Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ostrava:Services de télécommunications

2023/S 186-582536  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Tchéquie-Ostrava: Services de télécommunications 2023/S 186-582536 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Moravskoslezské datové centrum, p?ísp?vková organizace Numéro national d'identification: 06839517 Adresse postale: Na Jízdárn? 2824/2 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 70200 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Magdaléna Poncza, advokát Courriel: poncza@poncza-sramek.cz Téléphone: +420 75209289 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.msdc.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/moravskoslezske-datove-centrum-prispevkova-organizace
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1. 
II.1.2) Code CPV principal 64200000 Services de télécommunications
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je dlouhodobý pronájem optických kabel? jako komunika?ního vedení neve?ejné komunika?ní sít? ve?ejné správy v rámci projektu: Vysokorychlostní datová sí? Moravskoslezského kraje. Ú?elem budování této sít? je zajist?ní sí?ového prost?edí pro vzájemnou komunikaci mezi z?ízenými a zalozenými organizacemi Moravskoslezského kraje a krajského ú?adu. Pozadovaná propojení budou vyuzita pro propojení páte?ních uzl? Vysokorychlostní datové sít? Moravskoslezského kraje. Zadavatel pozaduje propojení bod? optickými kabely prost?ednictvím WDM technologií a/nebo technologií nenasvíceného vlákna s kapacitou 10GE a 100GE - ur?eno v?technické specifikaci k jednotlivým trasám v?rámci jednotlivých ?ástí ve?ejné zakázky - s?následujícím umíst?ním: Ostrava - Bílovec, Ostrava - Karviná Ráj, Ostrava - Frýdek -Místek, Ostrava - Bruntál, Ostrava - Haví?ov, Ostrava - Opava.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 555 200.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  - datový propoj Ostrava - Opava
Lot n 27/09/2023 S186 Tchéquie-Ostrava: Services de télécommunications 2023/S 186-582536 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Moravskoslezské datové centrum, p?ísp?vková organizace Numéro national d'identification: 06839517 Adresse postale: Na Jízdárn? 2824/2 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 70200 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Magdaléna Poncza, advokát Courriel: poncza@poncza-sramek.cz Téléphone: +420 75209289 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.msdc.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/moravskoslezske-datove-centrum-prispevkova-organizace
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1. 
II.1.2) Code CPV principal 64200000 Services de télécommunications
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je dlouhodobý pronájem optických kabel? jako komunika?ního vedení neve?ejné komunika?ní sít? ve?ejné správy v rámci projektu: Vysokorychlostní datová sí? Moravskoslezského kraje. Ú?elem budování této sít? je zajist?ní sí?ového prost?edí pro vzájemnou komunikaci mezi z?ízenými a zalozenými organizacemi Moravskoslezského kraje a krajského ú?adu. Pozadovaná propojení budou vyuzita pro propojení páte?ních uzl? Vysokorychlostní datové sít? Moravskoslezského kraje. Zadavatel pozaduje propojení bod? optickými kabely prost?ednictvím WDM technologií a/nebo technologií nenasvíceného vlákna s kapacitou 10GE a 100GE - ur?eno v?technické specifikaci k jednotlivým trasám v?rámci jednotlivých ?ástí ve?ejné zakázky - s?následujícím umíst?ním: Ostrava - Bílovec, Ostrava - Karviná Ráj, Ostrava - Frýdek -Místek, Ostrava - Bruntál, Ostrava - Haví?ov, Ostrava - Opava.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 555 200.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  - datový propoj Ostrava - Opava
Lot nş: VI.
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32562000 Câbles ŕ fibres optiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Lieu principal d'exécution:
Opava
II.2.4) Description des prestations:
Nájem optických kabel? a zajist?ní jejich nep?etrzitého provozu s SLA 99,5 - viz. bod II.
