Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Ostrava: Voitures de tramway

2022/S 128-363638  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/07/2022 S128 Tchéquie-Ostrava: Voitures de tramway 2022/S 128-363638 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Numéro national d'identification: 61974757 Adresse postale: Pod?bradova 494/2 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko Code postal: 70200 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Ing. Matús Holubkovi?, advokát Courriel: matus.holubkovic@havelpartners.cz Téléphone: +420 545423411 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.dpo.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
I.3) Communication Adresse 06/07/2022 S128 Tchéquie-Ostrava: Voitures de tramway 2022/S 128-363638 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Numéro national d'identification: 61974757 Adresse postale: Pod?bradova 494/2 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko Code postal: 70200 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Ing. Matús Holubkovi?, advokát Courriel: matus.holubkovic@havelpartners.cz Téléphone: +420 545423411 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.dpo.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
P?edb?zné trzní konzultace k po?ízení velkokapacitních tramvají
II.1.2) Code CPV principal 34622100 Voitures de tramway
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zadavatel zvazuje po?ízení nových tramvají za ú?elem modernizace vozového parku tak, aby tento odpovídal sou?asné dopravní situaci a aktuálním pot?ebám m?sta Ostrava. P?edpokládaný po?et po?ízených tramvají je az 25 kus?. Primárním ú?elem p?edb?zné trzní konzultace je ov??ení vhodnosti zvazovaných technických parametr? a dalsích zadávacích podmínek p?ipravované Ve?ejné zakázky. Verifikace vybraných podmínek bude probíhat p?edevsím pomocí dotazníku, který Zadavatel zasle potenciálním dodavatel?m, kte?í se budou ú?astnit p?edb?zné trzní konzultace a do níze uvedeného data potvrdí sv?j zájem o ú?ast. Více informací na profilu zadavatele: https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/3220 https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/3220
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
II.2.4) Description des prestations:
Dopravní podnik Ostrava a.s. ("Zadavatel") zvazuje zahájení zadávacího ?ízení na ve?ejnou zakázku s názvem "Dodávka a servis az 25 ks velkokapacitních tramvají", jejímz p?edm?tem bude nákup a následný servis velkokapacitních tramvají (dále jen "Ve?ejná zakázka"). Zám?rem Zadavatele je modernizovat vozový park tak, aby odpovídal sou?asné dopravní situaci a pot?ebám ve m?st? Ostrava. Pozadované tramvaje budou schváleny pro provoz v ?eské republice a zárove? pro n? bude vydán Pr?kaz zp?sobilosti Drázním ú?adem. Zadavatel bude pozadovat dodávku výhradn? nových tramvají, nebude tedy akceptovat rekonstruované ani jiz pouzívané tramvaje. P?edpokládaný po?et takto po?ízených tramvají je az 25 kus?. Blizsí informace o zvazovaném p?edm?tu Ve?ejné zakázky a odkaz na první kolo konzultace (videokonferenci) budou dodavatel?m zaslány po potvrzení jejich ú?asti a zaslání registra?ního formulá?e, který tvo?í p?ílohu ?. 1 této pozvánky. Datum konání videokonference v rámci prvního kola konzultace je 14.
   7.  2022 od 13:00 hod. Potvrzení ú?asti je nutné zaslat do 12.
   7.  2022 do 14:00 hod. Více informací na profilu zadavatele: https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/3220 https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/3220
II.2.14) Informations complémentaires Zadavatel pro vylou?ení pochybností uvádí, ze se tato výzva vztahuje výhradn? k ú?asti na konzultaci a touto nedochází k zahájení zadávacího ?ízení. Zadavatel si vyhrazuje právo neumoznit dodavateli ú?ast na konzultaci, pokud nebude mít za dostate?n? prokázané, ze se jedná o potenciáln? relevantního dodavatele.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/09/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/07/2022 Tchéquie-Ostrava: Voitures de tramwayType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 06/07/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
34622100 - Voitures de tramway