Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ostrava:Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2023/S 198-620428  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Tchéquie-Ostrava: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2023/S 198-620428 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statutární m?sto Ostrava, m?stský obvod Ostrava-Jih Numéro national d'identification: 00845451 Adresse postale: Horní 791/3 Ville: Ostrava-Hrab?vka Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 70030 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Markéta Grünspanová Courriel: zakazky@ovajih.cz Téléphone: +420 599430452 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ovajih.ostrava.cz/cs Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_143.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
VZ 32.23 Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zelen? Numéro de référence: S-JIH/060755/23
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci akce s názvem "Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zelen?". Ve?ejná zakázka je rozd?lena na t?i díl?í ?ásti dle jednotlivých lokalit:
   1.  ?ást - pro lokalitu A. Ku?ery x Tlapákova,
   2.  ?ást - pro lokalitu Fr. Hajdy x Krestova,
   3.  ?ást - pro lokalitu J. Kotase x Tlapákova. Zám?rem projekt? je zlepsení prostorové struktury vegeta?ních prvk?. Projektové dokumentace budou ?esit: - dosadbu vhodných d?evin, - vhodné p?stební zásahy na d?evinách, - dosadbu kvetoucích d?evin a výsadbu extenzivních trvalkových záhon? - doplnit plochy o vhodné prvky rekreace a vybavenosti, -?esit stanovení hierarchie cestní sít?. Ú?astník m?ze podat nabídku na vsechny ?ásti této ve?ejné zakázky nebo pouze jím vybrané ?ásti samostatn?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 981 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VZ 32.23
   1.  ?ást - pro lokalitu A. Ku?ery x Tlapákova
Lot n 13/10/2023 S198 Tchéquie-Ostrava: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2023/S 198-620428 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Statutární m?sto Ostrava, m?stský obvod Ostrava-Jih Numéro national d'identification: 00845451 Adresse postale: Horní 791/3 Ville: Ostrava-Hrab?vka Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 70030 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Markéta Grünspanová Courriel: zakazky@ovajih.cz Téléphone: +420 599430452 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ovajih.ostrava.cz/cs Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_143.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
VZ 32.23 Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zelen? Numéro de référence: S-JIH/060755/23
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci akce s názvem "Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zelen?". Ve?ejná zakázka je rozd?lena na t?i díl?í ?ásti dle jednotlivých lokalit:
   1.  ?ást - pro lokalitu A. Ku?ery x Tlapákova,
   2.  ?ást - pro lokalitu Fr. Hajdy x Krestova,
   3.  ?ást - pro lokalitu J. Kotase x Tlapákova. Zám?rem projekt? je zlepsení prostorové struktury vegeta?ních prvk?. Projektové dokumentace budou ?esit: - dosadbu vhodných d?evin, - vhodné p?stební zásahy na d?evinách, - dosadbu kvetoucích d?evin a výsadbu extenzivních trvalkových záhon? - doplnit plochy o vhodné prvky rekreace a vybavenosti, -?esit stanovení hierarchie cestní sít?. Ú?astník m?ze podat nabídku na vsechny ?ásti této ve?ejné zakázky nebo pouze jím vybrané ?ásti samostatn?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 981 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VZ 32.23
   1.  ?ást - pro lokalitu A. Ku?ery x Tlapákova
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
II.2.4) Description des prestations:
Projektové dokumentace budou ?esit: - dosadbu vhodných d?evin, - vhodné p?stební zásahy na d?evinách, - dosadbu kvetoucích d?evin a výsadbu extenzivních trvalkových záhon? - doplnit plochy o vhodné prvky rekreace a vybavenosti, -?esit stanovení hierarchie cestní sít?.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Nabídková cena v K? bez DPH (pr?zkumné práce, projektová dokumentace a inzenýrská ?innost), tj. cena celkem v K? bez DPH (viz ?l. IV. odst.
   1.  závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) / Pondération: 80 Critčre de qualité - Nom: Lh?ta realizace v kalendá?ních dnech od následujícího dne po dni ú?innosti smlouvy, tj. sou?et kalendá?ních dn? (dle ?l. III. odst.
