Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Pardubice:Services d'architecte pour les bâtiments

2022/S 181-512795  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Tchéquie-Pardubice: Services d'architecte pour les bâtiments 2022/S 181-512795 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pardubický kraj Numéro national d'identification: 70892822 Adresse postale: Komenského nám?stí 125 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53211 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát Courriel: advokat@hebky.cz Téléphone: +420 777895514 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pardubickykraj.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Technické muzeum Pardubického kraje,
   2.  etapa" v?etn? výkonu autorského dozoru projektanta
II.1.2) Code CPV principal 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zakázky je zpracování projektu pro stavbu "Technické muzeum Pardubického kraje,
   2.  etapa" ve stupních dokumentace pro odstran?ní stavby, dokumentace pro spole?né povolení a dokumentace pro zadání/provád?ní stavby. Sou?ástí pln?ní ve?ejné zakázky je rovn?z zajist?ní pot?ebných pr?zkum?, posudk?, studií a m??ení nutných pro získání spole?ného povolení a dále téz inzenýrská ?innost zahrnující zejména projednání s dot?enými orgány a ú?astníky ?ízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci. P?edm?tem zakázky je i zpracování projektové dokumentace vnit?ního vybavení p?edm?tné stavby. Sou?ástí projektu vnit?ního vybavení není projekt expozice. Pln?ní zahrnuje i výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 428 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem zakázky je zpracování projektu pro stavbu "Technické muzeum Pardubického kraje,
   2.  etapa" ve stupních dokumentace pro odstran?ní stavby, dokumentace pro spole?né povolení a dokumentace pro zadání/provád?ní stavby ve smyslu zákona ?. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ?ádu, platném zn?ní, a provád?cích vyhlásek, zejména vyhlásky ?. 503/2006 Sb., o podrobn?jsí úprav? územního rozhodování, územního opat?ení a stavebního ?ádu a vyhlásky ?. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek, v platném zn?ní (dále téz "ZZVZ"), jeho provád?cích p?edpis?. Sou?ástí pln?ní ve?ejné zakázky je rovn?z zajist?ní pot?ebných pr?zkum?, posudk?, studií a m??ení nutných pro získání spole?ného povolení a dále téz inzenýrská ?innost zahrnující zejména projednání s dot?enými orgány a ú?astníky ?ízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci. P?edm?tem zakázky je i zpracování projektové dokumentace vnit?ního vybavení p?edm?tné stavby podle pozadavku objednatele v rozsahu zakreslení vnit?ního vybavení do p?dorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro provád?ní stavby v?. zpracování specifikace a soupisu dodávek projektovaného vybavení pro ú?ely jejího pouzití jako sou?ásti zadávacích dokumentací ve?ejných zakázek na po?ízení vnit?ního vybavení tak, aby vyhov?la pozadavk?m ust. § 89 a násl. ZZVZ. Sou?ástí projektu vnit?ního vybavení není projekt expozice. Pln?ní zahrnuje i výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
II.2.5) Crit 20/09/2022 S181 Tchéquie-Pardubice: Services d'architecte pour les bâtiments 2022/S 181-512795 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pardubický kraj Numéro national d'identification: 70892822 Adresse postale: Komenského nám?stí 125 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 53211 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát Courriel: advokat@hebky.cz Téléphone: +420 777895514 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pardubickykraj.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Technické muzeum Pardubického kraje,
   2.  etapa" v?etn? výkonu autorského dozoru projektanta
II.1.2) Code CPV principal 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem zakázky je zpracování projektu pro stavbu "Technické muzeum Pardubického kraje,
   2.  etapa" ve stupních dokumentace pro odstran?ní stavby, dokumentace pro spole?né povolení a dokumentace pro zadání/provád?ní stavby. Sou?ástí pln?ní ve?ejné zakázky je rovn?z zajist?ní pot?ebných pr?zkum?, posudk?, studií a m??ení nutných pro získání spole?ného povolení a dále téz inzenýrská ?innost zahrnující zejména projednání s dot?enými orgány a ú?astníky ?ízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci. P?edm?tem zakázky je i zpracování projektové dokumentace vnit?ního vybavení p?edm?tné stavby. Sou?ástí projektu vnit?ního vybavení není projekt expozice. Pln?ní zahrnuje i výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 428 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem zakázky je zpracování projektu pro stavbu "Technické muzeum Pardubického kraje,
   2.  etapa" ve stupních dokumentace pro odstran?ní stavby, dokumentace pro spole?né povolení a dokumentace pro zadání/provád?ní stavby ve smyslu zákona ?. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ?ádu, platném zn?ní, a provád?cích vyhlásek, zejména vyhlásky ?. 503/2006 Sb., o podrobn?jsí úprav? územního rozhodování, územního opat?ení a stavebního ?ádu a vyhlásky ?. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve?ejných zakázek, v platném zn?ní (dále téz "ZZVZ"), jeho provád?cích p?edpis?. Sou?ástí pln?ní ve?ejné zakázky je rovn?z zajist?ní pot?ebných pr?zkum?, posudk?, studií a m??ení nutných pro získání spole?ného povolení a dále téz inzenýrská ?innost zahrnující zejména projednání s dot?enými orgány a ú?astníky ?ízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci. P?edm?tem zakázky je i zpracování projektové dokumentace vnit?ního vybavení p?edm?tné stavby podle pozadavku objednatele v rozsahu zakreslení vnit?ního vybavení do p?dorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro provád?ní stavby v?. zpracování specifikace a soupisu dodávek projektovaného vybavení pro ú?ely jejího pouzití jako sou?ásti zadávacích dokumentací ve?ejných zakázek na po?ízení vnit?ního vybavení tak, aby vyhov?la pozadavk?m ust. § 89 a násl. ZZVZ. Sou?ástí projektu vnit?ního vybavení není projekt expozice. Pln?ní zahrnuje i výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: termín pln?ní / Pondération: 5 Coűt - Nom: nabídková cena PD / Pondération: 90 Coűt - Nom: nabídková cena AD / Pondération: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Národní plán obnovy
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 102-285142
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: F.E.D. s.r.o.
Numéro national d'identification: 03994601 Adresse postale: ?.p. 177 Ville: Velký O?echov Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj Code postal: 763 07 Pays: Tchéquie Courriel: struharova@fed-cz.com Téléphone: +420 603196334 Adresse internet: https://www.fed-cz.com/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 200 000.00 CZK Valeur totale du marché/du lot: 5 428 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'ętre sous-traitée Proportion: 50 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
architektonicko-stavební ?ást, hlavní inzenýr projektu
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.compet.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: http://www.compet.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Tchéquie-Pardubice: Services d'architecte pour les bâtimentsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments