Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 13/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ostrava: Travaux de construction

2022/S 119-334401  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Tchéquie-Ostrava: Travaux de construction

2022/S 119-334401

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 111-309759)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ostravská univerzita
Numéro national d'identification: 61988987
Adresse postale: Dvo?ákova 7, 701 03 Ostrava
Ville: Ostrava
Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Code postal: 701 03
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Michal ?ermák
Courriel: michal.cermak@cerap.cz
Téléphone: +420 6013373934
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.osu.cz
Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.osu.cz/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
OU - Stavebni úpravy budovy E, ?s. Legii 9, Ostrava

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je zhotovení díla "OU - Stavební úpravy budovy E, ?s. Legií 9, Ostrava" (dále jen "dílo"). Jedná se o akci programového financování MSMT registrovanou pod identifika?ním ?íslem 133D22N000002. P?edm?tem díla je celková rekonstrukce budovy Filosofické fakulty, v rámci provedení díla dojde k vnit?ním stavebním úpravám kancelá?ských prostor, u?eben a p?ednáskových sál?, rekonstrukci hlavního vstupu z ul. ?s. Legií, renovaci hlavního schodist?, vybudování nových strojoven VZT jednotek v p?dních prostorách, kompletní oprav? toalet v?etn? rozvod?, zavedení nového kabelového rozvodu NN a k dalsím souvisejícím stavebním úpravám. Hlavní dispozice budovy bude zachována, avsak dojde k umíst?ní studijního odd?lení v
   1.  NP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 111-309759

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 11/07/2022

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 13/07/2022

Heure locale: 13:00

Numéro de section: IV.2.7)

Au lieu de:

Date: 11/07/2022

Heure locale: 13:30

Lire:

Date: 13/07/2022

Heure locale: 13:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Tchéquie-Ostrava: Travaux de constructionType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 13/07/2022 22/06/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction