Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Pardubice: Équipements médicaux

2020/S 69-164091  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Tchéquie-Pardubice: Équipements médicaux

2020/S 069-164091

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 053-125579)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Numéro national d'identification: 27520536
Adresse postale: Kyjevská 44
Ville: Pardubice
Code NUTS: CZ053
Code postal: 532 03
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Otidea avz, s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, ?ESKÁ REPUBLIKA
Courriel: zakazky@otidea.cz
Téléphone: +420 295565120 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nempk.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.pardubickykraj.cz/

http://www.nempk.cz/
https://zakazky.pardubickykraj.cz/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Sokový zmrazova plazmy (PKN a OÚN)

II.1.2)
Code CPV principal
33100000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem ve?ejné zakázky je dodávka 2 ks sokového zmrazova?e plazmy pro transfuzní odd?lení Pardubické krajské nemocnice a pro Hematologicko-transfuzní odd?lení Orlickoústecké nemocnice. Podrobn?jsí specifikace p?edm?tu ve?ejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zárove v p?íloze návrhu smlouvy, který tvo?í nedílnou sou?ást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nespln?ní n?kterého z nich bude znamenat vylou?ení ú?astníka z dalsí ú?asti v zadávacím ?ízení. Pln?ní ve?ejné zakázky musí být pln v souladu s platnou legislativou, technologickými p?edpisy, ustanoveními p?íslusných norem a v p?edepsané kvalit?. Blizsí specifikace v rámci ZD.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 053-125579

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 27/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 11/05/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 27/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 11/05/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33194000 - Appareils et instruments de transfusion et de perfusion