   1.  4) - odst. I. Zadavatel pozaduje propojení prost?ednictvím WDM technologií nebo technologií nenasvíceného vlákna s kapacitou 10GE, propoj TH Ostrava (Nej.cz), Ostrava, , ul. 28. ?íjna 2663/150 - Slezská nemocnice v Opav?, p?ísp?vková organizace, Olomoucká 470/86, P?edm?stí, 746 01 Opava. Doba trvání se skládá z doby ur?ité 48 m?síc? a navazující doby neur?ité.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires ?ást zadávací dokumentace - technické specifikace obsahující d?v?rné informace v kontextu kybernetické bezpe?nosti, je dostupná po podpisu Smlouvy o ochran? d?v?rných informací, která je zp?ístupn?na na profilu zadavatele jako její sou?ást.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  - datový propoj Ostrava - Bílovec
Lot nş: I.
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32562000 Câbles ŕ fibres optiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Lieu principal d'exécution:
Bílovec
II.2.4) Description des prestations:
Nájem optických kabel? a zajist?ní jejich nep?etrzitého provozu s SLA 99,5 - viz. bod II.
   1.  4) - odst. I. Zadavatel pozaduje propojení prost?ednictvím WDM technologií nebo technologií nenasvíceného vlákna s kapacitou 10GE, propoj TH Ostrava (Nej.cz), Ostrava, ul. 28. ?íjna 2663/150 / voliteln? Vysoká skola bá?ská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 70800 Ostrava-Poruba - Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec. Doba trvání se skládá z doby ur?ité 48 m?síc? a navazující doby neur?ité.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  - datový propoj Ostrava - Frýdek-Místek
Lot nş: III.
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32562000 Câbles ŕ fibres optiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Lieu principal d'exécution:
Frýdek Místek
II.2.4) Description des prestations:
Nájem optických kabel? a zajist?ní jejich nep?etrzitého provozu s SLA 99,5 - viz. bod II.
   1.  4) - odst. I.. Zadavatel pozaduje propojení prost?ednictvím WDM technologií nebo technologií nenasvíceného vlákna - od roku 2025 s navýsením rychlosti z 10GE na 100GE, propoj TH Ostrava (Nej.cz), Ostrava, , ul. 28. ?íjna 2663/150 - Nemocnice ve Frýdku-Místku, p?ísp?vková organizace, Elisky Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek. Doba trvání se skládá z doby ur?ité 48 m?síc? a navazující doby neur?ité.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  - datový propoj Ostrava - Bruntál
Lot nş: IV.
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32562000 Câbles ŕ fibres optiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Lieu principal d'exécution:
Bruntál
II.2.4) Description des prestations:
Nájem optických kabel? a zajist?ní jejich nep?etrzitého provozu s SLA 99,5 - viz. bod II.
   1.  4) - odst. I. Zadavatel pozaduje propojení prost?ednictvím WDM technologií nebo technologií nenasvíceného vlákna s kapacitou 10GE, propoj: TH Ostrava (Nej.cz), Ostrava, , ul. 28. ?íjna 2663/15) - St?ední pr?myslová skola a Obchodní akademie, p?ísp?vková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Doba trvání se skládá z doby ur?ité 48 m?síc? a navazující doby neur?ité.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 161-509274
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: VI.
Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  - datový propoj Ostrava - Opava
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nej.cz s.r.o.
Numéro national d'identification: 03213595 Adresse postale: Kaplanova 2252/8 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14800 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 344 630.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 483 200.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: I.
Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  - datový propoj Ostrava - Bílovec
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Telco Infrastructure, s.r.o.
Numéro national d'identification: 08425817 Adresse postale: Duhová 1531/3 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 344 630.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 888 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: III.
Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  - datový propoj Ostrava - Frýdek-Místek
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Telco Infrastructure, s.r.o.
Numéro national d'identification: 08425817 Adresse postale: Duhová 1531/3 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 368 570.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 1 344 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: IV.
Intitulé:
Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  - datový propoj Ostrava - Bruntál
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Telco Infrastructure, s.r.o.
Numéro national d'identification: 08425817 Adresse postale: Duhová 1531/3 Ville: Praha Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 14000 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 336 650.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 840 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 Vysokorychlostní datová sí?, etapa
   1.  27/09/2023 CZE National Original
 
 
C L A S S E    C P V
32562000 - Câbles ŕ fibres optiques 
64200000 - Services de télécommunications