Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption : 21/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Pardubice:Endoscopes

2022/S 227-652180  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Tchéquie-Pardubice: Endoscopes 2022/S 227-652180 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Numéro national d'identification: 27520536 Adresse postale: Kyjevská 44 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 532 03 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Odd?lení ve?ejných zakázek Courriel: verejne.zakazky@nempk.cz Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nempk.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: akciová spole?nost
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Fibroskopy
II.1.2) Code CPV principal 33168100 Endoscopes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je dodávka flexibilních endoskop? do Pardubické a Orlickoústecké nemocnice.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 224 132.00 CZK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Flexibilní endoskop 1
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168100 Endoscopes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ05 Severovýchod Lieu principal d'exécution:
Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je dodávka flexibilního endoskopu do Pardubické nemocnice.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 104 132.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 42 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Flexibilní endoskop 2
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168100 Endoscopes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Lieu principal d'exécution:
Orlickoústecká nemocnice, ?s. Armády 7076, 562 18 Ústí nad Orlicí
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je dodávka flexibilního endoskopu do Orlickoústecké nemocnice.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 120 000.00 CZK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en jours: 42 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Spln?ní profesní zp?sobilosti prokáze ú?astník, který p?edlozí dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k ?eské republice výpis z obchodního rejst?íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní p?edpis zápis do takové evidence vyzaduje. Výpis z obchodního rejst?íku nesmí být starsí 3 m?síc? p?ed zahájením zadávacího ?ízení.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/12/2022 Heure locale: 10:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad? jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn? od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ? rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc? od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t? pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty? let pln?ní v p?ípad? smluv na dobu neur?itou, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén? vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad? návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2022 Fibroskopy 21/12/2022 24/11/2022 CZE National
 
 
C L A S S E    C P V
33168100 - Endoscopes