypracování návrhu nového uspo?ádání pozemk k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona P?vodní termín 30.
   6.  2020, Nový termín 31. 10. 2020.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Na základ zádosti zhotovitele ze dne
   9. 
   6.  2020 o zm?nu termínu ukon?ení faktura?ního celku
   3. 5.2. Vypracování návrhu nového uspo?ádání pozemk k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z d?vodu vyhlásení nouzového stavu vládou ?eské republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12.
   3.  2020, 14:00 hodin do 17.
   5.  2020 a z d?vodu d?sledk tohoto stavu na ?ádné pln?ní smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav, objednatel i stavebník souhlasí s termínem u níze uvedené etapy Polozkového výkazu ?inností.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 6 714 510.00 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 6 185 645.00 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage