Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Informations générales
Type de document : Avis de pré-information
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ostrava:Services de transport routier public

2022/S 181-513574  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Tchéquie-Ostrava: Services de transport routier public 2022/S 181-513574 Avis de préinformation relatif à un contrat de service public
 
 
Section I: Autorité compétente
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Moravskoslezský kraj Numéro national d'identification: 70890692 Adresse postale: 28. ?íjna 117 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko Code postal: 70218 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Silvie Okalova Courriel: posta@msk.cz Téléphone: +420 7603379604 Fax: +420 595622126 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.msk.cz Adresse du profil d'acheteur: www.msk.cz
I.2) Attribution de contrat pour le compte d'autres autorités compétentes
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type d'autorité compétente Autorité régionale ou locale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Smlouva o zajist?ní dopravní obsluznosti Moravskoslezského kraje - oblast Jablunkovsko a T?inecko
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/régional)
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko Lieu principal d'exécution:
Moravskoslezský kraj V n?kterých p?ípadech s p?esahem mimo území Moravskoslezského kraje: Kód NUTS: SK031 (Slovenská republika, Zilinský kraj)
II.2.4) Description des prestations:
Smlouva o ve?ejných sluzbách v p?eprav? cestujících ve ve?ejné linkové osobní doprav? v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje - oblast Jablunkovsko a T?inecko. P?edpokládané datum zahájení poskytování sluzby je 14. 12. 2025 na dobu 10 let, uzav?ení smlouvy na základ? zákona o ve?ejných zakázkách. Kód NUTS: CZ080 (?eská republika, Moravskoslezský kraj). V n?kterých p?ípadech s p?esahem mimo území Moravskoslezského kraje: Kód NUTS: SK031 (Slovenská republika, Zilinský kraj) P?edm?tem ve?ejné zakázky je poskytování sluzeb, tj. poskytování ve?ejných sluzeb v p?eprav? cestujících ve?ejnou linkovou osobní dopravou spo?ívající v zajist?ní dopravní obsluznosti Moravskoslezského kraje v oblasti Jablunkovsko a T?inecko. P?edpokládaný rozsah dopravního výkonu na jeden rok ?iní 1 749 317 vozokm. Pozadovanými druhy pohonu vozidel, kterými má být sluzba zajis?ována, jsou vodík a dále alternativní pohon. Pro zajist?ní dopravní obsluznosti vodíkovými vozidly se p?edpokládá pot?eba 10 vozidel. (nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7) Date de commencement prévue et durée du marché Début: 14/12/2025 Durée en mois: 120
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Procédure d'appel d'offres compétitive [article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/2007]
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Informations complémentaires:
VI.4) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Tchéquie-Ostrava: Services de transport routier publicType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: AutresType de marché: Services 20/09/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public