Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Pardubice: Travaux de réparation de routes

2021/S 8-013335  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Tchéquie-Pardubice: Travaux de réparation de routes 2021/S 008-013335 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Správa a údrzba silnic Pardubického kraje Numéro national d'identification: 00085031 Adresse postale: Doubravice 98 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 533 53 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Bc. Kamila Filípková Courriel: kamila.filipkova@suspk.cz Téléphone: +420 602283872 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.suspk.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.ezak.suspk.cz/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Modernizace silnice II/358 Litomysl - ?eská T?ebová
II.1.2) Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Modernizace silnice II/358 Litomysl - ?eská T?ebová
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Lieu principal d'exécution:
Pardubický kraj
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
P?edm?tem pln?ní je modernizace silnice II/358.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 749
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 132-323246
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: ZBV 21-55 Intitulé:
Modernizace silnice II/358 Litomysl - ?eská T?ebová
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
09/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: M - Silnice a.s.
Numéro national d'identification: 42196868 Adresse postale: Husova 1697 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 530 03 Pays: Tchéquie Courriel: reditelstvi@msilnice.cz Téléphone: +420 602381345
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 148 047 801.14 CZK
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Corrigendum/Oprava - Ev.?. Formulá?e opravovaného F2021-000467
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 60455 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167811 Fax: +420 542167115 Adresse internet: www.compet.cz
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 60455 Pays: Tchéquie Courriel: posta@compet.cz Téléphone: +420 542167811 Fax: +420 542167115 Adresse internet: www.compet.cz
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Lieu principal d'exécution:
Pardubický kraj
VII.1.4) Description des prestations:
Modernizace silnice II/358 Litomysl - ?eská T?ebová
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 749
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 25 543 245.62 CZK
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: M - Silnice a.s.
Numéro national d'identification: 42196868 Adresse postale: Husova 1697 Ville: Pardubice Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj Code postal: 530 03 Pays: Tchéquie Courriel: reditelstvi@msilnice.cz Téléphone: +420 602381345
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zm?nový list podle § 222, odst. (6)
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Dodate?né pozadavky silni?ního správního ú?adu, dle výsledku zkousek byla rozsí?ena plocha sanací, dodate?ná ochrana kabel ?EZ a VO, zm?na pr?m?ru potrubí propust z DN600 na DN800, z d?vodu neúnosnosti plán byla sanována aktivní zona, dodate?né úpravy sjezd?, po odkrytí konstrukce mostu byl jiný tvar nez dle PD, nutná její úprava, úprava op?rné zdi dle skute?ného stavu-zm?na výztuze a tvaru, dodate?ný pozadavek OÚ na tvar k?izovatky, koordinace s PD, úprava kanal. sachet ve vztahu ke skute?nosti.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 154 866 604.35 CZK Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 180 409 849.97 CZK
 
 
C L A S S E    C P V
45233142 - Travaux de réparation de routes