   1.  závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom: Výkon autorského dozoru v K? bez DPH (dle ?l. IV. odst.
   7.  závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) cena za výkon autorského dozoru bude max. do 20 % nabídkové ceny projektové dokumentace / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VZ 32.23
   2.  ?ást - pro lokalitu Fr. Hajdy x Krestova
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
II.2.4) Description des prestations:
Projektové dokumentace budou ?esit: - dosadbu vhodných d?evin, - vhodné p?stební zásahy na d?evinách, - dosadbu kvetoucích d?evin a výsadbu extenzivních trvalkových záhon? - doplnit plochy o vhodné prvky rekreace a vybavenosti, -?esit stanovení hierarchie cestní sít?.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Nabídková cena v K? bez DPH (pr?zkumné práce, projektová dokumentace a inzenýrská ?innost), tj. cena celkem v K? bez DPH (viz ?l. IV. odst.
   1.  závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) / Pondération: 80 Critčre de qualité - Nom: Lh?ta realizace v kalendá?ních dnech od následujícího dne po dni ú?innosti smlouvy, tj. sou?et kalendá?ních dn? (dle ?l. III. odst.
   1.  závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom: Výkon autorského dozoru v K? bez DPH (dle ?l. IV. odst.
   7.  závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) cena za výkon autorského dozoru bude max. do 20 % nabídkové ceny projektové dokumentace / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VZ 32.23
   3.  ?ást - pro lokalitu J. Kotase x Tlapákova
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
II.2.4) Description des prestations:
Projektové dokumentace budou ?esit: - dosadbu vhodných d?evin, - vhodné p?stební zásahy na d?evinách, - dosadbu kvetoucích d?evin a výsadbu extenzivních trvalkových záhon? - doplnit plochy o vhodné prvky rekreace a vybavenosti, -?esit stanovení hierarchie cestní sít?.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Nabídková cena v K? bez DPH (pr?zkumné práce, projektová dokumentace a inzenýrská ?innost), tj. cena celkem v K? bez DPH (viz ?l. IV. odst.
   1.  závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) / Pondération: 80 Critčre de qualité - Nom: Lh?ta realizace v kalendá?ních dnech od následujícího dne po dni ú?innosti smlouvy, tj. sou?et kalendá?ních dn? (dle ?l. III. odst.
   1.  závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom: Výkon autorského dozoru v K? bez DPH (dle ?l. IV. odst.
   7.  závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) cena za výkon autorského dozoru bude max. do 20 % nabídkové ceny projektové dokumentace / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 113-352837
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: VZ 32.23
Lot nş: 1 Intitulé:
VZ 32.23
   1.  ?ást - pro lokalitu A. Ku?ery x Tlapákova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomás Zahuta Numéro national d'identification: 01279203 Adresse postale: Hlavní t?ída 1033/33 1033/33 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ ?esko Code postal: 70800 Pays: Tchéquie Courriel: tomas.zahuta@gmail.com Téléphone: +420 737289707
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 311 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: VZ 32.23
Lot nş: 2 Intitulé:
VZ 32.23
   2.  ?ást - pro lokalitu Fr. Hajdy x Krestova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomás Zahuta Numéro national d'identification: 01279203 Adresse postale: Hlavní t?ída 1033/33 1033/33 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ ?esko Code postal: 70800 Pays: Tchéquie Courriel: tomas.zahuta@gmail.com Téléphone: +420 737289707
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 327 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: VZ 32.23
Lot nş: 3 Intitulé:
VZ 32.23
   3.  ?ást - pro lokalitu J. Kotase x Tlapákova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomás Zahuta Numéro national d'identification: 01279203 Adresse postale: Hlavní t?ída 1033/33 1033/33 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ ?esko Code postal: 70800 Pays: Tchéquie Courriel: tomas.zahuta@gmail.com Téléphone: +420 737289707
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 343 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.uohs.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2023 VZ 32.23 Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zelen? 13/10/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection